logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHirka, Ján

Tituly:

biskup, Mons., Dr.h.c.

Životopisné dáta:

* 16. novembra 1923, Abranovce, okr. Prešov – † 10. apríla 2014, Prešov, poch. v Abranovciach

Životopis:

Ľudovú školu vychodil v rodnej obci, stredoškolské vzdelanie nadobudol na ruskom gréckokatolíckom reálnom gymnáziu v Prešove. Po maturite začal študovať v prešovskom gréckokatolíckom kňazskom seminári a svoje vysokoškolské štúdium zavŕšil na Teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po prijatí nižších svätení a diakonátu ho 31. júla 1949 biskup Vasiľ Hopko vysvätil za gréckokatolíckeho kňaza v Prešove, kde krátko pôsobil.
V rokoch 1949-1950 bol kaplánom v Ľutine, najznámejšom a najvýznamnejšom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku. Od februára 1950 bol prešovským kaplánom. Tam ho zastihol tzv. Prešovský sobor 28. apríla 1950, ktorý znamenal úplnú likvidáciu a zákaz gréckokatolíckej Cirkvi na celom území bývalého Československa. Stratila všetky svoje práva i materiálne hodnoty, začalo sa najťažšie obdobie pre každého jej člena, zvlášť pre kňazov, ktorých absolútna väčšina odmietla prestúpiť na pravoslávnu vieru. Pretože odmietol stať sa pravoslávnym kňazom, zradiť svoje presvedčenie i vieru, dostal zákaz výkonu pastoračnej činnosti.
Pracoval ako stavebný robotník v Trenčíne. Dvakrát ho bezpečnosť zadržala, v r. 1952 bol zatknutý a odsúdený na tri roky väzenia. Po amnestii a prepustení pracoval ako robotník v Brezne. V r. 1955 ho opäť zatkli a Najvyšší súd v Prahe ho odsúdil na dva a pol roka väzenia (nútené práce v uhoľných baniach v Rtyni, v Podkrkonoší). Po prepustení z druhého väzenia r. 1958 pracoval ako robotník v Brezne, potom v Podbrezovej a napokon v Prešove ako elektrikár.
Utrpenie veriacich i duchovných gréckokatolíckej Cirkvi sa zmiernilo až v r. 1968. Hirka sa zúčastnil na mimoriadnom sneme gréckokatolíckych kňazov v Košiciach (10. apríla 1968), ktorý jednomyseľne vyhlásil Prešovský sobor za protiústavný a rezolúciou žiadal vládu odstrániť krivdy so všetkými ich dôsledkami, t.j. úplnú obnovu gréckokatolíckej Cirkvi.
Vládnym nariadením č.70/1968 Zb. z 13. júna 1968 bola činnosť gréckokatolíckej Cirkvi opäť povolená. Hirka mohol pôsobiť ako administrátor prešovského katedrálneho chrámu, neskôr i ako okresný dekan. Dňa 20. decembra 1968 ho Svätý otec Pavol VI. menoval za prešovského ordinára a za apoštolského administrátora gréckokatolíckej Cirkvi v ČSSR s právami sídelného biskupa (menovanie štátna správa schválila 2. apríla 1969) a 21. marca 1978 ho vyznamenal hodnosťou preláta. V tomto postavení spravoval obetavo celú eparchiu v zložitých politických podmienkach.
Dňa 21. decembra 1989 ho Ján Pavol II. menoval za sídelného biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 17. februára 1990 v Prešove z rúk kardinála J. Tomku. Odvtedy stál na čele Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva ako diecézny biskup a pracoval na jeho obnove i zveľadení. Významnou mierou sa pričinil o obnovu odbornej prípravy Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty s jej začlenením do zväzku Univerzity P. J. Šafárika a od r. 1997 do zväzku Prešovskej univerzity, rovnako i o obnovu a materiálne a personálne vybudovanie Kňazského seminára Pavla Gojdiča.
Podporil i zriadenie gréckokatolíckych stredných a základných škôl na Slovensku. Zriadil Gréckokatolícku diecéznu charitu, uznávanú i v zahraničí. Zaslúžil sa o začatie beatifikačného procesu mučeníka biskupa P. Gojdiča. Slávnosť beatifikácie bola zavŕšená dňa 17. novembra 2001 v Prešove uložením relikvií blahoslaveného biskupa - mučeníka Pavla Petra Gojdiča v prešovskej katedrále.
Bol veľkým ctiteľom Bohorodičky, sv. Gorazda i ďalších národných svätcov, podporovateľom a mecénom sakrálnej tvorby (napr. Medzinárodný festival duchovných piesní byzantského obradu v Košiciach, Gorazdov literárny Prešov, Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb Trebišov, slávnosti
sv. Gorazda v Kútoch a i.). Bol nositeľom ceny Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho za r. 1997, Veľkej medaily sv. Gorazda a štátneho vyznamenania Radu Andreja Hlinku I. triedy. Na slávnostnom zasadaní vedeckej rady Prešovskej univerzity 16. decembra 1998 mu udelili titul Doctor honoris causa. 11. decembra 2002 sa stal emeritným prešovským biskupom. Prezident Slovenskej republiky mu v r. 2003 udelil Pribinov rad II. stupňa.
Svoje články publikoval v časopise Slovo, v Kalendári Blahovistnika, Gréckokatolíckom kalendári i v mesačníku Veľké jubileum 2000. Skompletizoval materiály pre vydanie svojich pamätí zo života gréckokatolíckej cirkvi, ktorú viedol dlhých 35 rokov. V roku 2013 Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity vydala tieto pamäti v monografii s názvom „Pod ochranou Márie.Pastier v službe Cirkvi“.

Pramene:

Székely, G. - Mésaroš, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Košice 1997. Archív Gréckokatolíckeho biskupstva Prešov. Archív autora. Nekrológ Andreja Rusnáka na www.grkatpo.sk

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888042Hirka, JánPod ochranou Márie2013