logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJukl, Vladimír, SF

Iné mená:

Stanislav, R. N.

Tituly:

organizátor laického apoštolátu, publicista, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 19. apríla 1925, Bratislava – † 1. mája 2012, Bratislava

Životopis:

Po maturite r. 1943 začal študovať matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Ako vysokoškolák sa stal stúpencom a blízkym spolupracovníkom chorvátskeho kňaza T. Poglajena-Kolakoviča; s ním ho spájali sympatie k Rusku a vedomie o potrebe misií v tejto krajine, ovládanej komunistickou ideológiou, ale aj príťažlivé formy laického apoštolátu medzi mládežou, rozvíjané v skupine Rodina. Po vypuknutí ozbrojeného povstania r. 1944 odišiel spolu s Kolakovičom k partizánom s cieľom dostať sa na sovietske územie. Na ceste ho nasledoval až do Maďarska, no neskôr sa vrátil. V r. 1945 pokračoval v štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe. Opäť nadviazal kontakt s Kolakovičom, ktorý sa vrátil do ČSR. V súvislosti s ním ho r. 1946 zatkla a vyšetrovala Štátna bezpečnosť. Po ukončení vysokoškolského štúdia r. 1948 dva roky pracoval v Prahe ako asistent matematiky na Chemickotechnologickej fakulte. Zároveň externe skončil dva ročníky teologickej fakulty v Prahe. Po likvidácii fakulty v r. 1950 odišiel do Bratislavy za asistenta k matematikovi J. Hroncovi. Tu ho ako náboženského aktivistu 14. augusta 1951 zatkla Štátna bezpečnosť. V desaťmesačnej vyšetrovacej väzbe ho podrobili mučeniu. V zinscenovanom procese v rámci skupiny Mádr a spol. ho Štátny súd v Brne odsúdil 13. júla 1952 za „velezradu a špionáž“ na 25 rokov väzenia. Prešiel väznicami v Mirove, Ruzyni, Košiciach, Pankráci, Olomouci, Ilave, Leopoldove a táborom Bytíz v Jáchymove. Na slobodu ho prepustili podmienečne až vo februári 1965 (vo väzení bol vyše trinásť rokov).
Po prepustení sa hlásil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave, no neprijali ho. V r. 1968 bol činný v Diele koncilovej obnovy. Teológiu študoval tajne a 6. januára 1971 prijal kňazskú vysviacku. Medzitým získal doktorát z matematiky a pracoval ako tajomník Jednoty slovenských matematikov a fyzikov v Bratislave.
Bol výraznou postavou slovenského samizdatu. Redigoval samizdatový štvrťročník Náboženstvo a súčasnosť. Neskôr založil Katolícky mesačník zameraný na aktuálne správy o dianí v Cirkvi doma a vo svete. Spolu s MUDr. S. Krčmérym založil v r. 1974 sekulárny inštitút Fatima, ktorého členovia chodili do Sovietskeho zväzu a tajne tam evanjelizovali. Venoval sa duchovnej formácii vysokoškolskej mládeže. Usporiadal tajné série prednášok na témy z teológie. Po páde komunistického systému pracoval v r.1990-1991 ako redaktor Katolíckych novín. V r.1991-1994 bol výkonným tajomníkom Konferencie biskupov Slovenska. Dňa 24. novembra 1998 mu Trnavská univerzita udelila titul doctor honoris causa. 1. januára 2013 mu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam.
V čase politického uvoľnenia r. 1968 publikoval v Katolíckych novinách (napr. článok Liturgia a duchovná obnova, č.25). Publicistickú a prekladateľskú činnosť neskôr rozvinul v slovenskom katolíckom samizdate. Náboženské informatívne články a úvahy uverejňoval v Náboženstve a súčasnosti, v Katolíckom mesačníku. Je autorom samizdatu Vznik a vývoj sveta, života a človeka; argumentmi z prírodných vied, filozofie a teológie v ňom dokazuje, že rozpor medzi vierou a vedou v nastolených základných otázkach nejestvuje. Z češtiny preložil dielo Ježiš nazývaný Kristus (ako samizdat 1980); ide o záznam exercičných prednášok kňaza-robotníka s novými metódami pastorácie. Z nemčiny preložil Diaľkový kurz teológie (ako samizdat v rokoch 1986-1988). Od r. 1990 začal opäť publikovať v Katolíckych novinách informatívne články o laických hnutiach v Cirkvi, o osobnostiach svätcov a správy zo života Cirkvi na Slovensku. Spolu so S. Krčmérym napísali memoárové dielo V šľapajach Kolakoviča (Bratislava 1996).

Pramene:

Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 69-73; Lesňák, R.: Listy z podzemia. Bratislava 1998, s. 20, 211-212, 228, 339, 354; Šimulčík, J.: Svetlo z podzemia. Bratislava 1997, s. 159-163; Plus 7 dní, 1995, č. 23, s. 20-21 (rozhovor); Mikloško, J.: Vladimír Jukl sedemdesiatročný. Katolícke noviny, r. 110, 1995, č. 17; internetový zdroj.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
912592Jukl, Vladimír, SFPracovný sošit pre obchodné písmo1948
942952Jukl, Vladimír, SFV šľapajach Kolakoviča1996