logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovCebecauer, Anton

Tituly:

publicista, pedagóg, cirkevný historik

Životopisné dáta:

* 12. júna 1830, Svarín, dnes súčasť Kráľovej Lehoty, okr. Liptovský Mikuláš – † 10. marca 1910, Rudno nad Hronom, okr. Žarnovica

Životopis:

Študoval v Banskej Bystrici a v Pešti, kňazské svätenie prijal v r. 1855.
Bol kaplánom v Tužine a vo Svätom Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom), od r. 1856 prefektom seminára a kurátom väznice. Od r. 1860 bol zastupujúcim profesorom na Vysokej škole bohosloveckej v Banskej Bystrici, od r. 1862 exhortátorom a profesorom gymnázia v Banskej Bystrici. V rokoch 1867-1895 bol farárom v Predajnej, kde sa v r. 1886 stal dekanom dištriktu, v r. 1895 bol správcom farnosti v Bacúrove a od r. 1896 pôsobil v Rudne nad Hronom. Od r. 1908 žil na dôchodku.
Už počas štúdií sa zúčastňoval na podujatiach slovenských bohoslovcov. V Banskej Bystrici bol prefektom kňazského seminára, spolupracovníkom biskupa Štefana Moysesa, zakladajúcim členom Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha, popredným predstaviteľom spolku Kolo a v Pešti pracoval v spolku Slovenský odsek.
Zaoberal sa cirkevnými dejinami. Zostavil a vydal učebnice. Pripravoval aj modlitebné knižky. Osvetovými článkami prispieval do časopisov Cyrill a Method a Obzor.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 176-177

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
890275Cebecauer, AntonModlitby a piesne pre kat. školskú mládež1863
890255Cebecauer, AntonDejepis biblický Starého a Nového zákona pre mládež a školy1864
501074Cebecauer, AntonLiturgika čili vysvetľovanie obradov rimsko-katolíckej Cirkve : pre kat. školskú mládež / sostavil a vydal Anton Cebecauer s odobrením Predôstojného Ordinariatu1866
890286Cebecauer, AntonVenčok modlitieb a piesní cirkevných1867