logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHorváth, Karol (1913-1968)

Tituly:

ThDr., JCDr., teológ, teoretik cirkevného práva

Životopisné dáta:

* 26. mája 1913, Felsőzsolca, Maďarsko – † 14. septembra 1968, Bratislava-Podunajské Biskupice

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Komárne, teológiu študoval v Trnave, posledný ročník (1936/37) v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 29. júla 1937. Ako kaplán pôsobil v Šahách a po pripojení južného Slovenska k Maďarsku (2. november 1938) bol kaplánom v Magdolnavárosi (1939) a Budapešti-Kőbányi (1940-1944). V r. 1944 získal v Segedíne doktorát cirkevného práva. Potom pôsobil v Bake, okr. Dunajská Streda, ako administrátor (1944) a farár (1946).
V r. 1951 ho vymenovali za profesora cirkevného práva na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde r. 1952 získal doktorát teológie. Od r.1958 pôsobil ako správca farnosti Podunajské Biskupice. Na fakulte zastával funkcie asesora (1959), vedúceho katedry cirkevných dejín a cirkevného práva (od r. 1968) a prodekana. Umrel náhle v Podunajských Biskupiciach.
Ako kňaz v pastorácii venoval osobitnú pozornosť aktuálnym otázkam cirkevného práva. Ako profesor teológie publikoval viaceré práce z oblasti cirkevného práva, liturgie (zriedkavejšie aj z iných oblastí) v periodikách Duchovný pastier, Katolícke noviny, Duchovní pastýř a v maďarských teologických časopisoch. Pripravoval skriptá a iné učebné texty pre poslucháčov Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Bol aktívnym členom Mierového hnutia katolíckych duchovných.
V rukopise zostala jeho doktorská dizertačná práca o vzťahu Cirkvi a demokracie. Osobitnú pozornosť si zaslúži jeho záujem o myslenie P. Teilharda de Chardin. V článku Teilhardizmus (Duchovní pastýř, 1967, č. 4) považuje Teilhardovo dielo za syntézu evolucionizmu s učením sv. Pavla: v duchu hymnu sv. Pavla, že Kristus je a ešte väčšmi bude stredom i hlavou celého stvorenstva a celý vesmír očakáva nový poriadok a k nemu smeruje. Toto, podľa Horvátha, priviedlo Teilharda k idei, že evolúcia človeka sa musí diať v superorganizme, v ktorom sa utvára a prehlbuje nové spoločenstvo s Bohom. Ďalšie dielo: De forma substantiali matrimonii. Historia ius vigens (O podstatnej forme manželstva. Dejiny životného práva, Bratislava 1952 - dizertácia z odboru cirkevného práva).

Pramene:

Ročenka Katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave za školské roky 1937/1938-1938/1939, Nové hroby. Katolícke noviny, r. 83, 1968, č. 38; Slovenský biografický slovník II. Martin,1987, s. 394.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942729Horváth, Karol (1913-1968)De forma substantiali matrimonii. Historia ius vigens1952