logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHeriban, Jozef, SDB

Tituly:

biblista, univerzitný profesor, misionár

Životopisné dáta:

* 7. mája 1925, Šelpice, okr. Trnava – † 16. apríla 2009, Rím, poch. v Šelpiciach

Životopis:

Zmaturoval na biskupskom gymnáziu v Trnave, v r. 1943 vstúpil do saleziánskeho noviciátu vo Svätom Beňadiku, o rok neskôr zložil prvé rehoľné sľuby. V nasledujúcich troch rokoch pokračoval v štúdiách v Saleziánskom pedagogickom študentáte v Trnave, kde si v rokoch 1947-1950 vykonal povinnú pedagogickú prax ako profesor cudzích jazykov. Keď komunistický režim r.1950 zlikvidoval všetky mužské rehoľné spoločenstvá, rozhodol sa utiecť do zahraničia. S veľkým rizikom tajne prekročil hranice a dostal sa do Turína, kde pokračoval v štúdiách a 1. novembra 1950 zložil doživotné rehoľné sľuby.
V rokoch 1951-1955 študoval teológiu na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne; ukončil ju diplomovou prácou L’atteggiamento della Chiesa ortodossa greca e russa di fronte alla proclamazione dogmatica dell’Assunzione di Maria Vergine in cielo a dosiahol licenciát teológie. Sviatosť kňazstva prijal v Turíne 1. júla 1955.
V rokoch 1955-1957 študoval na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde po obhájení dizertačnej práce L’antifarisaismo nell’„Assumptio Moysi“ e nei manoscritti di Qumran dosiahol licenciát biblických vied. V októbri 1957 sa zúčastnil na archeologickej študijnej výprave v Qumráne a Jerichu, ktorú zorganizovala École biblique de Jérusalem. Keď skončil biblické štúdiá, rehoľní predstavení ho poslali do Japonska.
V rokoch 1957-1967 bol profesorom biblických vied v Salesian Seminary Chofu (Tokio), zároveň zastával funkciu špirituála bohoslovcov. V.r.1965-1973 pôsobil ako kaplán a špirituál Inštitútu dcér Márie Pomocnice Seibi Gakuen College v Akabane (Tokio), v rokoch 1968-1973 ako docent exegézy Nového zákona na Teologickej fakulte Sophia University (Jochi Daigaku) v Tokiu, patriacej jezuitom, jednej z najznámejších japonských súkromných univerzít uznaných štátom. Súčasne prednášal Sväté písmo na Shirayuri Women's University v Tokiu, spravovanej rehoľnými sestrami. R.1973 sa stal riaditeľom saleziánskej komunity na gymnáziu Seiko Gakuin v Osake aj správcom tamojšej farnosti Tennódži Katorikku kjókai. Popri tejto náročnej práci prednášal biblické vedy na Teologickej fakulte Sapientia University (Eychi Daigaku) a bol profesorom na dvoch ďalších vyšších školách: Shinai Women's College v Osake a Obayashi Seishin Gakuin v neďalekom meste Takarazuka. Pre svojich poslucháčov na univerzitách pripravil viacero pomôcok na štúdium Svätého písma v japončine. Svoje štúdie a články uverejňoval vo viacerých japonských časopisoch, osobitnú zmienku si zasluhujú knihy a spisy pre duchovný a náboženský život mládeže. V ďalších dielach rozoberal otázky rehoľného života, opísal spiritualitu zakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov a uvažoval o iných príbuzných témach.
Po dvoch desaťročiach pôsobenia v Japonsku sa z rozhodnutia rehoľných predstavených r.1976 vrátil do Talianska. V Ríme na Pápežskej saleziánskej univerzite sa venoval vedeckému štúdiu špecifických tém apoštolských listov Nového zákona. Prvým významným výsledkom tejto jeho vedeckej špecializácie bola rozprava Retto fronein e kénósis. Studio esegetico su Fil 2, 1-5.6-11. Tesi di dottorato in teologia biblica, ktorú predložil ako doktorskú dizertáciu z biblickej teológie a obhájil 15. novembra 1980 na Teologickej fakulte Pápežskej saleziánskej univezity v Ríme. Týmto sa stal známym aj na medzinárodnom fóre. V šk. roku 1979/80 začal prednášať na Teologickej fakulte Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, stal sa riadnym profesorom novozákonnej exegézy, biblickej teológie a biblickej gréčtiny.
V Japonsku i Taliansku vydal viaceré vysokoškolské skriptá. S jeho článkami, príspevkami a rozpravami sa možno stretnúť v domácich i zahraničných periodikách: Biblica, Bolletino Associazione Biblica Salesiana, Diakonia-Slovenský kňaz, Duchovný pastier, Fukjó-Missionary Bulletin, Hlasy z Ríma, Katorikku Seikatsu, Kijoi michi, Koe, Most, Nakatsu Don Bosukokai Kaihó, Oremus-Inori-Mashó, Osaka Katorikku djihó, Parola, Sareggianita, Spirito e Vita, Parole di Vita, Quaderni di spiritualita salesiana, Seiko, Slovenské hlasy z Ríma, Viera a život a i.
Súčasťou jeho vedeckej práce sú aj početné recenzie vedeckých kníh s biblickou tematikou v rozličných jazykoch, vrátane japončiny. R. 1978 sa stal profesorom Pápežskej saleziánskej univerzity a dostal súhlas pripravovať najpotrebnejšie knihy z odboru biblických vied pre Slovensko, so zreteľom na potreby kňazov a študentov teológie. Tak vyšlo niekoľko jeho odborných prác z biblistiky. Bibliografická príručka pre štúdium Svätého písma (Rím 1986) je určená tým, „čo majú v úmysle venovať sa štúdiu Božieho slova na vedeckej úrovni“ (podáva prehľad 406 najlepších biblických diel, ktoré vyšli v hlavných svetových jazykoch v druhej polovici 20. storočia, hodnotí ich špecifický prínos v oblasti biblických štúdií).
Keď Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme pripravoval nové vydanie slovenského prekladu Nového zákona, napísal úvody do novozákonných spisov zodpovedajúce najnovšiemu stavu biblických štúdií (vyšli aj ako osobitná kniha s titulom: Úvodné poznámky k spisom Nového zákona, Rím 1989).
Dielom, ktorým sa natrvalo zapísal do dejín biblickovednej literatúry, je jeho Príručný lexikón biblických vied. Touto prácou vyplnil veľkú medzeru v slovenskej náboženskej literatúre. Dielo je rozsiahle (1350 strán), prvá časť sa skladá z dvoch kapitol: Prolegomena a Systematická lektúra; druhú časť knihy tvorí heslár, čiže terminologický lexikón (uvádza a lexikograficky opisuje 3300 najdôležitejších termínov a výrazov používaných v biblických vedách a ich pomocných disciplínách). Dielo je malou encyklopédiou biblických vied, zahŕňa všetky biblickovedné disciplíny a predstavuje prvý pokus o sústavné utvorenie najdôležitejších slovenských termínov v oblasti biblických vied.
Heribanova činnosť sa osvedčila aj pri vydaní jednozväzkového Svätého písma Starého i Nového zákona (Rím 1995). Jeho biblické úvody sú jednou z najoriginálnejších stránok tohto vydania: 54 úvodov do kníh Starého zákona (12 všeobecných, 42 osobitných) a 32 úvodov do spisov Nového zákona (päť všeobecných, 27 osobitných) tvorí veľmi dôstojný rámec posvätných kníh preložených do slovenčiny. Z ďalších jeho publikácií treba spomenúť: Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou; Apoštol Pavol v službe evanjelia. Exegetické štúdie z „corpus paulinum“; „Renovamini spiritu mentis vestrae...“ „Obnovte sa duchovne premenou zmýšľania... (Ef 4,23).“ Biblické meditácie z duchovných cvičení pre kňazov.
Ako odborník pôsobil aj mimo Talianska. V r. 1984 vyučoval ako hosťujúci profesor biblické vedy na Don Bosco Center of Studies v Manile (Filipíny) a v r. 1990 prednášal novozákonnú exegézu na Teologickej fakulte v Benediktbeuerne (Nemecko). Viac rokov prednášal na prázdninových biblických kurzoch a konal duchovné cvičenia v Nemecku, Japonsku i Taliansku, od r.1993 aj na Slovensku. Mával príhovory na biblické témy vo Vatikánskom rozhlase (po slovensky i po japonsky) i v slovenskej sekcii rozhlasovej stanice Hlas Ameriky (Washington). Organizoval a viedol niekoľko vedeckých výprav do Svätej zeme (Izrael a Jordánsko). Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných kongresoch biblistov: Vatikán, Taliansko (Rím, Miláno), Izrael (Cremisan), Francúzsko (Lyon), Nemecko (Bethel), Španielsko (Madrid), Mexiko (Guadalajara), Škótsko (Edinburgh), Belgicko (Louvain). Bol štátnym občanom Rakúskej republiky „honoris causa“. Prezident SR Ivan Gašparovič mu 1. januára 2005 udelil za významné zásluhy o kultúrno-duchovný rozvoj Slovenskej republiky Pribinov kríž III. triedy. Trnavská univerzita mu 12. decembra 2005 udelila titul Doctor honoris causa. Mesto Trnava mu 5. marca 2006 udelilo čestné občianstvo. V roku 2008 Katolícke biblické dielo vo Svite vydalo s jeho dovolením v roku 2008 prácu Pastoračný testament apoštola Pavla. Takto nazval Heriban rozlúčkovú reč sv. Pavla zo Sk 20, 18-36. Zomrel na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme. Je pochovaný v rodných Šelpiciach.

Pramene:

Blatnický, R.: Dve okrúhle výročia prof. Dr. Jozefa Herihana. Slovenské hlasy z Ríma, r. 44, 1995, č. 2, s. 44-49; Blatnický, R.: Prehľad prác slovenského vedca svetového formátu (Náčrt bibliografie prof. Dr. Jozefa Herihana). Slovenské hlasy z Ríma, r. 45, 1996, č. 2, s. 15-23, r. 45, 1996, č. 3 s. 17-26; Tamtiež: r. 46, 1997, č. 1, s. 23-30; Who's Who in Biblical Studies and Archaeology. Washington 1993, s. 123; Ďurica, M. S.: V šľapajach Antona Bernoláka. Nad vzácnym prínosom do slovenskej biblickovedeckej literatúry. Slovenské hlasy z Ríma, r. 35, 1986; Kanadský Slovák, r. 45, 1986, č. 26; Rydlo, J. M.: Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988; internetový zdroj.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945582Heriban, Jozef, SDBL’atteggiamento della Chiesa ortodossa greca e russa di fronte alla proclamazione dogmatica dell’Assunzione di Maria Vergine in cielo1955
942473Heriban, Jozef, SDBL’antifarisaismo nell’„Assumptio Moysi“ e nei manoscritti di Qumran1957
942474Heriban, Jozef, SDBRetto fronein e kénósis. Studio esegetico su Fil 2,1-5.6-11. Tesi di dottorato in teologia biblica1980
443085Heriban, Jozef, SDBBibliografická príručka pre štúdium svätého písma1986
1049346Heriban, Jozef, SDBÚvodné poznámky k spisom Nového zákona1989
778251Heriban, Jozef, SDBPríručný lexikon Biblických vied1992
343472Heriban, Jozef, SDBPríručný lexikón biblických vied1994
14740Heriban, Jozef, SDBApoštol Pavol v službe evanjelia1995
875784Heriban, Jozef, SDBRenovamini spiritu mentis vestrae ...Meditácie a homílie z duchovných cvičení pre kňazov1996
271550Heriban, Jozef, SDBÚvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou1997
528216Heriban, Jozef, SDBPríručný lexikón biblických vied1998
36009Heriban, Jozef, SDBPastoračný testament apoštola Pavla : Pavlova reč v Miléte2008

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1049193Sväté písmo2000

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1457Hlasy z Ríma19774Jozef Heriban. Misionári v Japúonsku nebojujú s dravými šelmami ale s rečou a s čínskymi znakmi.
1483Hlasy z Ríma19776Jozef Heriban. V pralese čínskych znakov.
1582Hlasy z Ríma19785Jozef Heriban, salezián Takú Veľkú noc som ešte nezažil.