logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná svätého ruženca
Autor : J. Longauer.
Rok : 1928
Číslo : 1
Názov článku : Rozjímanie pri jasličkách Ježiškových.
Text článku : Ježiškovo Evanjelium. „Čas radosti, veselosti svetu nastal nyni." Ako povetrie vnikne do každého priestoru, na každé miesto: tak dnes naplňuje radosť každé srdce, či v hrdom paláci, či v malej chalupe.
Všade radosť, lebo On sa všetkým narodil. Ale ako Ťa vidím, milé Jezuliatko? Vidím Ťa v maštaľke, v jasličkách, na slame v plienočkách. To je celé Evanjelium Ježiškovo.
Poníženosť. Už sa nemohol hlbšie uponížiť. Z výsosti nebeskej do opustenej maštaľky, kde hoviadka bývajú — ani len do izby, kde sú ľudia aj najchudobnejší! Už viem, čo náš chceš naučiť, drahé Jezuliatko: aby sme boli aj my ponížení. Čím budem poníženejší, tým vyššie sa dostanem v nebi ku samému Ježišovi. Budem teda ponížený cez celé Vianoce, áno cez celý môj život, aby som bol po smrti povýšený.
Budem spokojný so svojím stavom, čo som aj posledným pastierom v dedine. Hľa, tí opovržení pastieri videli Ho za anjelmi prví a nie Herodes kráľ alebo farizeji a zákonníci.
Chudoba. Slama, plienky ohlasujú chudobu. Aj to chudobné nemluvniatko zavinú do mäkkého vankúša a uložia do teplej postele. A Ty, Jezuliatko, nemáš teplého vankúša, nemáš mäkkej postele, ale tvrdé jasle. „Blahoslavení chudobní ..." Hľa, Ty najchudobnejší prišiel si chudobným ohlasovať Evanjelium a chudobu si posvätil, vyznačil, do neba povýšil. Budem spokojný vo svojej chudobe, lebo chudobní budú bohatí a bohatí chudobní vo večnosti. To je Evanjelium Ježiškovo. Ach, už ťa rozumiem, sv. František, Assiský, prečo si tak blažený?! Zamiloval si si chudobu, lebo si sa chcel radovať s Ježiškom na svete najchudobnejším.
Utrpenie. Ježišku môj, ale Ti je chladno, tesno, tvrdo v tých jasličkách! Trpíš tam zimu, nedostatok. Ale ani tu Ťa nenechá Herodes, nebudeš môcť ležať, ale na úteku do Egypta bude Ťa triasť, zima trápiť, potom budeš ťažko pracovať a na kríži skončíš to utrpenie! Aj ty trpíš, človeče, ale trp vďačne, spokojne, lebo máš aj prečo. Bez utrpenia niet nebeskej slávy. „Blahoslavení, ktorí trpia pre spravodlivosť." Avšak beda tomu, kto vynúti nevinnému slzy z očí!
Táto poníženosť, chudoba a utrpenie sprevádzajú Ježiška cez celý život jeho, ale na konci povýši Ho Otec nebeský na svoju pravicu. Toto je Evanjelium Ježiškovo, toto je cesta aj pre nás na celý život.
Ježiško drahý, aj ja mám byť poníženým, chudobným a trpiacim, aby som mohol byť jednúc povýšený k Tebe. Nech mi svieti toto Evanjelium v mysli, nech ma zohrieva v srdci a posilí v utrpeniach! Ježišu, skrze Tvoje narodenie zmiluj sa nad nami!

Najprv uvideli Spasiteľa sveta ponížení betlehemskí pastieri. Oni sa mu klaňali a priniesli mu dary zo svojej chudoby. Potom prišli aj vznešení, bohatí králi. Priniesli Mu dary: zlato, tymian, myrhu.

Zlato. Máš len haliere, lebo korunku. Ach, daj to Ježiškovi na missie, ale nadovšetko očisti si srdce, tak ako zlato čistia v ohni, aby sa stratila všetka hrdza. Čisté srdce na čo? Tam bude bývať Ježiško, lebo On prišiel, aby mal rozkoš so synmi ľudskými, aby býval v našich srdciach. Naše srdce je Mu monštraciou, svätostánkom. Synu, daj mi srdce tvoje! Ježiško, dávam Ti moje isrdce čisté, zlaté, alebo slzami pokánia očistené — pozlátené.

Tymian. Ako sa dvíha hore pred oltárom ten voňavý dym, to ľúbezné kadidlo! Budem sa zbožne modlievať, zvlášte ráno, to bude ten môj tymian ľúbezný, ktorý sa bude z môjho srdca dvíhať hore ku trónu Ježiškovmu, ktorý povedal: „Proste a bude vám dané!"

Myrha. To je horká zelina. Aj ja mám dosť horkostí, trpkostí každý deň. Kto mi tú príkrosť umierni? Ty Ježiško, ktorý si vyprázdnil celý kalich umučenia, Ty mi moju myrhu učiň znesiteľnou! S Tebou chcem myrhu užívať, trpieť — ale nechcem druhému život strpčovať.
Tieto dary kráľovské oddávam Ti, Ježiško môj, vo sviatok Troch Kráľov.

Čo bolí Božské Srdce? „Viacej ma bolí jediný hriech tých, ktorí mňa volajú Pánom a Majstrom, ako tisíc hriechov mojich najväčších nepriateľov." (I, 8.)
P. Gabriel Palan.