logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHarčar, Anton

Tituly:

pápežský prelát, teológ, kultúrny pracovník, organizátor

Životopisné dáta:

* 7. januára 1914, Jarovnice-Močidľany, okr. Sabinov – † 25. júla 2009, Košice, poch. v rodisku

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Študoval na reálnom gymnáziu v Košiciach, kde r. 1932 zmaturoval a vstúpil do biskupského seminára. V r. 1933 odišiel na teologické štúdiá na jezuitskú teologickú fakultu univerzity v Innsbrucku. Tam ho 25. júla 1937 vysvätil salzburský pomocný biskup Joannes Filzer za kňaza.
V októbri 1937 sa vrátil do Innsbrucku a zapísal sa na teologickú fakultu na postgraduálne štúdiá. Vo februári – júni 1938 sa stal zámockým kaplánom v grófskej rodine Carla d´ Averna vo Freybühli neďaleko Grazu. Doktorát teológie získal 25. decembra 1938.
Dňa 1. februára 1939 sa vrátil do Košíc, kde ho biskup J. Čársky vymenoval za profesora teológie v seminári, kde prednášal Starý zákon. Od marca 1940 pôsobil ako katechéta na maďarskej meštianskej škole v Košiciach. V septembri 1945 sa vrátil do biskupského seminára ako profesor základnej a špeciálnej dogmatiky. Od r. 1946 bol členom diecézneho cirkevného súdu Košického biskupstva, od r. 1952 jeho viceoficiálom, od r. 1956 oficiálom. V rokoch 1951-1953 pôsobil vo farnosti Lipovce, v rokoch 1953-1959 v Nižnom Slavkove, v rokoch 1959-1963 vo Veľkej Lodine a v rokoch 1963-1980 v Nováčanoch. Od r. 1980 žil v Košiciach na dôchodku.
V r. 1990 ho vymenovali za administrátora Košickej diecézy, ktorú viedol do vysviacky nového biskupa Alojza Tkáča 19. marca 1990. Pápež Ján Pavol II. mu v r. 1992 udelil hodnosť pápežského preláta s titulom monsignore. V r. 1994 sa stal súdnym vikárom, v rokoch 1994–1995 bol odborným asistentom na Teologickom inštitúte CMBF UK v Košiciach. V r. 1996 bol menovaný za kanonika, v r. za veľprepošta.
Neohrozené bolo jeho pôsobenie v Košiciach, keď toto mesto arbitrážou pričlenili k Maďarsku. Ako uvedomelého Slováka ho odstránili zo seminára, mohol byť len katechétom na maďarskej meštianke. Napriek šikanovaniu zo strany maďarskej cirkevnej i politickej vrchnosti sa stal popredným činiteľom Slovákov, žijúcich na území vtedajšieho Maďarska. Zastával sa ich náboženských, národných a politických práv.
Od r. 1940 bol predsedom Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach, usporadúval slovenské divadelné predstavenia, dirigoval spevokol, mával slovenské prednášky v rozhlase, stal sa prefektom slovenskej mariánskej kongregácie, riaditeľom slovenského Internátu Jonáša Záborského, predsedom športového klubu a staral sa o kníhkupectvo Tatran. Za jeho činnosť ho maďarské úrady uväznili pod zámienkou, že ide o komunistu. Po opätovnom pričlenení Košíc k Slovensku pôsobil ako člen mestského zastupiteľstva, od apríla 1945 ako člen Slovenskej národnej rady (SNR) bez straníckej príslušnosti. Dňa 25. júla 1945 predniesol v pléne SNR dôležitý prejav, v ktorom bránil práva katolíckej Cirkvi, jej biskupov, odňaté cirkevné školy a internáty. Prevzal starostlivosť o založenie vydavateľského družstva Verbum v Košiciach, v r. 1946 sa stal šéfredaktorom časopisu Verbum. Po násilnej zmene režimu zrušili vydavateľstvo i časopis, Harčara dvakrát zaistili, v r. 1948 i v r. 1950. Z väzenia vyšiel s podlomeným zdravím, v pastorácii pôsobil pod stálym dohľadom Štátnej bezpečnosti.
V čase politického uvoľnenia r. 1968 sa stal vedúcim funkcionárom Diela koncilovej obnovy v Košickej diecéze a členom celoštátnych orgánov tohto hnutia. Pomáhal pri obnove gréckokatolíckej Cirkvi na východnom Slovensku. Za tieto aktivity ho v čase tzv. normalizácie niekoľkokrát vypočúvali.
Po zmene režimu r. 1989 obnovil Katolícky kruh v Košiciach, vydavateľstvo Verbum i časopis Verbum. Jeho dizertačná práca z Innsbrucku Historische Bedeutung der Gegenreformation in Kaschau im Jahre 1604 vyšla v Budapešti v r. 1942 a v r. 1943 po slovensky pod názvom Historický význam protireformácie v Košiciach v roku 1604. Jeho homílie a nábožensko-národné úvahy pravidelne uverejňovala Slovenská jednota - noviny Slovákov v Maďarsku. Teologickými a historickými článkami prispieval do časopisov Verbum, Katolícke noviny, Kalendár pre gréckokatolíkov. Preložil meditácie R. Guardiniho Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho (Košice 1948).

Pramene:

Miškovič, A.: Príspevok k cirkevným pomerom katolíckych Slovákov v Madarsku. Náš národ, r. 1, 1943, č. 4; Potemra, M. - Tóth, J.: V službe slovenského katolicizmu. Verbum, r. 4, 1993, č. 6; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 68.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942306Harčar, AntonHistorische Bedeutung der Gegenreformation in Kaschau im Jahre 16041938
476237Harčar, AntonHistorický význam protirefomácie v Košiciach z roku 16041942
942305Harčar, AntonHistorický význam protireformácie v Košiciach v roku 16041943
732052Harčar, AntonProblém rovnosti1946
875715Harčar, AntonFrantišek Majoch2000
472191Harčar, AntonŽil som v Košiciach. 2008

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
795smer19461-2Dr. Anton Harčar. Stvorený na podobu Boha.