logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGreschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchP

Tituly:

pedagóg, básnik.

Životopisné dáta:

* 4. júna 1780, Nitrianske Pravno, okr. Prievidza – † 27. augusta 1834, Sabinov

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Podolínci a Debrecíne. Do Rehole piaristov vstúpil 28. septembra 1797 v Prievidzi. Rehoľné sľuby zložil 2. februára 1803 v Nagykanizsi. Filozofické štúdiá absolvoval v Segedíne v rokov 1804-1805. Za kňaza ho vysvätili 29. augusta 1805.
V rokoch 1807-1810 pokračoval v teologických štúdiách v Kaloči. Pôsobil ako profesor na piaristických gymnáziách: v r. 1798 v Prievidzi, v rokoch 1799-1801 v Tate, v rokoch 1802-1803 v Nagykanizsi, v rokoch 1803-1805 v Segedíne, v r. 1806 v Pešti, v rokoch 1807-1810 učil teológiu v Kaloči, v rokoch 1811-1813 bol gymnaziálnym profesorom v Nitre, v rokoch 1814-1819 v Banskej Štiavnici, v r.1820, 1822-1823 v Kluži, v rokoch 1821, 1824-1826 v rumunskej Bistrite, v rokoch 1827-1829 v Prievidzi, v rokoch 1830-1832 v Marmarošskej Sihoti. V rokoch 1833-1834 účinkoval v Sabinove ako vicerektor a špirituál domu.
Bol literárne činný a vynikal ako básnik. Vo voľnom čase písal básne na rozličné príležitosti, predovšetkým v latinčine. Lexikóny Rehole piaristov ho uvádzajú ako významného piaristického literáta. Viaceré jeho básne vyšli aj tlačou, napr. Victimam incruentam primum litanti Josepho Basilio Salamon e scholis piis... in Septembri 1804; v Segedíne Onomasim celebranti Aloysio Scheftsik e scholis piis, physices professori d. d. d. nomine scholae anno 1805 a Admod. rev. patri Marco Dományi et P. praep. prov., dum collegium Szegediense inviseret oblatum 1805; v Pešti Admod. rev. patri Marco Dományi et P. praep. prov., dum collegium Szegediense inviseret oblatum 1805. V r. 1807 vyšli v Kaloči Ode adm. rev. ac clar. patri Ignatii Egervary, ord. S. Piar. praep. provinciali onomasim celebranti oblata 1807; Anrede an Se. Majestät Franz den Ersten Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn. bey höchst deroselben Ankunft nach Kalotsa. Po prekonaní choroby v r. 1810 napísal Abschied von meiner Flöte, nach einer heftigen Brustkrankheit 1810. in Kalotsa. V r. 1812 vyšla v Nitre Ode an dem Grabe Weiland Ihro Excell. Johanne Gräfin von Szapáry. V Kluži vyšli štyri nemecké diela, v r. 1819 Zur hohen Geburtsfeier Sr. Excellens des... Grafen von Bánffy (K narodeninám Jej Exc. grófky Bánfi), v r. 1820 Dankgefühl der Hochwohlgeb. Frau Rosalia verw. Gräfin von Vass, geb. Gräfin von Bethlen (Cit vďačnosti vysoko obľúbenej pani grófke Rozálii de Vaš, rod. de Betlen) a Die Feier des hohen Namens-Festes s. Exc. des H. Georg Grafen von Bánffy (Oslava sviatku menín Jeho Exc. p. grófa Juraja Bánfi), v r. 1821 Die Feier des hohen Geburts-Festes s. Exc. des H. Georg Grafen von Bánffy (Oslava narodenín J. Exc. p. grófa Juraja Bánfi).

Pramene:

Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 130; Horányi, A.: Scriptores Piarum Scholarum 2. Budín 1809, s. 42; Viňas,T.: Index biobibliographicus Scholarum Piarum 3. Rím 1911, s. 253; Escuelas Pias serve historia. Salamanka 1978, s. 84.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031037Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPOde magn. ac sp. d. Georgio Tokody 1805
1031038Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPOde ill. rev. d. Josepho Vilt, episcopo Jaurinensi1806
942141Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPOda ad. Excl. Archiep. Colocensem Ladislaum e Comitibus Colonits de Collegrad1807
942142Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPAllocutionem ad Augustum Regem et Imperatorem Franciscum I.1807
942143Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPEloqium pro festo nominis Antonii Grassalkovics1807
942144Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPEpopeam lllstr. D. Petro Klobusitzki, episcopo Szatmariensi1807
1031040Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPGesang Ihro königl. Hoheit Antonia Ludovica Erz-Herzogin von Oesterreich 1807
1031041Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPOde excell. ac ill. dno Francisco e com. Széchényi1808
1031042Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPHonoribus ill. ac rev. dni Josephi Kluch1811
1031044Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPCarmen honoribus rev. dni Adalberti Tarkó1811
1031045Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPOde honoribus ill. dni Francisci Xav. Drevenyák Camergrafii1816
1031046Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPOde ad concordiam honor. adm. rev. et exim. Patris Martino Bolla S. Piarum praep. provincialis1819
1031047Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPLessus piae memoriae exc. ac ill. dni comitis Georgii Bánffi, l. b. de Losoncz1822
1031048Greschner, Inocent Alexej od sv. Michala, SchPSr. Majestät Ferdinand dem fünften, König von Ungarn... 1830