logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTeselský, Jozef

Iné mená:

Teszelszky

Tituly:

ThDr., profesor teológie

Životopisné dáta:

* 1862, Pruské, okres Ilava – † 2. apríla 1922, Veľká Bytča, dnes Bytča

Životopis:

Kňazské svätenie mu udelili v roku 1884 a stal sa kaplánom v Nitrianskych Diviakoch (dnes Diviaky nad Nitricou). Ešte v tom istom roku bol kaplánom v Skačanoch a v roku 1886 v Pograniciach (dnes Pohranice), avšak v tom istom roku sa stal kaplánom a katechétom v Nitre. V roku 1891 sa stal študijným prefektom Biskupského kňazského seminára svätého Ladislava kráľa v Nitre a jeho profesorom. V tom roku získal aj doktorát posvätnej teológie – ThDr. Od roku 1892 bol farárom vo Veľkej Bytči a v roku 1898 sa stal dekanom a školským inšpektorom Bytčianskeho dištriktu.
Venoval sa aj politike. Na konci 19. storočia sa aj v Uhorsku začali šíriť idey voľnomyšlienkárstva. S týmto problémom sa, samozrejme, vážne zaoberala aj cirkevná vrchnosť. Dokonca na riešenie tohto problému zorganizovali aj mimoriadne významné stretnutia katolíkov. Už 16. januára 1894 sa konalo celouhorské zhromaždenie katolíkov v Budapešti. V Trenčíne sa konalo 1. marca 1894 stoličné zhromaždenie, ktoré malo liberálny charakter. Zúčastnili sa ho totiž stoliční a štátni úradníci, ktorí boli závislí od vládnych kruhov. V Žiline 14. mája 1894 konalo „Valné shromaždenie katolíkov“, na ktorom sa zúčastnili katolíci z celej Trenčianskej stolice. Vystúpil na tomto podujatí a povedal, že sú potrebné svornosť a spojenie. Za príklad uviedol katolíkov v Nemecku, ktorí sú tam v menšine. Svojou súdržnosťou – združovaním sa v spolkoch – si presadzujú do parlamentu veľa pravoverných katolíckych poslancov. Na vidieku majú takzvané roľnícke spolky – „Bauerverein“ –, ktoré majú vlastné noviny a časopisy a ktoré chránia záujmy svojich členov. V roku 1909 sa stal poslancom uhorského snemu.
Spracoval aj dejiny Bytčianskej farnosti – zachoval sa jeho spis „Prehľad histórie Bytče a kronika r. k. farského úradu v Bytči“.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1024727Teselský, JozefPrehľad histórie Bytče a kronika r. k. farského úradu v Bytči1895?