logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHlinka, Anton, SDB

Iné mená:

Mateje, Májsky, Hlinka, Anton, SDB

Tituly:

publicista, teológ, filozof, organizátor náboženského života doma i v zahraničí

Životopisné dáta:

* 31. októbra 1926, Valaská Belá, okr. Prievidza – † 26. marca 2011, Bratislava, poch. vo Valaskej Belej

Životopis:

Študoval v Považskej Bystrici. Do Saleziánskej spoločnosti vstúpil v r. 1944. V lete 1951 emigroval do zahraničia. Štúdium teológie, filozofie a psychológie absolvoval postupne v Turíne, vo Viedni a v Ríme. Za kňaza ho vysvätili 1. júla 1955. V rokoch 1958-1967 prednášal filozofiu v saleziánskych seminároch vo Viedni, Kolíne nad Rýnom a v Katánii. V r. 1961 získal v Ríme doktorát filozofie na základe práce Die theologischen Grundlagen der Bildungslehre Theodor Litts (Teologické základy teórie vyučovania Theodora Litta, publikovaná v r. 1968). Do r. 1971 pôsobil ako študentský kaplán v Miláne. Potom išiel pracovať do Rádia Slobodná Európa, Rádia Stefanus a Hlasu Ameriky, kde pôsobil ako dopisovateľ a redaktor až do r. 1990. Na začiatku 80. rokov zaviedol v Hlase Ameriky relácie v prospech slovenských občanov prenasledovaných pre ich kresťanský svetonázor a angažovanosť za ľudské práva na viacerých úsekoch života; postupne sa tieto relácie premieňali na advokatúru prenasledovaných, posilňovali sebavedomie občanov informáciami o odvahe, až hrdinstve jednotlivcov i skupín (relácie o púťach, súdnych procesoch, samizdatovej literatúre, mládežníckom hnutí a pod.).
Dňa 2. augusta 1991 sa definitívne vrátil na Slovensko, usadil sa v Bratislave. Predstavení ho uvoľnili pre spoluprácu s Konferenciou biskupov Slovenska, kde mu pridelili funkciu tajomníka komisie pre masmédiá a kultúru. Doma vyvíjal intenzívnu publicistickú a kazateľsko-pastoračnú činnosť, hojne pri tom využíval rozhlas i televíziu. V auguste 1991 založil Slovenskú katolícku akadémiu a bol zvolený za jej rektora. V r. 1995 sa habilitoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na docenta teológie a r. 1997 bol vymenovaný za profesora filozofie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Najdôležitejšími prostriedkami jeho apoštolátu sa stali rozhlasové sväté omše, televízne a rozhlasové náboženské relácie, ako aj analýzy a reakcie na udalosti dňa v novinách i časopisoch. Písal väčšinou silne angažované publikácie. V zahraničí vydal knihu Apartheid (1976) v desiatich jazykových mutáciách o situácii Cirkvi na Slovensku po Helsinskej konferencii. Čoskoro nasledovala práca 20 + 10 Jahre danach (O 20 + 10 rokov neskôr, 1978), systematicky zachytávajúca vývin náboženskej situácie, zmeny v metódach protináboženského boja komunistov na Slovensku; kniha mala veľký ohlas (tri nemecké vydania, jedno francúzske). Podobný ráz mala aj kniha Sila slabých a slabosť silných (1982), súhrnná syntéza dejín prenasledovanej Cirkvi na Slovensku v rokoch 1945-1969. Významná bola jeho prekladateľská, editorská a vydavateľská činnosť. Preložil, vydal či spracoval vyše 30 kníh, ktoré vychádzali v zahraničí za podpory rôznych sponzorov a na Slovensko sa dopravovali prostredníctvom tajnej siete spolupracovníkov, ktorých sám riadil.
Z mnohých titulov spomenieme aspoň: Hartfeld: Svitanie, A. Ochotník: Zápisky spoza mreží, J. Horský: Sonina rada, P. Lippert: Človek Jób hovorí s Bohom, Č. Caretto: Púšť uprostred mesta, Listy z púšte, Lebo si môj Otec, F. Werfel: Pieseň o Bernadete, B. Sheikhová: Opovážim sa nazývať ho Otcom, P. Thivoller: A prebýval medzi nami, Sánchez Silva: Marcelino chlieb a víno, Helena a František: Kvetná nedeľa, A. Figura; Spod Tatier pod Fudžijamu, Seuffert: Tomáš Morus, sv. Augustín: Vyznania, Sväté písmo Nového zákona so Žalmami, Viem, komu som uveril (pseud. Mateje), Schumacher: Po stupňoch bytia, Š. Hlaváč: Po priamych cestách a i.
Jeho hlavné knižné diela: K širším obzorom (1968, päť vydaní v zahraničí, na Slovensku r. 1991) rozoberá šestnásť základných tém viery; filozofické dielo Cesty k nekonečnu. Základné otázky prirodzenej teológie (1970, tri vydania v zahraničí, na Slovensku r.1991) prístupným spôsobom približuje najmä dôkazy existencie Boha; Svetlo z Lisieux (Rím 1973, štyri vydania v zahraničí, Bratislava 1993) je pretlmočením autobiografických spisov sv. Terézie z Lisieux a ich súčasnou aktualizáciou. Psychologický výklad niektorých európskych mysliteľov podával v diele Myslitelia a myšlienky (Rím 1977, dve vydania v zahraničí, Martin 1993). Azda najrozšírenejšia bola knižočka Viera veľkých vedcov (Rím 1979, štyri vydania v zahraničí, Bratislava 1990), v ktorej veľmi presvedčivo pôsobia svedectvá renomovaných prírodovedcov. Už r. 1985 začal vydávať sériu kníh, ktoré sú akousi sumou jeho aplikovanej teológie určenej pre každodenný kresťanský život, nazvanú súhrnne Ozvena slova. V zahraničí vyšli prvé dva zväzky (v r. 1985 a 1989), vo vydávaní ďalších pokračoval na Slovensku. Doteraz tu vydal sedem zväzkov (Bratislava 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999); podarilo sa mu znovu vydať aj prvé dva zväzky (Bratislava 1991 a 1992). Je to vlastne súhrn jeho rozhlasových kázní, vysielaných jednak z Mníchova (1.-3. zv.), jednak z Bratislavy, po návrate do vlasti (4.-5. zv.). Do Strmeňovho prekladu básne Fr. Thomsona Nebeský chrt (Rím 1982) napísal zasvätený úvod.
Jeho vrcholným dielom je kniha Každý sa môže zmeniť. Dynamické modely správania (Bratislava 1994), kde originálnym spôsobom rozpracoval teóriu cností; interpretuje ich celostne v rámci dynamického modelu správania v zhode s filozofickou tradíciou Tomáša Akvinského.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 491-493; internetový zdroj.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043186Hlinka, Anton, SDBK širším obzorom1968
1043183Hlinka, Anton, SDBCesty k nekonečnu1970
403653Hlinka, Anton, SDBKeď zakvitne rumovisko1971
501469Hlinka, Anton, SDBNáboženstvo a náboženskosť / Anton Hlinka. - [2. vyd.]. -1976
403687Hlinka, Anton, SDBCesty k nekonečnu1976
1049227Hlinka, Anton, SDBK širším obzorom1977
1049338Hlinka, Anton, SDBSvetlo z Lisieux1977
887718Hlinka, Anton, SDB20+10 Jahre danach :1978-2010
883282Hlinka, Anton, SDBApartheid1979
1049231Hlinka, Anton, SDBMyslitelia a myšlienky1979
402370Hlinka, Anton, SDBViera veľkých vedcov1979
471436Hlinka, Anton, SDBSila Slabých a Slabosť Silných1982
1043185Hlinka, Anton, SDBSvetlo z Lisieux1982
434946Hlinka, Anton, SDBOzvena slova 21983
718971Hlinka, Anton, SDBOzvena slova 1.1983
875499Hlinka, Anton, SDBViem,komu som uveril1987
727891Hlinka, Anton, SDBNa hraniciach poznania1988?
443223Hlinka, Anton, SDBSila slabých a slabosť silných1989
1043965Hlinka, Anton, SDBOzvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti1989
1043889Hlinka, Anton, SDBOzvena slova1989 ? (s.a.)
450315Hlinka, Anton, SDBViera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek1990
14554Hlinka, Anton, SDBNárodu1990
4849Hlinka, Anton, SDBViem, komu som uveril1990
1043194Hlinka, Anton, SDBSila slabých a slabosť silných :1990
1042434Hlinka, Anton, SDBRáno. Životné pravidlo. Večer: (Modlitby).1990?
127Hlinka, Anton, SDBOzvena slova1991
1043184Hlinka, Anton, SDBCesty k nekonečnu :1991
1043192Hlinka, Anton, SDBK širším obzorom /1991
450329Hlinka, Anton, SDBOzvena slova 21992
14625Hlinka, Anton, SDBSvetlo z Lisieux1992
1048611Hlinka, Anton, SDBOzvena slova 31992
14506Hlinka, Anton, SDBKeď zakvitne rumovisko1992
1048009Hlinka, Anton, SDBZa kresťanské porozumenie človeka1992
4144Hlinka, Anton, SDBMyslitelia a myšlienky1993
134Hlinka, Anton, SDBOzvena slova 41994
14738Hlinka, Anton, SDBOzvena slova 51994
14739Hlinka, Anton, SDBKaždý sa môže zmeniť1994
524816Hlinka, Anton, SDBOzvena slova. 1 (1.časť) h [AMG]1996
524817Hlinka, Anton, SDBOzvena slova. 1 (2.časť) h [AMG]1996
524818Hlinka, Anton, SDBOzvena slova. 2 h [AMG]1996
524819Hlinka, Anton, SDBOzvena slova. 3 h [AMG]1996
524820Hlinka, Anton, SDBOzvena slova. 4 h [AMG]1996
524821Hlinka, Anton, SDBOzvena slova. 5 h [AMG]1996
524823Hlinka, Anton, SDBKeď zakvitne rumovisko1996
524825Hlinka, Anton, SDBViera veľkých vedcov1996
524826Hlinka, Anton, SDBSvetlo z Lisieux.1996
524828Hlinka, Anton, SDBSlovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.1996
14742Hlinka, Anton, SDBOzvena slova 61996
23765Hlinka, Anton, SDBSlovo do týždňa1996
14743Hlinka, Anton, SDBSlovo do týždňa 21997
275051Hlinka, Anton, SDBSlovo do týždňa 31998
277170Hlinka, Anton, SDBKeď zakvitne rumovisko1998
528217Hlinka, Anton, SDBSlovo do týždňa 41999
581842Hlinka, Anton, SDBJežiš na dosah ruky2003
3167Hlinka, Anton, SDBKdyž rozkvete rumiště :; životopisná črta Nancy Hamiltonové2006
218044Hlinka, Anton, SDBNancy Hamiltonová2008
472296Hlinka, Anton, SDBTerézia z Lisieux 2010
1054524Hlinka, Anton, SDBTerézia z Lisieux. 2011

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1518Hlasy z Ríma197710Anton Hlinka. Neznáma tvár Gorkého
1524Hlasy z Ríma197711Anton Hlinka. Svätci a ich úloha v cirkvi.
1535Hlasy z Ríma197712Anton Hlinka. SLOVENSKÁ SESTRIČKA V AFRIKE.
1508Hlasy z Ríma19778-9Anton Hlinka. Podivuhodná téza.
1547Hlasy z Ríma19781Anton Hlinka. To ti prinesie štastie.
1553Hlasy z Ríma19782Anton Hlinka Pôst čosi nečasové
1564Hlasy z Ríma19783Anton Hlinka. LENIN SA SKLAMAL.
1613Hlasy z Ríma19788-9Anton Hlinka. ZMYSEL PRE DOBRODRUŽSTVO
1761Hlasy z Ríma197911Anton Hlinka. ČIERNY HRDINA Z BRATISLAVY.
1677Hlasy z Ríma19793Anton Hlinka. Najviac potrebujeme LÁSKU.
1686Hlasy z Ríma19794Anton Hlinka. Vstal skutočne z mŕtvych ten Galilejčan?
1881Hlasy z Ríma198012Anton Hlinka. Vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
1823Hlasy z Ríma19805Anton Hlinka. Krížik.
1971Hlasy z Ríma198110Anton Hlinka. Záchranný pás pre topiace sa ľudstvo.
1901Hlasy z Ríma19812Anton Hlinka. ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV VYHLÁSILA ROK 1981 ZA. ROK TELESNE POSTIHNUTÝCH.
2107Hlasy z Ríma198510Anton Hlinka. PRÍPAD EVY GRUSOVEJ.
2125Hlasy z Ríma198512A. Hlinka. ADVENTNÝ ŠTÝL.
2030Hlasy z Ríma19853A. Hlinka. NÁBOR ŠPICLOV.
2041Hlasy z Ríma19854Anton Hlinka SLOVENSKÁ MLÁDEŽ POZÝVA SVÄTÉHO OTCA NA NÁVŠTEVU.
2045Hlasy z Ríma19854A.H. Kto je protištátny?
2056Hlasy z Ríma19855A. Hlinka. Duch veje kam chce.
2061Hlasy z Ríma19856A. Hlinka. Veda odzvonila náboženstvu?
2094Hlasy z Ríma19858-9Anton Hlinka. ZASTRAŠOVANIE.