logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGrutka, Andrej Gregor

Iné mená:

Andrew Gregory

Tituly:

biskup, národný pracovník, bojovník za sociálnu spravodlivosť a ľudské práva, univerzitný profesor.

Životopisné dáta:

* 17. novembra 1908, Joliet, IL, USA – † 11. novembra 1993, Gary, IN, USA

Životopis:

Syn slovenských prisťahovalcov, pochádzajúcich zo Spišskej Starej Vsi. Základnú školu navštevoval v rodnom meste vo Farnosti sv. Cyrila a Metoda. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Kolégiu a v Seminári sv. Prokopa v Lisle, IL. V r. 1929 ho vyslali do Ríma, kde študoval na Urbanovej a na Gregorovej univerzite. Za kňaza bol vysvätený 5. decembra 1933. Prvú sv. omšu celebroval nad hrobom sv. Cyrila v rímskej Bazilike sv. Klementa.
Po vysviacke navštívil Slovensko. V USA bol najprv kaplánom v Elkhardte, IN (1934-1942), potom farárom slovenskej Farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v East Chicagu, IN, od r.1944 farárom slovenskej Farnosti Najsvätejšej Trojice v Gary, IN, kde vybudoval moderný kostol. Ako horlivý kňaz sa staral nielen o duchovné, ale aj o sociálne potreby veriacich, hlavne mládeže.
V júni 1956 ho Pius XII. vymenoval za pápežského komorníka a v decembri 1956 sa stal biskupom novozriadenej diecézy Gary, IN. Vybral si biskupské heslo: Ubi caritas, ibi Deus (Kde je láska, tam je Boh). Ako biskup bol neobyčajne činný, rozsah jeho cirkevných i občianskych aktivít ďaleko presahoval hranice jeho diecézy. Stal sa podpredsedom Gary Redevelopment Committee, členom výboru Gary Urban League a Gary Welfare Council.
Budoval a rozširoval základné i stredné školstvo, zakladal a podporoval organizácie katolíckej mládeže, mariánske družiny a iné náboženské spoločenstvá. Jeho diecéza bola v jednej z najpriemyselnejších oblastí USA, kde sa po vojne prisťahovalo mnoho černochov z Juhu, neskôr aj po španielsky hovoriacich obyvateľov Latinskej Ameriky. Snažil sa zlepšiť ich sociálne podmienky, najmä bytovú otázku; bol známy starostlivosťou o spoločensky diskriminovaných ľudí. Venoval pozornosť väzňom a pomerom v žalároch, zastával popredné miesto v Asociácii amerických väzenských kaplánov (American Catholic Correctional Chaplains Association). Presadzoval reformu amerického trestného práva. Patril medzi popredných zástancov zrovnoprávnenia všetkých občanov, bez ohľadu na rasovú príslušnosť.
Na Druhom vatikánskom koncile vystúpil 28. októbra 1964 s prejavom proti rasovej diskriminácii a nespravodlivosti. V celej Amerike sa stal známym svojím pastierskym listom How Good a Neigh-bour I Am? (Či ozaj milujem svojho blížneho?). V r. 1960 ho University of Evansville, IN, poctila čestnou medailou za úsilie o rasové porozumenie. Zaujal kritický postoj k americkým vojnovým akciám vo Vietname a v novembri 1974 bol členom delegácie amerických kresťanských cirkví, ktorá navštívila Severný Vietnam.
Hral významnú úlohu v americkej katolíckej hierarchii. Bol predsedom Katolíckej federácie pre komunikáciu a masmédiá, členom direktória populárneho katolíckeho týždenníka Our Sunday Visitor, pokladníkom Severoamerického kolégia v Ríme. V r. 1970 ho vymenovali za člena Pápežskej medzinárodnej mariánskej akadémie a člena výboru Stálej komisie pre mariologické kongresy. Bol profesorom psychológie a sociológie na katolíckej De Paul University of Chicago.
Jeho podiel na náboženskom a národnom živote Slovákov v zahraničí v rokoch 1956-1989 je neoceniteľný. S jeho menom sa nerozlučne spája vybudovanie a udržiavanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Ako predseda prípravného výboru Svetového kongresu Slovákov zvolal a viedol jeho zakladajúce valné zhromaždenie a vždy mu bol morálnou oporou.
Pôsobil ako duchovný radca, protektor a funkcionár viacerých krajanských organizácií (Prvá katolícka slovenská jednota, Združenie slovenských katolíkov, Ženská jednota, Katolícky Sokol, Slovenská liga v Amerike a iné). Vďaka jeho národným kultúrnym aktivitám ho zahrničná tlač často označovala ako „druhého Štefana Moysesa“.
Bol činný aj literárne. Popri množstve príležitostných článkov v amerických a slovenských časopisoch (Our Sunday Visitor, Messenger..., Hlasy z Ríma, Most, Jednota, Slovák v Amerike a pod.) napísal úvody a predslovy do desiatok kníh a brožúr. V zborníku Maria et Ecclesia (zv. XI., Rím 1961) uverejnil štúdiu o Sedembolestnej Panne Márii ako ochrankyni našej viery (Septemdolorosa, victrix errorum in Slovacchia et protectrix fidei Slovacorum). Svoje meditatívne myšlienky a reflexie vydal v knižočke Musings of a Bishop (Biskupove dumky, Gary, IN). V r. 1958 mu udelili čestný doktorát. Je nositeľom ceny Svetového kongresu Slovákov, Zlatej cyrilo-metodskej medaily a ďalších vyznamenaní.

Pramene:

Jednota. 9.1.1957; Literárny almanach Slováka v Amerike, 1967, s. 153; nekrológ: Slovenské hlasy z Ríma, r.42, 1993, č. 4; Náhalka, Š.: Exsul Família Slovacorum. Rím 1962; Náhalka, Š.: Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Vznik a prvé desaťročie. Rím 1973; Rydlo J. M.: Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988. Rím 1989.

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043326Porubčan, Štefan, SJEvanjeliá1969
1043502Porubčan, Štefan, SJEvanjeliá1971

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1993Hlasy z Ríma198112 BISKUP GRUTKA OTEC BISKUP GRUTKA TAKTO VYHODNOTIL NÁVŠTEVU SVÄTÉHO OTCA V ÚSTAVE.

Články o ňom

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1432Hlasy z Ríma19772Msgr. Dominik Hrušovský. 20 rokov v službách lásky.