logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovFuchs, František Xaver

Tituly:

ThDr., arcibiskup, náboženský spisovateľ, bernolákovec, mecén

Životopisné dáta:

* 24. augusta 1744, Parndorf, Rakúsko – † 27. júla 1807, Jáger, Maďarsko

Životopis:

Narodil sa v rodine zemana. Strednú školu absolvoval u benediktínov v Pannonhalme. Po štúdiách filozofie v Trnave a teológie v Budíne ho v r. 1768 vo Vacove vysvätili za kňaza. Súčasne dosiahol doktorát filozofie doktorát posvätnej teológie. Bol kaplánom v Ostrihome, potom v rokoch 1769-1772 pôsobil ako rodinný vychovávateľ v rodine Karola Andrássyho v Betliari. 15. júna 1770 dosiahol doktorát teológie na košickej univerzite. V r. 1773 bol farárom v Somore. Keď v tom istom roku pápež rozpustil Spoločnosť Ježišovu, bolo treba zaplniť uprázdnené katedry v školách. Stal sa teda profesorom logiky a metafyziky na akadémii v Budíne, napokon viedol archív Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1780 ho vymenovali za kancelára a tajomníka ostrihomského vikariátu, v r. 1781 za tajomníka arcibiskupa. V r. 1783 bol kanonikom v Bratislave a od 7. mája 1784 v Ostrihome. Dňa 10. marca 1787 prijal biskupské svätenie a stal sa nitrianskym sídelným biskupom, od r. 1804 bol povýšený na jágerského arcibiskupa, do úradu nastúpil 20. augusta 1804. Neskôr trpel nespavosťou, keď prepínal svoje duševné sily, čo tiež prispelo k podlomeniu zdravia.
Patril k spoluzakladateľom Slovenského učeného tovarišstva i jeho štedrým mecénom, bol veľkodušným vydavateľom bernolákovských kníh. Sám napísal aj preložil asi 35 prác s náboženskou tematikou. Prekladal z nemčiny. Najvýznamnejším dielom, ktoré vydal v bernolákovčine, bolo päťzväzkové Učeňí Múdrosti kresťanskég. Vydal ešte ďalších osemnásť diel v latinčine, nemčine a v maďarčine. Pravidelne navštevoval farnosti i jednotlivé obce svojej diecézy, často bez predbežného ohlásenia sa. V Nitre prestaval a upravil biskupskú rezidenciu. Podobne prestaval aj letné sídla v Močenku, Radošine a v Kostolnej. Zaslúžil sa o výstavbu viacerých kostolov i farských budov v biskupstve. Financoval aj výstavbu škôl, chudobincov a nemocníc na biskupských pozemkoch.
Zachovalo sa niekoľko obežníkov, ktoré boli vytlačené nasledovne: v Bratislave 1. mája 1805, v Jágri 20. januára 1805, 24. apríla 1805, 4. 24. a 30. augusta 1805, 23. novembra 1805, 12. februára 1806. Z r. 1805 sa zachoval obežník pre archidiakonov s názvom Enciclica; ad DD. Vice-Archidiaconos archidioeceseos pro visitationis canonicae praeliminaribus actis praeparandis materiarum rubricas continens.

Pramene:

Magy. Encycl. VIII. 505; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 110-116, 317; Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 48; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030741Fuchs, František XaverMiscellanea1801
1051024Fuchs, František XaverUčeňí mudrosti kresťanskég skrz které chudobní (neskazeného Srdca) ewangelizovani to gest: w prawde k spaseňí wečnému wedúcég oswicení biwagú poznagice to, že mudrosti tohoto sweta1802
571331Fuchs, František XaverUčeňí Múdrosťi kresťanskég skrz které chudobní (neskazeného Srdca) ewangelizovani to gest: w Prawde k Spaseňí wečnému wedúcég oswiťení biwagú poznagice to; že: Múdrosti tehoto Swet1802
1030742Fuchs, František XaverArs longaevae vitae1804
1030743Fuchs, František XaverInstitutiones episcopalis seminarii Nitriensis ad S. Ladislaum1804
1030744Fuchs, František XaverCompendium institutionis pastoralis1804
1030745Fuchs, František XaverVisitationalia statuta generalia1804
1030746Fuchs, František XaverMemoriale vitae sacerdotalis1804
1030747Fuchs, František XaverMoralis philosophiae christianae de virtutibus, et vitiis tractatus1804
1030748Fuchs, František XaverSensa moralia et religiosa virorum saeculi 16.1805
1030749Fuchs, František XaverStatuta Peculiaria pro archi-dioecesi Agriensi1805
1030750Fuchs, František XaverMethodus gubernandi parochiam et dirigendi animas in s. tribunali poenitentiae. 1-21805
1025431Fuchs, František XaverMoralis philosophiae christianae de virtutibus, et vitiis tractatus1805
1030751Fuchs, František XaverStatuta generalia pro archi-dioecesi Agriensi1806
1030752Fuchs, František XaverLegum decimalium regni Hungariae discussio1807

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1019705Schreier, Norbert, SchPCarmen Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Francisco Xav. Fuchs 1804