logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHaiczl, Koloman

Iné mená:

Haitzll, Haiczl, Koloman

Tituly:

ThDr., cirkevný historik

Životopisné dáta:

* 14. októbra 1866, Banská Štiavnica – † 1. februára 1952, Budapešť

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Banskej Štiavnici a Bratislave, zmaturoval v Ostrihome, kde v r. 1887 vyštudoval teológiu. Za kňaza ho vysvätili 22. marca 1889. V r. 1892 získal doktorát teológie. Od r. 1889 pôsobil najprv ako arcibiskupský ceremoniár, potom ako archivár v Ostrihome a od r. 1892 ako notár na Ostrihomskom arcibiskupstve. V pastorácii pôsobil ako farár vo Svätom Beňadiku, po odchode do dôchodku žil v Maďarsku.
Prispieval do maďarských náboženských a odborných časopisov. Vydal preklad Boissarieových Dejín Lúrd z pohľadu lekára s názvom Lourdes története orvosi szempontból (1896)
Napísal štúdie: Páduai Szent Antal; A szeplőtelen Szűz Mária tisztelete. Jeho knižné diela sa zaoberajú dejinami miest, inštitúcií a šľachtických rodov, niektoré z nich sú poplatné zornému uhlu hungarofilského postoja.

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 261; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 157; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 4. Budapešť 1896, s. 249; Révai Nagy Lexikona 9. Budapešť 1913, s. 314.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945568Haiczl, KolomanKázne kardinála Jána Simora1892
945569Haiczl, KolomanKratšie príležitostné kázne1894
942240Haiczl, KolomanPáduai Szent Antal1899
942241Haiczl, KolomanA szeplőtelen Szűz Mária tisztelete1904
945571Haiczl, KolomanAlexovics Vazul ünnepnapi prédikációi1911
945572Haiczl, KolomanA garamszentbenedeki apátság története1913
880778Haiczl, KolomanSzent József1925
899663Haiczl, KolomanÉrsekújvár múltjából1932
899675Haiczl, KolomanLéva története a XVI. század végéig1932
899676Haiczl, KolomanLéva története a XVII. században1933
899678Haiczl, KolomanA régi érsek primási palota sz. László kápolnája Pozsonyban1933
899668Haiczl, KolomanHárom világ között1934
942242Haiczl, KolomanA Kistapolcsányiak1934
899666Haiczl, KolomanGhyczy György1935
899672Haiczl, KolomanKakath-Digserdelem-Csekerdén-Párkány1937
945573Haiczl, KolomanA bényi prépostság temploma1938
899670Haiczl, KolomanHúsz év előtt1939
945574Haiczl, KolomanA magyarság ősi településeinek adatai a nyugati Felvidéken1943
10117Haiczl, KolomanSárkányfalva2006