logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovLigoš, Jozef

Tituly:

ThDr., spišský kapitulný vikár, liturgista

Životopisné dáta:

* 22. apríla 1914, Chlebnice, okr. Dolný Kubín – † 19. septembra 1973, Levoča, poch. v Chlebniciach

Životopis:

Po gymnaziálnych štúdiách v Trstenej absolvoval teológiu v Olomouci a Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätili v r. 1939.
Bol kaplánom v Bijacovciach. V r. 1941 získal doktorát teológie. V r. 1942 zastával funkciu špirituála v spišskom kňazskom seminári, súčasne učil na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. V r. 1942 sa stal riaditeľom misijného diela Spišského biskupstva, v r.1943 prosynodálnym examinátorom. Bol členom mnohých komisií, napríklad diecéznej katechetickej komisie, komisie pre skúšanie laických katechétov a i. V rokoch 1951-1968 pôsobil ako farár v malej farnosti vo Veľkom Borovom a v r. 1968 sa stal so súhlasom Svätej stolice spišským kapitulným vikárom a ordinárom biskupstva. Predpokladala sa aj jeho biskupská vysviacka. V rokoch 1969-1972 bol výkonným predsedom Slovenskej liturgickej komisie.
Venoval sa homiletike, katechetike a liturgike. Jeho kázne boli vyhľadávané. Patril k veľkým mariánskym ctiteľom. Ako ordinár sa snažil dostať do pastorácie všetkých kňazov, ktorým bol odňatý štátny súhlas. Mimoriadnu pozornosť venoval obrode kňazstva. Od hnutia Pacem in terris sa jasne dištancoval. V Spišskej Kapitule plánoval obnoviť kňazský seminár a cez prázdniny povolával bohoslovcov k sebe a venoval sa im.
Vydal niekoľko náboženských a liturgických príručiek, v ktorých publikoval aj vlastnú poéziu.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 239; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 820.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
914426Ligoš, JozefIdeme, Ježiško, doma si?1946
1054804Ligoš, JozefPútnikom večnosti1947
914428Ligoš, JozefVenite, adoremus1947
914425Ligoš, JozefAdoračná pobožnosť na sviatky mariánske1948
479016Ligoš, JozefBohoslužba slova mimo svätej omše1969
943815Ligoš, JozefPríprava na sviatosť birmovania1969
732913Ligoš, JozefPrirodzené predpoklady duchovného života u ženy1970?

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41733Duchovný pastier19422Dr. Jozef Ligoš Nedeľa VI. po Sv. Duchu.
41734Duchovný pastier19422Dr. Jozef Ligoš Nedeľa VII. po Sv. Duchu.
588Smer19445Dr. Jozef Ligoš Kresťanská dokonalosť ako organický celok
41615Duchovný pastier19444Dr. Jozef Ligoš Vonkajší názor pri vyučovaní náboženstva.
772Smer19457-10Dr. Jozef Ligoš. Kristus, stredisko všetkého života.
1034smer194710Dr. Jozef L i g o š. Myšlienky na rozjímanie.
964smer19474Dr. Jozef L i g o š. Výchova letory ako prvý stupeň duchovného života.
978smer19475-6Dr. Jozef L i g o š. Túžba po cti a láske ako prirodzené predpoklady duchovného života u mužskej mládeže.
1015smer19478-9Dr. Jozef L i g o š. Myšlienky na rozjímanie.
1018smer19478-9Dr. Jozef L i g o š. Prirodzené predpoklady duchovného života u ženy.
1044smer19481Dr. Jozef L i g o š. Myšlienky na rozjímanie.
1052smer19482Dr. Jozef L i g o š. Myšlienky na rozjímanie.
1059smer19483Dr. Jozef L i g o š. Myšlienky na rozjímanie.
1070smer19484Dr. Jozef Ligoš. Myšlienky na rozjímanie.
1084smer19485-6Dr. Jozef L i g o š. Myšlienky na rozjímanie.
1102smer19487Dr. Jozef L i g o š. Myšlienky na rozjímanie.
41811Duchovný pastier19481Dr. Jozef Ligoš Katolícke kázne
41812Duchovný pastier19481Dr. Jozef Ligoš Prvá nedeľa po Deviatniku.