logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovFelbiger, Johann Ignaz, CRSA

Tituly:

prepošt, reformátor školstva

Životopisné dáta:

* 6. januára 1724, Glogów, Poľsko – † 17. mája 1788, Bratislava

Životopis:

Teológiu študoval vo Vratislavi. V r. 1746 vstúpil do rehole augustiniánov a pokračoval v štúdiách. Pôsobil v Sliezsku. Stal sa opátom kláštora v Żagani, od r. 1758 bol farárom a dozorcom katolíckej farskej školy. Od r. 1774 pracoval vo Viedni, kde sa venoval reorganizácii rakúskeho školstva, v r. 1778 sa stal prepoštom Bratislavskej kapituly. Ako prívrženec osvietensko-racionalistických hľadísk vo vzdelávaní sa r. 1762 v Berlíne oboznámil s prácou a s metódami vyučovania v protestantskej kráľovskej reálnej škole. Potom vypracoval návrh na reformu katolíckeho školstva v Sliezsku, ktorý od r. 1765 platil v celej krajine. Na pozvanie panovníčky Márie Terézie prišiel v r. 1774 do Viedne. Vypracoval všeobecný školský poriadok (Schulordnung); tak položil základy školskej reformy.
Pre učiteľov vydal knihu Methodenbuch (Kniha metodiky, 1775). Populárny sa stal najmä výťah z tejto práce Kern des Methodenbuches (Jadro Knihy metodiky, 1788). So zreteľom na úspech reformy ho vymenovali za hlavného riaditeľa všetkých normálnych škôl. Cisár Jozef II. ho z funkcie uvoľnil. Ako prepošt v Bratislave sa takisto zaoberal školskými otázkami, najmä v dielach Nachricht von der gegenwärtigen Beschaffenheit der Normalschule und einigen andern deutschen Schulen in und bei Wien (Správa o súčasnom stave normálnych škôl a niektorých iných nemeckých škôl vo Viedni a pri Viedni, Viedeň 1775); Vorlesung von der Schuldigkeit der Geistlichen in Absicht auf die Pfarrschulen gehalten am 9. Dec. 1780. (Prednáška o škodlivosti kňazov vzhľadom na farské školy, z 9. decembra 1780, Frankfurt nad Mohanom 1782); Anleitung Schulgebäude auf d. Lande wohl anzulegen (Návod, ako zakladať školy na vidieku, Frankfurt nad Mohanom 1783); pozornosť venoval aj vzdelávaniu dievčat v katolíckych dievčenských školách. Publikoval i niekoľko meteorologických spisov, napr. Vorschläge, wie Nordlichter zu beobachten sind (Návrhy pozorovania polárnej žiary, Zagań 1771); Die Kunst, Thürme und andere Gebäude von den schädl. Wirkungen d. Blitzes zu bewahren (Umenie, ako ochrániť veže a iné budovy pred škodlivými účinkami blesku, Wroclaw 1771); Anleitungen, jede Art von Witterung genau zu beobachten (Návody, ako presne pozorovať každý typ počasia, Zagań 1773); Briefwechsel mit Lambert, vornehmlich d. Meteorologie betreffend (Korešpondencia s Lambertom o meteorológii, Berlín 1783). Prejavil sa ako dobrý znalec meteorológie pri opise extrémne tuhej zimy v rokoch 1783-1784 v dielach Beiträge zur Geschichte des harten Winters 1783-84 (Príspevky o tuhej zime 1783-84, Bratislava 1784) a Geschichte des langen Winters 1784-85 (Dejiny dlhej zimy 1784-85, Bratislava 1785).
Ďalšie diela: Anleitung zur Erkenntniss d. Landwirthschaft (Návod na poznanie poľnohospodárstva, Viedeň 1776); Anleitung zur Erkenntniss der natürlichen Dinge (Návod na poznanie prírodných vecí, Viedeň 1778); Naturgeschichte (Prírodopis, Viedeň 1780); Die Beschaffenheit und Grösse der Wohlthat, welche Maria Theresia erwiesen hat (Stav a veľkosť dobrodenia, ktoré preukázala Mária Terézia, Frankfurt nad Mohanom 1781).
V pozostalosti sa zachovali dve nedatované diela: Wie weit gewähren wohl Gewitterableiter Sicherkeit für umstehende Gebäude (Pokiaľ poskytujú hromozvody bezpečnosť pre okolité budovy) a Versuch über die beste Art die Jugend in den Wahrheiten der Religion zu unterweisen (Pokus, ako čo najlepšie vychovávať mládež v právdách náboženstva).

Pramene:

Vajcík, P. a kol.: Vybrané kapitoly z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku. Bratislava 1971, s. 44, 45; Tibenský, J. - Hrachová, M. - Mauerová, M.: Biobibliografiaprírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1850. Martin 1976, s. 184; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text<br />

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030671Felbiger, Johann Ignaz, CRSAErkenntniss und Anwendung der verschiedenen Erdarten zur Verbesserung des Ackerbaues1770
1030672Felbiger, Johann Ignaz, CRSARechenbuch f. d. Schüler der k. k. Staaten1774
1030673Felbiger, Johann Ignaz, CRSAMethodenbuch für die deutschen Schulen in den k. k. Staaten 1775
941787Felbiger, Johann Ignaz, CRSAMethodenbuch1775
1030674Felbiger, Johann Ignaz, CRSAKatholischer Katechismus Zum Gebrauche Kath. Schulen in drei Classen mitgetheilt1787
941788Felbiger, Johann Ignaz, CRSAKern des Methodenbuches1788