logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDöme, Karol

Iné mená:

Mede Pál. Döme Carolus. Döme, Karol.

Tituly:

básnik, prekladateľ, kanonik, rektor seminára

Životopisné dáta:

* 26. januára 1768, Komárno – † 21. (22.) mája 1845, Bratislava

Životopis:

Gymnáziálne šúdium absolovoval v rodisku, filozofiu v Bratislave. V r. 1786 vstúpil v Jágri do kňazského seminára a študoval teológiu, dokončil ju po piatom ročníku ako praktický teológ v Generálnom seminári v Bratislave v r. 1791 a odišiel do Trnavy ako notár ostrihomského metropolitného súdu a aktuár seminárnych majetkov ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1794 bol študijným prefektom v Generálnom seminári v Bratislave. Od 11. apríla 1800 pôsobil ako správca farnosti v Iži. V r. 1816 odišiel s biskupom Alexandrom Rudnayom do Erdélyu, kde ho v r. 1818 vymenovali za čestného kanonika, neskôr za riadneho kanonika Sedmohradskej biskupskej kapituly (Alba Iulia). V r. 1817 sa vrátil do Bratislavy, bol vymenovaný za kanonika, stal sa riaditeľom Ústavu sv. Imricha a rektorom Seminára sv. Imricha (Emericanum). V r. 1831 ho vymenovali za čestného člena maďarskej akadémie vied. Zomrel ako kanonik - lektor. Svoju knižnicu zanechal semináru sv. Imricha.
Literárne debutoval v r. 1787 elégiou o skaze Komárňanského hradu v časopise Magyar Muzeum a r. 1788 začal v ňom uverejňovať preklady Ovídiových diel; preklady z Tibulla uverejňoval r. 1790 v Orpheuse, preklady z taliančiny od Metastasia uverejňoval v časopisoch Helikoni Virágok (Helikonské kvety, 1791, pod menom Mede Pál), Erdélyi Muzeum (Erdélyské múzeum, 1814-1818, okolo 25 básní). Jeho kázne sa nachádzajú v zbierke Magyar egyházi beszédek (Maďarské kázne, 1832-1833) a v Új folyam (Nový prúd, 1840-1845). Knižne vyšli aj ďalšie jeho práce: Jajgató alagya... (Smútočná elégia... pre biskupa Andreja Szabóa, Bratislava 1788); Könyvezó musa... (Rozlúčková pieseň pre F. Ostermajera..., Bratislava 1789). V Peštianskom maďarskom divadle boli v rokoch 1810, 1813-1814 uvedené: Smrť Ábelova, Poznanie Jozef Egyptského, Scipiove sny, Neobývaný ostrov, Themistokles a iné. Ďalej napísal Beszéd... Szent István napjára... (Kázeň... ku dňu sv. Štefana, prednesená vo farskom kostole..., Budapešť 1810); Michael Denis: Elegia threnodika in laudem Societatis Jesu (Smútočný spev na chválu Spoločnosti Ježišovej, Bratislava 1812, v maďarskom preklade vyšla v r. 1815 a 1823).

Pramene:

Uj Magyar Sion. 1886. 102; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 2. Budapešť 1893, s. 1048-1051; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 95-97; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 491

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
928328Döme, KarolKesergő versek, melyeket ft. Vizer Ádám urnak, pécsi czímzetes kanonoknak1788
928329Döme, KarolPásztori dal három ízben1791
928330Döme, KarolA világ nagyjai!1792
928331Döme, KarolA katholika hittudomány1793
945482Döme, KarolMetastasiusnak egynéhány játék darabjai1795?
928332Döme, KarolA keresztény katholika tudomány1814
928333Döme, KarolIsmét egykét játék Metastasiusból1815
928334Döme, KarolBonaparte Napoleon megbukása, vagy sirverse a jacobinismusra1826