logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHindy, Michal od sv. Jozefa Kalazanského, SchP

Tituly:

pedagóg, klasický filológ, literárny historik

Životopisné dáta:

* 9. novembra 1807, Levice – † 2. decembra 1868, Vacov, Maďarsko

Životopis:

Ľudovú školu, ako i humanitné triedy navštevoval v rodisku. Po roku štúdia filozofie v Segedíne vstúpil do Rehole piaristov v Trenčíne 9. októbra 1826. Rehoľné sľuby zložil 27. augusta 1830 vo Vacove, kde študoval filozofiu (1830). Teológiu študoval v r. 1831 v Nitre a v r. 1832 vo Svätom Jure. Za kňaza ho vysvätili 21. augusta 1832.
Gramatiku vyučoval v Trenčíne (1828), v Krupine (1829), v Banskej Štiavnici (1833-1838), v Podolínci (1839-1841). Ako učiteľ humanitných predmetov pokračoval v Novom Meste pod Šiatrom (1842-1844), vo Vespréme (1845-1846), v Pešti (1847-1849), kde vyučoval aj poetiku a rétoriku.
V rokoch 1850-1858 bol rektorom rehoľného domu a riaditeľom gymnázia, profesorom maďarčiny a náboženstva v Novom Meste pod Šiatrom. V rokoch 1859-1865 vyučoval latinčinu a maďarčinu v Pešti. Napokon v rokoch 1866-1867 vyučoval latinčinu, maďarčinu vo Vacove, kde aj zomrel buď 2. decembra 1868 alebo 20. decembra 1870.
Popri pedagogickej praxi sa venoval aj štúdiu klasickej literatúry a výsledky uverejňoval v odbornej tlači. Písal príležitostné básne a bol znalcom klasickej literatúry. Mnohé z jeho prác vyšli aj tlačou, napr. v r. 1845 v Székesfejérvári Nagymélt. Szolgaegyházi Marich Dávid urnak tiszteletére, a t. n. Veszprém vármegyei főispáni szék elfoglalásakor a kegyes tanítórendiek társháza 1845; v r. 1847 v Pešti Főmélt. és főtiszt. Kopácsy József esztergomi érsek... gyász emlékeért az ajtatos tanítórend 1847 a Gyászvers főtiszt. s tudós Grosser Ker. János az ajtatos rend volt főnöke... 1847. okt. 30. történt elhunytára; v r. 1855 Tiszteletkoszorú, melyet főt. s tudós Nagy Péternek... hivatalos látogatásakor nyujtott a s.-a.-ujhelyi ház és tanoda nevében 1855;

Pramene:

Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 151; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 330; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031767Hindy, Michal od sv. Jozefa Kalazanského, SchPPietatis Documentum1826
1031768Hindy, Michal od sv. Jozefa Kalazanského, SchPHonoribus ill. dni Emanuelis e comitibus Péchy de Péchujfalu1841
942564Hindy, Michal od sv. Jozefa Kalazanského, SchPRómai régiségtan a tanulók használatára1849
1031769Hindy, Michal od sv. Jozefa Kalazanského, SchPAedes novae gymnasii Pestiensis scholarum piarum 1863
1031770Hindy, Michal od sv. Jozefa Kalazanského, SchPOde in aedes novo gymnasii Pestiensis S. P.1863
942565Hindy, Michal od sv. Jozefa Kalazanského, SchPKéziszótár P. Virgilius Maro művei hez1863
1031771Hindy, Michal od sv. Jozefa Kalazanského, SchPKézi szótár C. Sallustius Crispus műveihez1865
1031772Hindy, Michal od sv. Jozefa Kalazanského, SchPVirgilii Maronis Aeneidos libri I-VI1869