logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Náuka apoštolov, prel.H.
Rok : 1942
Číslo : 10
Názov článku : Adventné hlasy
Text článku : Adventné hlasy.
Modlitby pri slávnosti eucharistie.
Náuka apoštolov.

Ďakujem ti, svätý Otče, pre tvoje sväté meno, ktoré si vštepil do našich sŕdc a pre poznanie, vieru a nesmrteľnosť, ktorú si nám zjavil skrze Ježiša, Syna svojho. Tebe nech je sláva na veky! Ty, všemohúci Pane, stvoril si všetko pre svoje meno. Dal si ľuďom jedlo a nápoj a život večný skrze Syna svojho. Ďakujeme ti za všetky veci, lebo si mocný. Nech ti je sláva na veky! Pamätaj, Pane, na svoju Cirkev! Zachráň ju pred každým zlom, zdokonaľ ju vo svojej láske a shromaždí ju posvätenú zo všetkých strán sveta do svojho kráľovstva, ktoré si jej pripravil, lebo tvoja moc aj sláva je na veky. Nech príde milosť a nech sa pominie tento svet! Hosana Synovi Dávidovmu .. Maránathá. Pane náš, príď! Amen.
Prel. H.