logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHollók, Imrich

Iné mená:

pôv. Holok, Hollók, Imrich

Tituly:

historik, veršovník, veľprepošt, generálny vikár

Životopisné dáta:

* 7. novembra 1796, Rožňava – † 18. marca 1871, Rožňava

Životopis:

Gymnázium vychodil v Rožňave, v košickom kňazskom seminári študoval filozofiu a dva roky teológiu, ktorú dokončil v Rožňave. V r. 1819 ho vysvätili za kňaza. Na doktora filozofie bol promovaný v r. 1826. Po vysviacke bol rok vychovávateľom v Haniske u rodiny Meškovcov a od r. 1821 kaplánom v Turni nad Bodvou. V r. 1823 sa stal najprv kaplánom v Rožňavskom biskupstve a postupne začal vyučovať ako stredoškolský profesor náboženstvo, maďarčinu a literatúru. Od r. 1825 bol študijným dozorcom v rožňavskom seminári a vyučoval matematiku. Zvolili ho za tabulárneho sudcu a od r.1836 bol prísediacim sudcom jeho konzistória. V r. 1842 ho vymenovali za čestného kanonika. V r. 1845 sa stal správcom seminára, v r. 1846 riadnym kanonikom a v r. 1847 titulárnym monostorským opátom. Od r. 1853 zastával funkciu rektora rožňavského seminára a profesora teológie, v r. 1854 ho Svätá stolica vymenovala za apoštolského notára. V r. 1860 sa stal veľprepoštom a vikárom.
Vyše 30 rokov sa venoval histórii, spracoval cirkevné, kultúrne a miestne dejiny, v ktorých uverejnil nové témy pramennej hodnoty. Spolupracoval so slovenskými vzdelancami druhej bernolákovskej generácie. Bol autorom životopisov, príležitostných básní a článkov, ktoré uverejňoval v rôznych časopisoch a novinách.

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 363; Encyklopédia Slovenska 2. Bratislava 1978, s. 284; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 4. Budapešť 1896, s. 1015-1017; Révai Nagy Lexikona 10. Budapešť 1914, s. 205.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942620Hollók, ImrichCarmen lyricosaphicum... dni Francisci Laicsák...1825
942621Hollók, ImrichProsecution honoribus ill. ac rev. dni Joannis Bapt. Scitovszky1827
942622Hollók, ImrichNexus nationis Hungariae cum polonica1831
942623Hollók, ImrichLineamenta pervetusti archidiaconatus Tornensis1832
942624Hollók, ImrichConamina regum apostolicorum de augusta domo austriaca...1833
942625Hollók, ImrichHistorico-criticae reflexiones super opusculo cui titulus: Lineamenta pervetusti archidiaconatus Tornensis.1835
942626Hollók, ImrichSolemnia cultus exuviarum s. Nejti M. in ecclesia cathedrali Rosnaviensi1836
942627Hollók, ImrichEgy pillanat a désmákra s különösen a gömöriek czélszerü használatira1837
942628Hollók, ImrichSermo posthumus honoribus Johannis B. Ladislai Pyrker archiepiscopi Agriensis1848