logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovĎulaj, Rudolf Július, OSB

Iné mená:

Gyulai

Tituly:

rehoľný kňaz, stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 2. mája 1848, Pešť – † 12. októbra 1906, Budapešť

Životopis:

Jeho otec František Proházka bol tlačiar a odborný spisovateľ nemeckého pôvodu, matka bola Francúzka. Gymnázium navštevoval v Komárne. Do Rehole sv. Benedikta vstúpil 8. septembra 1864 a prijal rehoľné meno Július. Po skončení teologických štúdií v Pannonhalme bol 16. júla 1871 vysvätený za kňaza. V rokoch 1871-1874 bol profesorom gymnázia v Kőszegu, pričom v r. 1872 získal na peštianskej univerzite diplom profesora klasickej filológie. V rokoch 1874-1875 pôsobil v Pannonhalme ako profesor maďarskej a gréckej literatúry, v rokoch 1876-1877 pôsobil v Ostihome. Od r. 1877 bol profesorom na komárňanskom gymnáziu. V roku 1897 odišiel na vlastnú žiadosť na faru v nemeckom Füssene. V r. 1901 sa stal farárom vo Farnosti sv. Martina v Rábe. Od r. 1905 napriek chorobe sa stal knihovníkom v Pannonhalme. Zomrel v budapeštianskej nemocnici.
Bol členom Mestskej historickej a archeologickej spoločnosti, stal sa uznávaným historikom.
Vo vestníku gymnázia v Kőszegu uverejnil programovú rozpravu v r. 1873 s názvom Nyilt szó a művelt közönséghez a latin nyelv érdekében, v r. 1874 s názvom Felső-vasmegyei várak: 1. Lékavára, 2. Szalonak, 3. Borostyánkő vára). Vo vestníku komárňanského gymnázia uverejnil v r. 1880 Néhány szó Liviusról, v rokoch 1875-1877 publikoval v Ostrihome. Od r. 1878 publikoval v Komáromi Lapokban (v r. 1878 väčšinou humoristické články, v r. 1886 A megye római, népvándorlási s vezérek korabeli tört. adatok, v r. 1883 A spiritismus a tudomány szempontjából, dr. Ulrici hallei egyetemi tanár után, v r. 1887 A megye geologiájára vonatkozó adatok, Őskori leletek, Római, népvándorlási és a vezérek korabeli adatok, A bodorfalvi Baranyay-család, v r. 1888 A kurucz háború, Mária-Terézia és II. József kora). Publikoval aj v Komárommegyei Közlöny, a to v r. 1889 na s. 3-39 Komárommegye törökhódoltsági kora. Aj v Archaeologiai Értesítő publikoval v r. 1885-86 A bregetiumi vízvezetékről.
Zostavoval krátke správy o historických výskumoch (I. 1887. Adalék megyénk római hódoltsága korához, Bregetióban talált feliratos kövek, A thúri-szakállasi ref. góth templom, Komárom városának egy mult századi térképe, II. 1889. 1-45. l. Komárom-vármegye és város Róbert Károly koráig való történetéhez, III. 1890. Komárom vármegye és város történetéhez, IV. 1891. 1-164. l. Komáromvármegye és város történetéhez, V. 1892. 1-48. l. Adatok Komárom vármegye monografiájához).

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyulai_Rudolf

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1029634Ďulaj, Rudolf Július, OSBKomárom vármegye és város történetéhez 11890
1029635Ďulaj, Rudolf Július, OSBKomárom vármegye és város történetéhez 21892
1029636Ďulaj, Rudolf Július, OSBTörökvilág Komárommegyében1894