logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZaymus, Romuald Čestislav

Iné mená:

Zaymus, Romuald Testislav

Tituly:

národný a ľudovýchovný pracovník, redaktor, publicista

Životopisné dáta:

* 7. februára 1828, Rajec – † 19. júla 1902, Žilina-Bytčica

Životopis:

Narodil sa v rodine roľníka a remeselníka - mydlára. Bol starším bratom významného pedagóga a publicistu Cyrila Gabriela Zaymusa a mladším bratom lietavského farára Jozefa Zaymusa. Po gymnaziálnom štúdiu vo Vacove, v Kremnici a Budíne študoval od r. 1845 teológiu v biskupskom kňazskom seminári v Nitre. Za kňaza ho vysvätili v r. 1850.
Kaplánom bol v Močenku, od roku 1851 v Košeci, od roku 1852 v Lednici a od roku 1854 v Beluši. V roku 1856 bol krátko administrátorom vo Vysokej nad Kysucou, potom v Rosine, od roku 1858 v Ilave a od januára 1863 do konca života pôsobil ako farár v Bytčici (dnes súčasť Žiliny), kde aj zomrel. Keď cítil koniec života, sám si zostavil smútočné oznámenie: „*6.II.1828, zlatú omšu odbavivši 21.IV.1901, Romuald Zaymus lúči sa so svojou svätou cirkvou, s drahým národom a ľúbymi pokrevnými † 19.VII.1902“. Je pochovaný za kostolom spolu so svojím starším bratom.
Aktívne sa zúčastňoval na slovenskom národno-emancipačnom pohybe. Patril medzi stúpencov hodžovsko-hattalovskej reformy a uvedomoval si jej veľký význam pre vývoj slovenského jazyka. V roku 1861 organizoval finančnú zbierku na pamätníky Ľudovíta Štúra a Juraja Slottu. Podporoval myšlienku vydávania časopisu Cyrill a Method v štúrovskej spisovnej slovenčine. Jeho meno nachádzame v r. 1863 medzi zakladateľmi Matice slovenskej. Bol jej konateľom v Trenčianskej stolici a angažoval sa pri organizovaní zbierok na Dom Matice slovenskej. Aktívne pôsobil v matičnom Prírodopisno-geologickom odbore. Bol spoluzakladateľom a stálym podporovateľom gymnázia v Kláštore pod Znievom. Od r. 1885 pracoval vo výbore Spolku sv. Vojtecha. V Muzeálnej slovenskej spoločnosti zastával v rokoch 1895-1902 funkciu podpredsedu. Od 70tych rokov minulého storočia patril k aktivistom Slovenskej národnej strany. Za národno-buditeľskú činnosť ho uhorské úrady ustavične prenasledovali. V druhej polovici 19. storočia bol jedným z najaktívnejších ľudovýchovných pracovníkov. Nadväzoval na štúrovské tradície v tejto oblasti. Podporoval zakladanie hospodárskych spolkov, vzájomných pomocníc a spolkov miernosti, pričom úzko spolupracoval so Š. Závodníkom. Venoval sa agronómii, botanike, pomológii, vinárstvu a včelárstvu. Sledoval moderné trendy a vo svojej farskej záhrade sa zaoberal poľnohospodársko-výskumníckou a šľachtiteľskou prácou. Získané vedomosti odovzdával záujemcom na širokom okolí, čím sa stal priekopníkom racionálneho hospodárenia v tejto oblasti. Popularizáciou vedeckých poznatkov sa usiloval povzniesť slovenský ľud po stránke sociálnej, hospodárskej i kultúrnej. Vo svojich článkoch písal o aktuálnych spoločensko-politických problémoch, priemyselnom podnikaní, ľudovýchove a pokrokových i racionálnych metódach v poľnohospodárstve.
Prispieval do Cyrilla a Methoda, Katolíckych novín, Kresťana, Ľudových novín, Národných novín, Priateľa školy a literatúry, Horňanského Slovenských novín, Slovenských pohľadov a Sokola. Najviac článkov a úvah s hospodárskou tematikou publikoval v Lichardovom Obzore. V rokoch 1883-1886 bol zodpovedným redaktorom a vydavateľom tohto najvýznamnejšieho slovenského hospodárskeho časopisu minulého storočia, pričom jeho redakciu premiestnil zo Skalice do Turčianskeho Svätého Martina. Napísal zaujímavé štúdie Minulosť a prítomnosť ľudu horno-trenčianskeho (Tovaryšstvo, r. 1, 1893), Politické strany v Uhorsku (Jednota, 1897) a Upozornenie na dejepisné, náboženské a pamätihodné veci v stolici Trenčianskej (Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1900), ktoré sú výrazným svedectvom o jeho vzdelanosti a erudícii.

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 420-421; Encyklopédia Slovenska 6. Bratislava 1982, s. 534; Bagin, A.: Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Bratislava - Trnava 1980, s. 123-124; Čitateľ, r. 6, 1957, s. 7-8, s. 364; Katolícke noviny, r. 78, 1963, č. 6, s. 4; Katolícke noviny, r. 97, 1982, s. 29, s. 5.<br /> https://www.mojekysuce.sk/images/stories/spravodajstvo/2019/jun2019/veza_vysoka_nad_kysucou/DEJINY_FARNOSTI_DO_ROKU_1918.pdf

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
917724Zaymus, Romuald ČestislavMinulosť a prítomnosť ľudu horno-trenčianskeho1893
917725Zaymus, Romuald ČestislavPolitické strany v Uhorsku1897
917726Zaymus, Romuald ČestislavUpozornenie na dejepisné, náboženské a pamätihodné veci v stolici Trenčianskej1900