logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHaulik, Juraj

Tituly:

ThDr., arcibiskup, kardinál, organizátor národného života

Životopisné dáta:

* 20. apríla 1788, Trnava – † 11. mája 1869, Záhreb

Životopis:

Jeho otec bol hospodárskym úradníkom na arcibiskupských majetkoch v Trnave. Juraj študoval v Ostrihome, filozofiu v Trnave a teológiu vo Viedni, v r. 1811 ho vysvätili za kňaza.
V r. 1819 získal titul doktora teológie. Bol kaplánom v Komárne a v Pešti, potom pôsobil na vikariáte postupne ako archivár, notár a tajomník. V r. 1820 sa stal tajomníkom ostrihomského arcibiskupa Alexandra Štefana Rudnaya a ostrihomským kanonikom (1825). Týmto krokom mu Rudnay pripravil cestu na arcibiskupský stolec. Bol radcom Uhorskej miestodržiteľskej rady v Budíne (od r. 1830) i radcom a referentom Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie vo Viedni (od r. 1831). Stal sa titulárnym biskupom (1831), prepoštom v Záhrebe (1832), potom záhrebským sídelným biskupom (1838), dokonca aj chorvátskym bánom (1845). V r. 1853 sa stal arcibiskupom a r. 1856 kardinálom. V Chorvátsku bol vôbec prvým slovenským arcibiskupom i prvým kardinálom.
Ako mimoriadne vzdelaný človek ovládal viacero jazykov. Jeho záujem sa sústreďoval na klasickú i modernú literatúru, dejiny, výtvarné umenie a hudbu. Významne sa zapojil do rozvíjania náboženského i kultúrneho života chorvátskeho národa. V chorvátskom prostredí organizoval náboženský život zakladaním spolkov a podporovaním rehoľných spoločností. Veľkú pozornosť venoval aj katolíckej tlači, osvete a ľudovému školstvu. Podľa vzoru Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule založil takúto školu aj v Záhrebe. Takmer bez zmeny prevzal jeho organizačný štatút a učebný poriadok. S podporou cisárskeho dvora vo Viedni bránil v čase ilýrskeho obrodeneckého hnutia práva Chorvátov, podporoval rozvoj katedier chorvátskeho jazyka na školách. Založil prvý chorvátsky katolícky časopis Katolički zagrebački list a knižné vydavateľstvo Hrvatsko književo društvo sv. Jeronima. Jeho zásluhou vzniklo v Záhrebe aj národné divadlo. Ako prvú hru v ňom uviedli Drotára od Jána Palárika.
Tlačou vydal dizertáciu, svoje príležitostné prejavy, pastierske listy a niektoré kázne, napr. v Budíne v r. 1829 Dictio... quum magistratus academicus neonominatum suum praesidem (Ant. Cziraky) nomine ejusdem regii instituti die 27. Jan. 1829, salutasset, habita; vo Viedni v r. 1838 Sermo Pastoralis quem... cum anno 1838. Dominica prima post Epiph. in diem 7. Jan. incidente regimen dioeceseos capesseret, ad clerum populumque dixit Vindobonae; v Záhrebe v r. 1842 Dictio... cum excell. ac ill. dnum, Franciscum comitem Haller... in regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae banum, die 18. Oct. 1842. e benigna delegatione regia solenniter installaret, habita; Allocutio... ad alumnos seminarii sui dioecesani habita cum exordio Anni scholastici 1844-45; v r. 1846 nemecký prejav Rede... gehalten bei Gelegenheit der feierlichen Eröffnung des frommen Institutes der Barmherzigen Schwestern zu Agram am 14. April 1846; v Záhrebe r. 1869 Epistola Pastoralis... super educatione et institutione juventutis.
V Chorvátsku založil niekoľko kláštorov a dal tam postaviť niekoľko kostolov. Pritom však pomáhal aj Slovákom, stále udržiaval kontakty s vlasťou. Napr. v r. 1847 dosiahol u cisára, že za kanonika Záhrebskej kapituly vymenovali Štefana Moysesa, ktorý sa preto vzdal profesúry na Kráľovskej akadémii. Ako záhrebský arcibiskup sa Haulik r. 1847 zúčastnil v Bratislave na zasadaní Uhorského snemu, kde prehovoril aj Ľudovít Štúr.
Bol to vysokoučený muž, ktorý svojimi schopnosťami dosiahol tie najvyššie miesta v cirkevnej hierarchii a tým, že pomáhal národnému obrodeniu blízkeho slovanského národa - Chorvátov, nepriamo pomáhal aj slovenskej veci.

Pramene:

Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 27, 60-61, 149, 165-166; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031444Haulik, JurajAssertiones ex universa theologia... in regia scient. univers. Pestini1819
1031445Haulik, JurajAllocutiones1840
1031446Haulik, JurajSelectiores Encyclicae literae et dictiones sacrae Tomus I.1850
1031451Haulik, JurajEncyclicae Litterae et Sermones selectiores VII.1850-1868
1063213Haulik, JurajLiterae Pastorales... 1867

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
47903Cyrill a Method185629Jiří Haulik Řeč
47910Cyrill a Method185630Jiří Haulik Řeč