logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHodál, Juraj

Tituly:

stredoškolský profesor, literárny historik

Životopisné dáta:

* 21. apríla 1888, Nedašovce, okr. Bánovce nad Bebravou – † 8. mája 1963, Bratislava, pochovaný v Nedašovciach

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny, základné vzdelanie získal v rodisku, gymnaziálne vzdelanie v Nitre (1900-1908), teológiu vyštudoval v Budapešti, v r. 1912 bol v Nitre vysvätený za kňaza. Externe študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát teológie získal v r. 1919 na Karlovej univerzite v Prahe. Od r. 1912 pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici, od r. 1915 bol zastupujúcim kaplánom v Dolnej Súči, potom v r.r. 1916 kaplánom v Zákopčí a v Malej Hradnej, v rokoch 1917-1920 v Bytči. V r. 1921 sa stal kaplánom v Žiline. Už v marci ho však vymenovali za farára do Kostolnej Vsi. Tam nenastúpil, lebo sa v r. 1922 stal tajomníkom Spolku sv. Vojtecha. Od r. 1926 pôsobil ako stredoškolský profesor v Bratislave (náboženstvo, dejepis, zemepis). Bol aj podpredsedom spolku Dormus, bratislavskej pobočky Slovenskej ligy, a Sociálnej pečlivosti pre stredoškolské študentstvo. Od r. 1941 pracoval aj v Knižnici Slovenskej univerzity v Bratislave. Aj po odchode na odpočinok vypomáhal v pastorácii.
Vo výskumnej práci sa venoval najmä staršej slovenskej literatúre, osobitne cirkevným dejinám veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia. Písal do dennej tlače a časopisov (Tatranský Orol, Slovenská liga a i.), pre slovenskú literárnu históriu je dôležitý jeho zborník o Jánovi Hollom (1923), v ktorom sústredil cenný dokumentačný materiál - rovnako ako v biografii Eleny Brestenskej-Gessayovej (1943). Ako zanietený národovec horlil v r. 1936 za odhalenie pomníka veľkému kazateľovi, národnému buditeľovi, farárovi vo Veľkých Ostraticiach Jozefovi Kompánkovi. Vypracoval o ňom aj niekoľko štúdií. Okrem monografií je autorom článkov a štúdií v odborných časopisoch a zborníkoch; niektoré práce zostali v rukopise (napr. Slovensko v období Veľkej Moravy, Život sv. Svorada a Benedikta).
Hodálov záujem o slovenskú stredovekú históriu súvisel so záujmom o cirkevné dejiny: na základe heuristiky prameňov skúmal podiel slovenskej kresťanskej kultúry na pokresťančovaní tvoriaceho sa uhorského štátu. Spracoval štúdiu Elena Brestenská, rod. Gessayová (Slovenská liga, 1943). Bol funkcionárom Slovenskej ligy, roku 1946 zakladajúcim členom a členom výboru Slovenskej historickej spoločnosti.
V zborníkoch vyšli štúdie: Kláštor benediktínov v Kližskom Hradišti na Slovensku. In: Príspevky k praveku a národopisu Slovenska (Bratislava 1931); Pôvod, sídlo a hodnosť predkov rodu Hunt-Pázmány (Historický Sborník Matice slovenskej, 1946); Včlenenie Maďarov do staroslovienskeho spoločenstva (tamže).

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1947, s. 147; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 41-42; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042480Hodál, JurajJán Hollý1923
1042479Hodál, JurajO pohanskom náboženstve starých Slovákov1925
897084Hodál, JurajPrehľad dejín slovenského kniežatstva počas moravského nadpánstva (830-905)1926
897086Hodál, JurajZ minulosti Slovenska1928
897075Hodál, JurajKostol kniežaťa Pribinu v Nitre1930
897078Hodál, JurajKostol Privinov v Nitre v pravom svetle1933
901883Hodál, JurajUnua slovaka kristana princo1933

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944828Pöstényi Ján, Mons., ThDr. h. c.Katolícke Slovensko1933