logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Duchovný pastier
Autor : Marcel Horniak SS
Rok : 1944
Číslo : 6
Názov článku : Literatúra.Knihy pre mládež.
Text článku : Pokladáme za zbytočné dokazovať, či by sa ulahčila práca profesora náboženstva, katechétov a vôbec všetkých vychovávateľov, keby sme mohli daf do rúk našej mládeže knihy obsahu mravnopoučného a zábavnú literatúru, v ktorej by táto tendencia bola tiež vyjadrená. Dokazovali by sme to, čo je nevyvratiteľne podložené mnohoročnou skúsenosťou. Veď na školách, kde bol hojný výber takýchto kníh a kde sa vychovávatelia aj starali, aby sa ony často dostaly do rúk žiactva a z nich čerpalo, tam bola vždy lepšia mládež. Malo to nesporný vplyv aj na výkon žiactva a všeobecný úspech školy. Tam aj profesori a učitelia s radostným uspokojením, ba priamo s ambíciou pokračovali, lebo na každom kroku mohli badať, že ich námaha nebola zbytočná, a toto bolo pre nich najlepšie zadosťučinenie a najlepšia odmena.
Prvým a základným krokom by bolo zaobstarať soznam tých kníh, ktoré by sa mohly hneď podať na schválenie MŠANO a tých, ktoré by sa mohly preložiť na tento ciel do slovenčiny. Tu predkladáme to, čo z poverenia Spolku prof. náb. a katechétov sa nám podarilo sosbierať. Je to len pokus, ktorý bude mať svoje chyby a nedostatky, ale dobrou vôľou a láskavým prispením pp. kolegov sa i tie budú môcť odstrániť, keď sa soznam doplní takými dielami, ku ktorým sme sa nedostali a predsa by boly potrebné. Dúfam, že nebudeme strácať mesiace, kým sa rozhodne, čo má byť to najlepšie a najužitočnejšie. Ved máme toho tak málo, prekladu sa môžeme venovať aj niekoľkí, každý po jednom diele a budú mat čo robiť; a dopyt, aký sa javí po dobrom mravno-zábavnovýchovnom čítaní, ešte nebude úplne ukojený.
Hneď prvá ťažkosť: odkiaľ si zadovážiť pôvodné diela, ktoré by uchádzač mienil prekladať a ako si zaistiť povolenie autora, prípadne nakladatela ? Niektoré zo spomenutých diel budú azda u pp. redaktorov našich časopisov (Kat. výchova, Duch. pastier, Kultúra), u pp. univ. prof. jednotlivých seminárov teologickej fakulty, alebo u jednotlivcov, ktorí by nám ich či už na prosbu prekladateľa alebo samého Spolku prof. náb. a katechétov na istý čas láskavé prepustili. Vymáhanie autorského, alebo nakladateľského povolenia by si vzal na starosť tiež spomenutý spolok, alebo tunajší vydavateľ. Knihy s námetom misiovým azda Misijný spolok na Slov., príp. z jeho knižnice alebo J. E. arcibiskupa Dr. Kmeťku.
Pri triedení detskej literatúry bude azda najlepšie, keď ju zadelíme do jednotlivých celkových stupňov: I. stupeň deti 6 — 9-ročné; II. stupeň 9 — 12-ročné; III. stupeň 12 — 14-ročné; IV. stupeň dorastajúca mládež; V. stupeň dospelá mládež.
I. stupeň, deti 6 — 9-ročné. — Tieto zaujíma najviac farba a tá vie vzbudiť ich zvedavosť; ona je najmocnejším vábidlom. Preto i náboženské poučenie, pre ktoré sú ony tak vnímavé, malo by sa im podať v rozprávkach, v povestiach, kde by to mravnovýchovné a nábož. jadro bolo odeté vo fantastických (v dobrom slova smysle) príhodách, vyjadrených rečou farby. Nedostatok takýchto kníh sa v našej literatúre veľmi pociťuje. Je azda len jedno dielo, aj to sú len samé modlitby, hoci krásnych predlôh v cudzej literatúre (v nemeckej, vo franc., maďarskej) by bolo a umelci nám tiež nechybia. Máme len knižku modlitieb od Ivana Javora : Pre moje diela, SSV, Trnava 1930, str. 33, viaz. Ks 5.—. (Zdá sa, že je vypredaná.)
II. stupeň, deti 9 — 12-ročné. — Pre tieto môže naša slov. nábož. a mravno-výchovná literatúra poskytnúť len veľmi málo. Bohužiaľ i to málo by sme na mnohých školách zbytočne hľadali. Sú to:
Svoboda Fraňo: Legendy a rozprávky malého Ježiška, Bežo, Trnava 1933, str. 103, viaz. Ks 15.—.
Lagerlôfová — Šimkovič: Legendy o Kristu, Pažický, Myjava 1929, str. 206, viaz. Ks 23.—.
Lyne — Brestenská — Gessay: Môj vlastný vlastnučký, SSV, Trnava 1938, str. 62, broš. Ks 8.—
Testore — Gramantiková: Ako Nonni našiel šťastie, Jezuiti, Trnava 1937, str. 118, broš. Ks 7.—.
Svensson — Gramantiková: Boj s medveďmi, Jezuiti, Trnava 1926, str. 64, broš. Ks 3.50.
Svensson.— Gramantiková : Krížom krážom v Kôbenhavne, Jezuiti, Trnava 1939, str. 187, po 8.— a 12.— Ks.
Svensson — Ulmanský: Na člnku cez more, Jezuiti, Trnava 1928, str. 159, broš. Ks 6.—.
Svensson — Ulmanský: Nonni a Monni, Jezuiti, Trnava 1923, str. 69, broš. Ks 4.—.
P. Felix : Božia záhradka, SSV (v Maď.), str. 80, broš. Ks 15.—.
Tieto by sa mohly všetky navrhnúť na schválenie MŠANO.
Prekladom ďalších hodnotných a deťom tejto skupiny vyhovujúcich kníh by sa mohol tento počet značne zlepšiť. Dovolili by sme si upozorniť na tieto diela:
Pre chlapcov:
Samostatné životné rozprávky, pri ktorých sa prehlbujú náb. vedomosti, alebo objasňuje voľaktorý úsek dejín, prípadne zachytia hrdinstva misionárov.
Sagehounre SJ: Do srdce Afriky, Praha 1936.
Testore SJ: Ve spárech levhardích, Praha 1939.
Wiesor SJ: Syn bitého pohlavára, Praha 1938.
P. P. Felix : Jezuita mandarínom. — O tt SJ: Útek z kláštera lamu, Praha 1935. — Stutzer : Sommer eines jungen Mannes, Benziger, Einsiedeln 1936. V podobe rozprávky rozoberá veci, čo mladých ľudí zaujímajú. Pozná smýšľanie, túžby a radosti mládeže, vie preto, ako sa k nej priblížiť a získať si jej srdce. — P. Finn SJ: Malý spevák Filip (v maď. Fulôp a kis énekes, Korda, Bpest). Pútavá a zaujímavá rozprávka obetavého dievčatka a jej brata zázračného hlasu, ktorý sa stratil, ale sa znova sídu (v Amerike) v radostnom objatí. Podaná je napínavo a dojímavo. — P. Felix SJ: Tí, čo trpeli prenasledovanie za pravdu (v maď. pôvodine, Korda, Bpest). Z časov prenasledovania kresťanov v Anglicku. Opisuje hrdinstvo mladého chlapca a obetavosť odvážneho dievčatka.
Zo životopisov svätých detí, alebo detstva svätých: Dórfler: Der Bubenkônig, Herder, Freiburg 1931, str. 206, Chlapci si dozaista zamilujú sv. Don Bosca, keď ho spoznajú ako svojho priateľa; ba ochotne pôjdu jeho cestou ctnosti a viery, lebo Don Bosco si ich podmaní svojou láskou a pochopením pre ich duše. Tak im ho predstaví Dôrfler v tomto zaujímavom diele. Deti priamo upútava životopis mladého Guida de Fontfalanda, o ktorom obšírnejší životopis v slovenčine nemáme a bolo by z čoho prekladať. — Muller OP: Der kleine Quido, Ars Sacra, Múnchen, str. 128. Písaný je priamo pre deti. — Bernoville: Ľentant qui a dit, Oni, Grassel, Paris, str. 200. (15. vydanie). Vyniká hlbokým životným postrehom autora, ktorý je znalcom ľudskej duše a jej potrieb. — Prrov AJ: La missione di unfaciullo, Fiorentína 1939, str. 236. (Vo Franc. Lyon 1932). Taliansky preklad jednej z najdokonalejších kníh o tomto nádejnom svätcovi a patrónovi mnohých malých detí. — Schmidtmayrer: Kinder auí Gottes Wegen a Es wird heilige Kindergehen, Tyrolia, Innsbruck, str. 250. Medzi tolkými (19) dojímavými príkladmi si nájde každý nejaký vzor, ktorý sa mu zvlášť zaľúbi. Tak miláčkovia eucharistického Spasiteľa zapôsobia aj na našu mládež. Ďalšie, čo nemoralizuje slovami, ale učí živým príkladom a vedie k pobožnosti, je Kunnel : Heilige Jugendzeit, Herder, Freiburg 1931, str. XVI.—370. Vyše 20 vydaní hovorí o cene knihy. K týmto môžeme pripojiť: Dej mi své srdce. Kvety Nejsv. Svätosti a Bíle květy, Edice smíru (Sestry Nepoškvrneného Srdca P. Márie), Přerov. Čudné, že skvelá sbierka, ktorá sa teší svetovému úspechu: Christus jugend od E. Wagnera, Freiburg, sa k nám tiež nedostala. Pre 8—12-roč. chlapcov je sväzok: Tapíere Juigen (v maď. Az élet kis miivészei, Korda, Bpest, str. 103). Nie sú to životopisy len tak vytrhnuté zo života, ako by doň neboly patrily. Poukáže na ich chyby, aby sa potom vyzdvihlo, že sa im podarilo oslobodiť sa od nich. Tak nebadane a nenútene unáša čitateľa k dobrým skutkom. — Bernhard: Heilige und Tiere, Muller, Ars Sacra, Munchen 1938, str. 240. Rozkošná kniha, v ktorej autor predkladá historky a legendy zo života svätých, menovite ich pomer ku zvieratám. Deti sa naučia správne zachádzať so zvieratmi a pritom im ostane jadro dobrého poučenia.
Pre dievčatá:
Amzee Marg : Die kleine Immelda, Ars Sacra, Múnchen 1936, str. 51. — Lewisová: Nebojácna Ho-Ming, Vyšehrad, Praha 1936, str. 212. Román čínskeho dievčaťa. Opisuje ustavičné pohromy prírodných síl, vojska pirátov atď. — Fargues Mária: Nénett (de Gigné Anna élete) Szalézi Muvek 1942, str. 163. — Helenka : Malá Nelli, Kotrba, Praha 1939, str. 88. Deti sa od nej naučie detskej, ale hrdinskej trpezlivosti. Katechétov naučí, ako sa dostať k srdcu dietok. — M. T. Wagamonová: Lisbetka, Praha, Vinohr., Korunní 4. Opisuje, ako sa pripravuje na prvé sv. prijímanie rozmaznaná dcérka boháča a dcérka tak hmotne, ako aj mravne biedneho prostredia. Dielo plné dramatického zauzlenia a obdivuhodnej detskej obetavosti a úprimnej lásky a oddanosti B. Spasiteľovi: Terezička v penrionáte, Škol. sestry OSF, Praha, Vinohrady, str. 82. Dievčence, aj väčšie, ochotne siahnu po ňom a nie bez úžitku. — Doris Forcherl: Die Blume von Annecy. (Život Aničky de Gigné.) Ars Sacra, Múnchen, str. 217. — Wagner : Heilige Wôglein, Herder, Freiburg. (V maď. Lángoló kis szivek, Korda, Bpest.). Kde 14-ročným dievčencom kladie pred oči živými, sviežimi farbami životopisy dievčat, ktoré budú môcť nasledovať a od nich sa učiť. Ten istý Wagner v Mária Filipeta, Herder, Freiburg, str. 152, podáva tým istým pútavým štýlom životopis budúcej svätice. — Dr. Elis Kôtter : Kinder des, Herder, Freiburg 1941 str. 88. — Pirát : Pauline Jaricot, Blound et Gay Paris, str. 56. Kniha je bohato ilustrovaná, aby čitateľ mohol sprevádzať od mlada túto sväticu až po hrob, ba aj za tým k jej osláveniu. Je to životopis zakladateľky diela šírenia viery a živého ruženca. Každý člen týchto spolkov by ju mal poznať.
III. stupeň, deti 12 — 14-ročné. — Pôvodných kníh od slovenských autorov s obsahom mravnonáboženským, alebo zábavných s náb. tendenciou máme len velmi málo. Čo by sme mohli navrhnúť na schválenie MŠANO, do úvahy by prišly:
Pre chlapcov:
P. V. Šichta : MladosŤ veľkých ľudí, Jezuiti, Trnava 1940, str. 88. Dielo má správnu pedagogickú tendenciu: ukázať mladíkom, ako sa muselo tých 11 hrdinov prebíjať životom, kým dosiahli, po čom túžili. Budú ich nasledovať vo svedomitosti, v usilovnosti a vytrvalosti.
Z prekladovej literatúry zaručene náb. výchovnú tendenciu majú diela sbierky ,,Z ďalekých krajov“, vydané Jezuitmi v Trnave. Naoko sú však velmi skromné, lacné a preto si ich tuším velmi nevšímajú. A predsa si zasluhuje úctu a obdiv aj ich skromnosť. Je to skromnosť mučeníka. Práve touto skromnosťou sa stály lacnými, aby sa tak nebadane mohly dostať zvlášť na chudobné cirkevné školy a konaly svoju mravnonáboženskú misiu medzi našou mládežou. Teraz by sa im mala cesta urobiť aj na tie ostatné školy, kde ich nepoznajú, alebo ich azda priamo vytískali. Tieto už máme v slovenčine:
B. A. Javorka: Maron, Jezuiti, Trnava 1922, str. 72, broš. Ks 4.—.
Baumgartner — Všeslav: Medzi Indiánmi, Jezuiti, Trnava 1924, str. 70, broš. Ks 4.—.
Finn — Hadri: Perci Vyna, Jezuiti, Bratislava 1936, str. 154, broš. Ks 4.—.
Garold — Marko: Čierne bratstvo, Jezuiti, Bratislava 1935, str. 230, broš. Ks 4.—.
Gayser — Králiček: Sydia verný syn, Jezuiti, Bratislava 1928, str. 83, broš. Ks 4.—.
Gerard: V tisíc nebezpečenstvách, Jezuiti, Bratislava 1931, str. 154, broš. Ks 6.50.
Houder — Paldon: Prísaha huronského náčelníka, Jezuiti, Bratislava 1928, str. 86, broš. Ks 4.—.
Hounder — Paldon: Smelé mladé duše, Jezuiti, Bratislava 1930, str. 86, broš. Ks 4.—, viaz. Ks 12.—.
Hounder—;Paldon: Svätá studňa v Chicenlei, Jezuiti, Bratislava 1934, str. 95, broš. Ks 4.—, viaz. Ks 12.—.
Huonder — Paldon: Honkongské pohanča, Jezuiti, Bratislava 1934, str. 58, broš. Ks 3.50, viaz. Ks 12—.
Kôlin — Vavrová: V zajatí mahdistov v Sudane, Jezuiti, Bratislava 1934, str. 87, broš. Ks 4.—, viaz. Ks 12.—.
Lechermann — Nečesálek: Zázračné udal. Mária Pom. kresť., Saleziáni 1928, str. 108.
Hohr — Sienkievicz — Paučo: Sv. Peter v Ríme, SSV, Trnava 1928, str. 234, broš. Ks 10.—.
Ribadeneira: Život sv. Ignáca z Loyoly, Jezuiti, Ružomberok 1931, str. 213, Ks 15.—.
Spilmann — Všeslav: Dietky Máriine, Jezuiti, Trnava 1923, str. 76, Ks 4.—.
Spilmann — Všeslav: Do krajiny zlata, Jezuiti, Trnava 1934, str. 89, broš. Ks 4.—, viaz. Ks 12.—.
Spilmann — Vavrová: K Indiánom v Nikarague, Jezuiti, Trnava 1929, str. 98, broš. Ks A.—.
Spilmann — Vavrová: Na dodrúzganej lodi, Jezuiti, Trnava 1930, str. 83, broš. Ks 4.—, viaz. Ks 12.—.
Grieger : Sv. Ján Berchmanns, Jezuiti, Bratislava, str. 102, broš. Ks 7.—.
Šichta: Sv. Alojz, Jezuiti, Trnava 1923, str. 163, broš. Ks 7.—.
Spilmann — Všeslav: Nešťastie Chiquito-Indiánov, Jezuiti, Trnava 1930, str. 86, broš. Ks 4.—.
Spilmann — Všeslav: Odmena milosrdenstva. Jezuiti, Trnava 1934, str. 85, broš. Ks 6.—.
Spilmann — Všeslav: Po boji koruna. Jezuiti, Trnava 1929, str. 90, broš. Ks 4.—.
Svensson — Václaviková: Slnečné dni, Onia, Praha 1936, str. 130, viaz. Ks 21.—.
Svensson — Václaviková: Nonni, Únia, Praha 1936, str. 224, viaz. Ks 27.—,
Weiser — Tóth: Za novým svetom, Jezuiti, Bratislava 1936, str. 206, broš. Ks 12.—.
Spilmann — Všeslav: Sultánovi otroci. Jezuiti, Trnava 1936, str. 96, broš. Ks 4.—. viaz. Ks 12.—.
Sv. Ján Bosco — Branický: Život Dominika Savio, Saleziáni, Šaštín 1923, str. 103, broš. Ks 7.—.
Spilmann — Všeslav: Šľachetná pomsta. Jezuiti, Trnava 1931, str. 68, broš. Ks 4.—.
Spilmann — Všeslav: Vnuk kráľovnej. Jezuiti, Trnava 1929, str 68, broš. Ks 4.—.
Testore — Anonymus: Japonská hrdinka, Jezuiti, Trnava 1937, str. 72, broš. Ks 4.—, viaz. Ks 12.—.
Wallace — M. K.: Narodil sa Pán (Ben Hur), SSV, Trnava 1925, str. 194, broš. Ks 6.—.
Na preklad k doplneniu čitania tejto skupiny by sa hodily:
Hublet SJ: Tétes Folles et coeurs ďov, Desclé, Paris, str. 195. Svieže podanie udalostí, ktoré priamo kypia životom mladých štud., čo z lásky k P. Ježišovi vedia zvíťaziť nad velijakými ťažkosťami. Nič strojeného, vyumelkovaného ! — Wagner: Christus kämpíer, pre 12—16-roč. mladíkov, Herder, Freiburg (v maď. A nagy Király katonái, Korda, Bpest. str. 121). Hrdinovia v tu podaných životopisoch siedmich mladíkov nežili v kláštoroch, ale vo svete a patrili do radov takzvaných štram-chlapcov, ktorí sa však dopracovali k povahe jemnej a cti bez škvrny. Dajte ich do rúk tých, čo sa nevedia oduševniť za náb. veci, získajú aj tých ! — P. Finn SJ: Lingthooí Kobos, Korda, Bpest 1942, str. 188. Jedinečné, ako tento jemný psycholog mladých duší vie sa s nimi oduševniť pre futbal a iné hry a všelijaké šarvátky a pri tom tak jemne, lahodne vychováva a vedie k dokonalosti, ba má dosť času prehlbovať aj nábož. otázky. Úchvatné dielo, v ktorom chlapci nájdu všetko to, čo ich zaujíma, baví, vychováva a zdokonaľuje hravo a veselo. — Orbán Dezsó: A tehéi koráb, Szt. István Társ. Bpest. Opisuje výpravu študentov, ktorí v podzemnom Taliansku a v Ríme hľadajú historický biely koráb a tak sa oboznámia s tými pamiatkami kresťanskými, ktoré tak vábily ľudí do Ríma.
Pre dievčatá:
Vyhovovaly by aj tie, čo sú pre chlapcov, ale pre ne zvlášť sa hodia:
Kočanová: Starý rok, Fr. Urbánek, Trnava 1937, str. 92, po 15 a 22 Ks. Fr. Svoboda : Dievča a zvon, SSV, Trnava 1934, str. 53, viaz. Ks 30.—. Krásne legendy a rozprávky o Matke Božej s výchovnou tendenciou. — Strong — Tondra: Hviezda horská, SSV, Trnava 1939, str. 172, po 10 a 15 Ks. — Polednová : Duševná kvetinová záhradka, SSV, Trnava. Heslom autorky je dať dievč. mládeži spoľahlivý návod, ako má žiť za svojej mladosti, aby neskoršie mala z toho hojný úžitok nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Uskutočnenie tohto hesla je usnadnené priliehavým zdramatizovaním a kaleidoskopickými oživovaniami aj tých najobyčajnejších príhod a udalostí. Rojčivé sny vie upraviť do správnych a pravých medzí. Zo všetkých situácií vie vyvodiť nielen mravné dobro, ale vhodne poukazuje aj na mravnú krásu vykonaných činov a blažený pocit po nich. — Mattoška: Katolícke dievča vo svete, Serafínsky svet, Kremnica 1942, str. 200. Je to sprievodca, ochranca a radca kat. dievč. mládeže. Jasný a presvedčivý výraz reči, spestrený priliehavými príkladmi, výrokmi svetových autorov a pútavými epizódkami zo života, umožní, aby v nej uložené myšlienky prenikly až na dno duše čitateľa a priniesly žiadanú obrodu života. — Gerelyová: Čo má vedieť dorastajúce dievča. Kniha pre 14-ročné a staršie dievčatá, v ktorej opravdivým precítením a jemným taktom je písané o tých najchúlostivejších veciach, a predsa sa to číta ako román, pritom však nedráždi zvedavosť, ako mnohé podobné. Nevtieravým spôsobom, celkom pomaly, ako by náhodou vedie k cieľu, pre ktorý je určená.
(Pokračovanie.)
Kultúrna činnosť chovancov Slovenského štátneho výchovného ústavu v Slovenskej Ľupči.
V kultúrnej činnosti v Slovenskej Ľupči takmer na prvom mieste stojí Slovenský štátny výchovný ústav, ktorý svojou činnosťou vie zachytiť celú Ľupču.
Dňa 25. a 26. marca t. r. chovanci spomenutého ústavu zahrali v Katolíckom dome divadelnú hru „Podivný zvonček“. 26. marca poctil svojou návštevou divadelnú hru sám autor. Divadelnú hru krátkym prejavom otvoril Aug. Brezan, riaditeľ ústavskej školy a privítal autora hry dp. Eleazára Jakubíka OFM. Herci a obecenstvo bolo milo dojaté nad tým, že i sám pán autor sa zaujíma o kultúrnu činnosť v Slovenskej Ľupči. Obecenstvo ho privítalo búrlivým potleskom.
Divadelná hra obsahuje kus detského života preneseného do rozprávkového sveta. Dva momenty výstižne charakterizujú celú hru: 1. Oddanosť Paľka a Martušky Havranovej k svojmu otcovi drevorubačovi — vyzdvihuje výchovný moment kresťansky a vlastenecky vychovaných detí, ktoré sa vedia zriecť svojich hračiek a pokrmu v prospech biedneho pustovníka a opustenej siroty. 2. Druhý moment súvisí s prvým. Statočného drevorubača privalil strom. Boh zázračným spôsobom zachraňuje život otcovi, ktorý prežíval už smrteľný zápas a potešuje nábožné a poslušné deti.
Precítene nacvičené výkony hercov, nádherné obleky kvetín, slovenské kroje chlapcov a dievčat, dekorácia a priliehavé osvetľovanie dodávalo tajomného pôvabu celej hre. Autor sa veľmi priaznivo vyslovil o celkovom prevedení hry.
Autor hry zavítal i do Slovenského štátneho výchovného ústavu, kde ho očakávala nastúpená kapela chovancov ústavu, ktorú dirigoval kapelník Anzelm Uherík, vychovávateľ chovancov. Autor hry bol milo prekvapený, dojímavo k nim prehovoril, povzbudil do ďalšej usilovnej práce a sľúbil im, že v krátkom čase zasa vypracuje detskú divadelnú hru. Autor poprezeral si ústav a jeho pamiatky. M. K.
Univerzita a Katolícka akcia.
Na zakončenie študijných dní Katolíckej akcie, konaných pre univerzitnú mládež koncom minulého roku v Madride v Ústave Ratairo de Maeztu pod predsedníctvom auxiliárneho biskupa pre Madrid-Alcala a biskupa z Astorgy a gen. direktorov univerzitného štúdia a krásnych umení, ako i rektorov univerzít zo Santiago, Valladolid, Oviedo a Zaragoza, odznely významné prejavy o vzájomnom pomere medzi španielskou univerzitnou a Katolíckou akciou.
Generálny direktor univerzitných štúdií zdôraznil rozhodnú dôležitosť, ktorú má Katolícka akcia vo výchovných snahách univerzity. „Univerzita — povedal rečník — nemá len za úlohu vykladať vedu a venovať sa výskumom, ale má podstatne i poslanie výchovné. Dôležité je, aby univerzita utvárala dobrých advokátov, lekárov, inžinierov a iných vzdelaných ľudí: nám však oveľa viacej záleží na tom, aby utvárala ľudí a to úplných. Úplným človekom je však len človek kresťanský. Aby teda mohla utvárať človeka kresťanského, potrebuje vyučovanie náboženstva a ovzdušie zbožnosti. Ale ani tieto dve veci nestačia. Rovnako potrebuje i apoštolátu katolíckej tlače.“
Napokon madridský auxiliárny biskup podčiarkol potrebu dokonalého súladu medzi prácou univerzitného profesora a cieľmi Katolíckej akcie. „Univerzitný profesor“ môže iba vtedy dobre prednášať svojim poslucháčom a utvárať z nich dokonalých ľudí, keď im objaví pravdy, hovoriace o cieli človeka a o prostriedkoch, ktorými má človek svoj cieľ dosiahnuť.“ KTK.