logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Pútnik cyrilometodejský
Autor : Dr. Stanislav Jurovský
Rok : 1945
Číslo : 7
Názov článku : Milá návšteva v Spolku.
Text článku : V pondelok 29. októbra mal Spolok sv. Vojtecha milú návštevu: pri príležitosti jeho nedávneho 75-roč-ného jubilea prišli ho pozdraviť, zástupcovia slovenských katolíckych akademikov — členov Spolku sv. Vojtecha. Dobre nám padlo privítať v historickej zasadacej sieni Spolku delegátov mladých našich vzdelancov, ktorí prišli vzdať hold sedemdesiatimpiatim rokom práce na kultúrnom poli, sedemdesiatimpiatim rokom úsilia o uvedomelý slovenský ľud, sedemdesiatimpiatim rokom námahy o slovenských vzdelancov, o slovenskú inteligenciu. A bola nám táto návšteva tým milšia, že mladi sa hlásili do spolupráce.
Našim akademikom ďakujeme a ;s radosťou ich vítame v kruhu spolupracovníkov SSV. Nech pamätajú, že práca to nebude ľahká a že bude treba občas vedieť sa aj zaprieť, vedieť ustúpiť, vedieť sa odosobniť a vedieť priniesť obeť. Nebude to však ťažké, nemôže to byť ťažké, veď všetci máme radi svoju .Cirkev a svoj národ. A práca v Spolku sv. Vojtecha je práca pre našu Cirkev a pre náš národ.
Prinášame úryvok z pozdravného prípisu, ktorý zástupcovia akademikov odovzdali správe a v ktorom vyjadrujú vernosť mladej katolíckej slovenskej inteligencie Spolku a s pýchou sa hlásia ku dedičstvu našich popredných katolíckych mužov minulosti, výsledkom — či už priamym alebo nepriamym — práce ktorých je Spolok sv. Vojtecha.
V týchto ťažkých povojnových dobách, ktoré národ slovenský prežíva, oči všetkých roduverných katolíkov obrátené sú v napätom očakávaní na popredných mužov a inštitúcie nášho katolíckeho života. Dnes viacej ako inokedy hľadíme a upevňujeme tradície, pojace nás k Cirkvi a národu. V duši nás, slovenských katolíckych akademikov, znie dnes pamätné slovo Juraja Fándlyho: „Slováci, piľno sa rozpamätajte, jak slávny bol náš slovenský národ!" Vidíme pred svojím duchovným zrakom kráčať veľké postavy našich národných dejín, našich katolíckych kňazov: Ignáca Bajzu, Antona Bernoláka, Juraja Fándlyho, Jána Hollého, Andreja Radlinského a mnoho iných. Vážime prínos, ktorý nášmu národnému životu daly katolícke kultúrne inštitúcie: Trnavská univerzita, Slovenské učené Tovarišstvo, Spolok svätého Vojtecha — spomíname len niekoľko najvýznamnejších.
Dnes zvlášť na srdci nám leží Spolok svätého Vojtecha. Za sedemdesiatpäť rokov Bohom požehnaného života a účinkovania na kultúrnom povznesení národa slovenského dosiahol toho, čo je ideálom každej kultúrnej ustanovizne: sjednotil prevážnu väčšinu slovenských katolíkov doma i v zahraničí.