logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHorecký, František

Iné mená:

Horeczky de Horka. Horeczky L.B. de Horka, Franciscus. Horecký, František

Tituly:

titulárny prepošt a spisovateľ

Životopisné dáta:

* 8. augusta 1819, Rohovské Rybky-Rohov, okr. Senica – † 16. júna 1904, Bratislava

Životopis:

Pochádzal zo šľachtického rodu, študoval vo viedenskom Tereziáne, od r. 1841 teológiu v Trnave, 3. apríla 1845 ho vysvätili za kňaza.
Ako kaplán pôsobil vo farnosti sv. Kristíny v Budíne, kde bol v r. 1850 dekorovaný zlatým krížom s korunou. Od 30. septembra 1851 bol farárom v Čachticiach, kde sa v r. 1852 sa postaral o postavenie veže, vyššej o jednu orgiu čiže o 1,26m. V v r. 1853 sa konali štyridsaťdňové misie, pri ktorých sa rozdalo vyše desaťtisíc prijímaní. Nehľadiac na ťažkosti z politickej strany viedol v r. 1856 slávnostnú procesiu do Šaštína. 10. januára 1864 bol inštalovaný za bratislavského kanonika, neskôr sa stal titulárnym prepoštom, od r. 1882 mestským farárom a profesorom cirkevných dejín i práva v bohosloveckom seminári. Bol riaditeľom kláštora uršulínok, arcibiskupským komisárom vyššieho gymnázia, čestným občanom slobodného kráľ. mesta Skalica. V r. 1887 dal v Skalici umiestniť pamätnú tabuľu Jozefovi Gvadánimu.
Náboženskými a historickými článkami prispieval do časopisov a novín, napr. Magyar Sion, Magyar Korona, Pesti Napló, tlačou mu vyšli diela: Neujahrs Predikt (Novoročná kázeň, Budapešť 1850), Gvadányi József magyar lovas generális emlékezete (Jozef Gvadáni - spomienky maďarského jazdeckého generála, Budapešť 1887).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 512; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942690Horecký, FrantišekGvadányi József magyar lovas generális emlékezete1887