logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGramantik, Augustín

Tituly:

publicista, spolkový činiteľ

Životopisné dáta:

* 26. marca 1877, Prievidza – † 1962, Červeník

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Prievidzi a Trnave. Na jeho rozhodnutie stať sa kňazom malo vplyv aj rodinné zázemie. Jeho strýko Juraj Gramantik bol kňazom a kňazské povolanie si zvolil aj jeho brat Vavrinec Gramantik. Teológiu študoval v Ostrihome, kde 10.3.1900 prijal kňazskú vysviacku.
Ako kaplán pôsobil v Častej, vo Svätom Ondreji (Szentendre) pri Budapešti. V r. 1902 ho vymenovali za katechétu a o dva roky za kaplána v Budapešti (Szent István Kórház - Nemocnica sv. Štefana). Od r. 1906 pôsobil ako kaplán v Dolnej Strede nad Váhom a od r. 1908 v Topoľčanoch. Na svojich pôsobiskách venoval osobitnú pozornosť chudobným.
V Dolnej Strede založil úverové družstvo. Aktívne sa zapojil do spolkového života. Od r. 1910 zastával funkciu tajomníka Katolíckej jednoty v Budapešti. V tomto období sa začal politicky angažovať v kresťanskosociálnom
prúde. V rokoch 1912-1936 pôsobil ako kaplán, neskôr ako dekan-farár v Merašiciach. Naďalej sa venoval chudobným vrstvám. V r. 1918 založil v Trnave Bírešský spolok a Bírešskú kanceláriu s celoslovenskou pôsobnosťou. Spolok poskytoval roľníkom bezplatnú radu, ochranu a pomoc. Po vydaní letáku Ohlas k bírešom vládna moc zastavila činnosť spolku a kancelárie. Gramantik bol krátky čas internovaný v Merašiciach. V r. 1936 ho vymenovali za farára v Leopoldove. Do r. 1950 mohol slúžiť omše pre väžňov v leopoldovskej väznici. Do súvekej slovenskej tlače prispel viacerými článkami. Venoval sa v nich sociálnej problematike, najmä problémom robotníctva z pohľadu kresťanskej sociálnej náuky. Ako osobitná publikácia na pamiatku jeho pôsobenia v Merašiciach vyšla brožúra: Odobierka Augustína Gramantika, dekana odchádzajúceho z Merašíc do Mestečka (Bratislava 1936, 4s.). Napokon pôsobil vo farnosti Červeník, kde aj zomrel.

Pramene:

Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 100; Schematismus venerabilis cleri administrationis apostolicae Tyrnaviensis. 1948, s. 336; Katolícke noviny, r. 75, 1960, č. 11; Körper-Zrínsky, K.: Môj život. Bratislava 1993, s. 223, 235.