logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovChladný, Ignác

Iné mená:

Chládecký Ignác

Tituly:

univerzitný profesor, publicista.

Životopisné dáta:

* 30. júna 1907, Staré Hory, okr. Banská Bystrica – † 30. júna 1977, Sliač, okr. Zvolen

Životopis:

Základnú školu vychodil v rodisku, gymnázium v Ostrihome a Banskej Bystrici, kde študoval aj na Rímskokatolíckej vysokej škole bohosloveckej a 27. apríla 1930 prijal kňazskú vysviacku. Ako kaplán účinkoval na Starých Horách (1930), ako správca farnosti v Brusne (1931). Od r. 1936 pôsobil ako špirituál v banskobystrickom seminári a profesor dogmatiky na tamojšej bohosloveckej škole. Od r. 1938 zastával funkciu „defensor vinculi“ a „promotor iustitiae“, od r. 1940 funkciu diecézneho cenzora. V r. 1941 získal doktorát teológie. V r. 1943 ho vymenovali za asesora cirkevného súdu. V r. 1950 ho v rámci proticirkevných opatrení vládnej moci uväznili. Po prepustení pôsobil v r. 1951 na biskupskom úrade v Banskej Bystrici a v rokoch 1952-1972 vo funkcii správcu farnosti v Krupine. Popri účinkovaní na bohosloveckej škole sa účinne angažoval v Katolíckom tovarišskom spolku v Banskej Bystrici. Ako jeho predseda sa zaslúžil o prestavbu a modernizáciu spolkového domu, najmä v povojnovom období, prostredníctvom spolku organizoval kultúrny život v meste (v r. 1951 bol zrušený).
Je autorom brožúry o pútnickom mieste a pomocných skrípt Úvahy z bohoslovia základného. Do katolíckych periodík prispieval článkami a exhortami.

Pramene:

Zarevúcky, A.: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva, Rkp. 1969; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944195Chladný, IgnácKrátky náčrt minulosti pútnického miesta Starých Hôr:1928