logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEsterházi, Karol

Tituly:

biskup, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 4. mája 1725, Bratislava – † 14. marca 1799, Jáger, Maďarsko

Životopis:

Študovať začal na gymnáziu v Bratislave, v trnavskom seminári absolvoval filozofiu, teológiu skončil v Ríme, kde ho r. 1748 vysvätili za kňaza. Pastoračnú činnosť začal v Pápe. V r. 1752 ho vymenovali za ostrihomského kanonika, zároveň pôsobil ako svätoštefanský prepošt. V r. 1759 bol konsekrovaný za vacovského biskupa a v r. 1761 sa stal biskupom v Jágri (v tejto funkcii pôsobil 32 rokov). Po vymenovaní za radcu Márie Terézie r.1755 mal značný vplyv na jej rozhodnutia a získal si jej podporu pri posilňovaní vplyvu katolíckej Cirkvi v štáte.
V r. 1760 začal budovať baziliku vo Vacove, ktorú po jeho odchode do Jágra dokončil jeho nástupca biskup Migazzi. V novom pôsobisku vybudoval lýceum, ktoré malo byť pôvodne univerzitou s tromi fakultami, pri ňom aj významnú knižnicu so 60 000 zväzkami, kde nechýbali ani kódexy, inkunábuly a iné staré tlače. Podľa návrhu jezuitu Maximiliána Hella založil astronomické observatórium a vybavil ho najnovšími prístrojmi, dovezenými z Londýna. Pod jeho patronátom založili v Jágri lekársko-zdravotnícku školu (Schola medicinalis).
Podstatnou mierou sa zaslúžil o povýšenie Jágerského biskupstva na arcibiskupstvo. Zastupoval brata Mikuláša Esterháziho vo funkcii šarišského župana. Ako vodca uhorskej katolíckej strany sa postavil proti tolerančnému patentu Jozefa II., bojoval proti nemu i na sneme v r.1790-1791 a žiadal zrušiť toto uzákonenie rovnoprávnosti náboženských vierovyznaní.
Jeho práce vyšli aj tlačou, najmä pastierske listy, cirkevné úpravy obradov s príslušnými nariadeniami, ako aj protest proti tolerančnému patentu: Epistola pastoralis de poenitentia agenda et de rosario, litaniisque Lauretanis singulis diebus sabbati orandis (Pastiersky list o pokání a modlení ruženca a Loretánskych litánií v bežných dňoch sobotných, Jáger 1776); Venerabilis fratribus, et dilectis filiis jurisdictionis nostrae tam saeculari, quam regulari clero ac populo fideli, salutem, et paternam episcopalem benedictionem nostram (Biskupské otcovské pozdravenia a požehnanie pre ctihodných bratov a milých synov pod našou právomocou, taktiež svetským i rádovým duchovným a veriacemu ľudu, Jáger 1776); Epistola encyclica circa decretum tolerantiae Josephi II. imperatoris (Okružný list o tolerančnom patente cisára Jozefa II., Jáger 1782); Decretum episcopale jubilaei ab aug. imperatore, et rege nostro apostolico Francisco 11. pro universim ditionibus suis haereditariis anno 1795 imperati (Biskupský výnos k výročiu cisára a kráľa Františka II., Jáger 1795)).

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 30; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 2. Budapešť 1892, s. 1452-1454; Encyklopédia Slovenska 2. Bratislava 1978, s. 47.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
940249Esterházi, KarolHárom üdvösséges kérdés1751
940250Esterházi, KarolRituale Agriense, seu formula agendorum in administratione Sacramentorum ac caeteris ecclesiae publicis functionibus1768
940251Esterházi, KarolEdictum episcopale de observatione festorum1771
940252Esterházi, KarolEpistola pastoralis ad Clerum Dioecesanum Agriensem1774
940253Esterházi, KarolReflexiones episcopi in Hungaria anno 1775. die 10. Maji exc. consilio regio locumtenentiali repraesentatae1776
940254Esterházi, KarolEdictum episcopale jubilaei anno 1775. Romae celebrati1776
940255Esterházi, KarolAz 1775 tartott jubilaeumról1776
940257Esterházi, KarolEvangeliumok és epistolák... a római kalendárium rende szerint való vasárnapokon és ünnepeken1776
940258Esterházi, KarolEpistolae circulares pastorales, Encyclica et Decreta episcopalia ab anno 1709 in dioecesis Agriensis emanatae...1790
940259Esterházi, KarolUtasítas, mikor és mi módon kelljen az idétlen és veszedelemben forgó kisdedeket megkeresztelni1796

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1040938Príleský, Ján, SJAnnales compendiari regum & rerum Syriae1744