logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Poklady kazateľského rečníctva
Autor : Od Tomáša Hromady, dekana, farára hrončanského.
Rok : 1848-1851
Číslo : 2
Názov článku : Kázen o modlitbe spravedlivého a kajúceho kresťana.
Text článku : Na piatu nedeľu po velkéj noci.

„Budete za čo prosit Otca vo meno moje, dá vám." [Ján. 16, 23.Plné božskej dobrotivosti, plné radosti a potechy, plné najlepšej nádeje a dôvery sú slova tyto, které náš láskavý Vykupiteľ k drahým učedlníkom svojim premluvil: „Budete za čo prosil Otca vo meno moje, dá vám." Kdože sa neodhodlá s najvätšou dúvernosťou pýtal a prosit to, čo mu je potrebné, od Otca milosrdenstva a Boha všetkého potešenia? Kdože by nevzýval v potrebách a úzkosťach prosriednika medzi Bohom a človekom, Ježiša Krista, aby kde zásluhy prosiaceho nestačia, tam bol nesmiernymi zásluhami prosriednika svojeho napomožený? Či nevyslyší Boh Syna svojeho, kterého od večnosti splodil? Syna svojeho, v kterom sa mu dobre zahĺbilo? Ach, s predrahou krvou vykúpené duše kresťanské! Jakže volakedy, teraz zaiste sa mnoho takých ludí nachádza, kterí, že nemajú hojnosť všetkého toho, čo ku skvostnéj telesnéj výžive potrebujú, už prv, jako sa o čo modlili, reptajú a šomrú: že jich nechce Boh vyslyšal; a preto zlorečia, kľajú, želia náramne: že sa nemôžu šarlátom a aksamietom odieval; že jim skvostne hodoval, pil, tancoval a chlipne laskáril nedochodí; a preto, že nemajú to, s čím by mohli Boha obrážat a telu svojemu slúžil a tak svoje spasenia ulratit. Ked by mali dobrotivosť božskú zveleboval, hnevajú sa na Boha: ba áno, bár naskrze nič dobrého neučinili, domnívajú sa predca, že sú svätejší od Ábela, spravedlivejší od Henocha a koruny spravedlnosti zaslúžilejší od Pavla apoštola. O, biedny človeče kdokolvek si, rozmysli si dobre: čo a kolko si si u Boha schoval; a kolko si si schoval, len tolko si vyhlädávaj; rozmysli si: kolkú cenu si zložil u Boha, a čo si si kúpil, to si aj ber! pomysli: čo si si zaslúžil u Boha, takú aj odmenu od neho očakávaj abych hroznú túto nevdačnosť a bezbožnosť od vás odstránil, preukážem vám, m. Kr.! jak užitočná je modlitba:
1) spravedlivého; a
2) kajúceho kresťana, aby ste sa vo mene Ježišovom prosil, hriechy vaše oplakával naučili, prv, jako to, o čo prosíte, občáhnete.
Pozorujte!
I.
Zo všetkého toho, Čo zo spravedlnosti božskej, jako z nejakého žriedla pochádza, poznávame: čo všetko môže u Boha modlitba spravedlivých! Spravedlivý je priateľom Boha, je dedičom, je synom jeho; spravedlivý je jeden duch s Bohom. Povedzte, prosím, čo môže odoprel Boh priatelovi, čo synovi, čo dedičovi na zemi, kterému odplatou je on sám na nebi? A ked je Boh za nás, kdo bude proti nám?" hovorí sv. Pavel apoštol. Udeľujú králi a cisári nekterýin pomíňajúce sa nekteré milosti; udeľujú hodnosti, úrady a bohatstva. Za najštastnejších sa pokladajú tí, kterí sú v milosti u kráľa a cisára; ale ach! tyto milosti jejich spolu s nimi padajú do hrobu, sú smrtedlní; jedine Boh je nesmrtedlný. Jestli do svätého písma nahlädnem, a príklady spravedlivých prehlädnem, čože reknem? Jak mnohoráz bol hnev boží naproti židom na púšti rozpajedený, a hle, spravedlivý služebník boží, Mojžiš modlil sa za bezbožný ĺud, a preň vyrazil vodu z tvrdéj skaly, odstránil od neho ohnivé hady, bojoval za ĺud svój, zahnal a vyplienil nepriatelov jeho! Tak milá, tak prijemná a užitočná bola modlitba Mojžišova pre ĺud izraelský! Čože poviem o prorokovi Danielovi, služebníkovi božom? Prísny rozkaz vyniesol kráľ Nabuchodonozor: aby bol jeden každý, který kolvek sa bude spierať, klaňal sa jeho zlatéj soche, do ohnivéj pece uvrhnutý. Do téjto spravedliví mládenci Sidrach, Misách aj Abdenago vsadení s vrúcnou modlitbou a silnou nádejou v Boha zahasili plameň ohňa, nie sú v prosried pece spálení a ani len vlasa sa na hlave jejich oheň nedotknul.
A čože robil Daniel súc medzi divoké a vyhladnuté levy vhodený? Modlil sa a dúveroval v Bohu; a preto mu aj poslal Boh skrze proroka Abakuka pokrm do diery levovéj; poslal anjela, který by zamknul ústa pažravých levov, aby mu nemohly uškodil. Nemôžem tu pominúť kráľovnu Esteru, která svojou pred kráľa Asvera prednesenou prosbou od národa svojeho usúdenú mu smrť odvrátiac zanechala nám príklad a záloh pevnéj nádeje: že jestli sa spravedliví s prosbámi svojimi k Bohu odráta, nie len časný život jejich predlúžit, ah? jich aj večnéj smrti a zatracenia zbavil môžu. Nemôžem tu mlčal o Judite vdove, která pomocou modlitéb a póstov zotiac hlavu Holofernesovi, kniežatu a vodcovi vojska assirského, presvedčuje nás: že, jak sa budú spravodliví za nás modlil, nepriateľov našich nie len od seba preč zaženieme, lež aj na hlavu porazíme. Vrúcna modlitba Eliášova bola klúč neba: modlil sa a zatvoril nebe; modlil sa zase a otvoril nebe. Jestliže teda vždycky bola tak prospešná modlitba spravedlivých k dosáhnutiu časných vecí, pre seba alebo pre druhých, uznal musíme: že musí modlitba spravedlivých omnoho osožnejšia byl, ked ju k tomu cieľu vylievajú: aby, lebo oni ešte spravodlivejšími byl mohli alebo, aby nám k spravedlnosti a k jej korune svojimi modlitbámi a prosbámi dopomáhali. A naposledy: jestliže sa do prajnosti a lásky ľudskéj porúčame, či sa tým viac nemáme porúčal do modlitby spravedlivých ľudí, aby sme boli v tom, čo my s našimi zásluhámi nevládzeme, prosbámi jejich napomožení?

II.

V Krístu Ježišu milované duše kresťanské! jako vždycky bolo dospelému človeku k ospravedlneniu jeho pokania potrebné: tak nemôže Bohu nič milšieho, nič príjemnejšieho byl nad modlitbu pokania činiaceho hriešnika; bo, jako Boh nechce smrť hriešnika; lež radšej aby sa obrátil a bol živý: tak sa aj hriešnik, jaknáhle sa k Bohu obracia, k životu približuje, ked za odpustenia prosí. Jestli sa modlí, premieňa hnev boží na milosť; jestli plače, zmýva slzámi svojimi šplahy hriechov svojich; jestli je nahý, oblieka ho Boh do prvotného rúcha milosti a nevinnosti; jestli je hladný, krmí ho chlebom synov božích; jestli sa k Otcu svojemu navracia, hned mu aj Otec v ústrety beži s potešením a radosťou ho prijíma, priateľov i súsedov svoláva, hostinu chystá, s nimi hoduje a teší sa, že sa syn ztratený najšiel a z mrtvých vstal, který bol zomrel. Prosí o nečo Otca nebeského hriešnik? i hned obdrží; hlädá čo? i nalezne; tlčie a klope hriešnik? i hned mu býva otvoreno.
Ó, znám ja dobre: že slzy nevinne utlačených hore do neba vstupujú a túto vlastnosť a povahu majú aj slzy hriešnikove, které modlitby jeho nie len že do neba sprevádzajú; ale jich aj Bohu učinlive porúčajú. Kdože neuznáva za blahoslaveného v sv. Evanjeliume opísaného publikána? Modlil sa, až do plaču skoril dušu svoju, uponížil sa pred tvárou božou; modlil saj plakal, uponížil sa a bol vyslyšaný, obdržal odpustenia a ospravedlnený odišiel do domu svojeho. I v pravde: jako je vätšia radosť v nebi nad jedným pokania činiacim hriešnikom, jak nad deväťdesiat devät spravedlivými, kterí pokania nepotrebujú: tak práve aj nechybím hovoriac: že nad deväťdesiat deväť ráz je Bohu milšia, vzácnejšia a k občáhnutiu jakýchkolvek darov božích súcejšia modlitba opravdivé kajúcich, jako spravedlivých Íudí.
Ó, blahoslavené slzy kajúcich! blahoslavené vzdychania a stonania! Vy ste brána života, brána večného spasenia; bo otvárate nebe, které hriech človekovi zatvoril; vy márnotratných synov k Otcovi privádzate; vy nás z pekla vytrhujete; vy poranených liečite; vy nemocných uzdravujete; vy z mrtvých kriešite, aby sme všetci poznali a verili: že, jako je prospešná a Bohu milá modlitba spravedlivých: tak je aj modlitba kajúcim hriešnikom užitočná a Bohu vzácna; áno, najvzácnejšia.
*
*
K teraz poklaknime na hriešné kolena, aby sme to, čo som o modlitbe predniesol, aj s modlitbou dokonali: Otče náš, který si na nebesach atd. Pomáhaj nám v úzkoslach našich Pane! a neodvracaj tvár tvoju od nás; bo velké je milosrdenstvo tvoje, který žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.