logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovFedor, Michal, SJ

Tituly:

Doc. ThDr., PhDr., CSc., profesor, bibliograf, propagátor košických mučeníkov

Životopisné dáta:

* 25. apríla 1929, Slanské Nové Mesto, okr. Košice-okolie – † 14. júla 1994, Košice

Životopis:

Meštiansku školu navštevoval v Trebišove v rokoch 1941-1944, obchodnú akadémiu v Košiciach v rokoch 1945-1948. Externe zmaturoval v r. 1949. V Prešove na Gréckokatolíckej bohosloveckej akadémii absolvoval tri semestre. Dňa 1. marca 1950 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku, ktorý vykonával počas internácie v sústreďovacích táboroch pre rehoľníkov v Jasove, Podolínci, Pezinku a v Trnave. Začiatkom marca 1952 zložil rehoľné sľuby v Belušských Slatinách. Študoval na filozofickej fakulte v Bratislave i na filozofickej fakulte v Prahe; štúdiá dokončil v r. 1956.
Po skončení vysokej školy prešiel zamestnaniami v Matici slovenskej v Martine, v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Bol kádrovo stíhaný, dvakrát ho prepustili z práce, niekoľkokrát neprávom odsúdili a polícia ho ustavične sledovala pre náboženské a rehoľné aktivity, najmä medzi gréckokatolíkmi. V r. 1968 stál, aj keď v úzadí, pri obnove gréckokatolíckej Cirkvi a jej tlačového orgánu Slovo (bol pôvodcom tohto názvu). Vo filozofických a teologických štúdiách pokračoval tajne, kňazskú vysviacku prijal ilegálne 28. augusta 1961.
V r. 1969 získal doktorát filozofie aj titul kandidáta vied. Licenciát teológie (zo špecializácie dogmatika) získal r. 1992 na Pápežskej teologickej fakulte vo Varšave. Docentúru obhájil v januári 1994 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove habilitačnou prácou Cyrilometodská tradícia v slovenskej literatúre a kultúre. Spracoval modlitbovú knihu pre gréckokatolíkov a bol redaktorom prvých čísel časopisov Slovo a Blahovistnik. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave prednášal špeciálnu bibliografiu a informatiku, na Strednej knihovníckej škole v Bratislave dejiny, bibliografiu a informatiku; na dvojročnom katechetickom kurze dejiny Cirkvi, na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave (Aloisianum) i na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule metodológiu vedeckej práce.
Pracoval na národnej bibliografii kníh, článkov i periodík (napísal pätnásť väčších prác k danej problematike). Priebežne zbieral dokumentáciu k dejinám Cirkvi na Slovensku, osobitne gréckokatolíckej Cirkvi aj k dejinám Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Systematicky sa zaoberal otázkou počiatkov našich náboženských dejín, dejín sv. Cyrila a Metoda, dejín slovenskej spirituality i otázkou troch košických mučeníkov sv. Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca. Od r.1990 bol členom košickej jezuitskej komunity, kde položil základy strediska pre styky medzi kresťanským Východom a Západom. Na týchto základoch vyrástlo r.1997 Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka.
Jeho rukopisné i publikované práce sa vzťahovali na cyrilo-metodskú tematiku: Spolupatróni Európy. Ich odkaz na Slovensku (1990); Sv. Cyril a Metod v slovenskej tradícii, Slovanská liturgia, hlavný odkaz sv. Cyrila a Metoda; Sv. Cyril a Metod a Slovensko; na dejiny jezuitov: Spoločnosť Ježišova na Slovensku. Náčrt dejín jej prvého obdobia, 1559-1567; Územia Slovenska v rokoch 1567-1586. Katolícka Cirkev a účasť Spoločnosti Ježišovej na jej snaženiach; Kolégium (rezidencia) SJ v Kláštore pod Znievom. Katolícka Cirkev na našom území sa v 2. polovici 16. stor. obnovuje; na gréckokatolícku tematiku: Z dejín gréckokatolíckej Cirkvi v Československu 1945-máj 1950 (Košice 1993). Pripravil a vydal modlitbovú knižku: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (Trnava 1968).
Publikoval odborné diela: Otázky informatiky (Martin 1970); Rusko-slovenský a slovensko-ruský knihovnícky a bibliografický slovník (Martin 1960); aj systematické bibliografické diela: Bibliografia periodík na Slovensku v r. 1939-1944 (Martin 1969); Bibliografia slovenských kníh 1901-1918 (Martin 1964); Bibliografia slovenských kníh 1919-1988 I-III; Bibliografia východného Slovenska za rok 1962 (Košice 1963); Školstvo, kultúra, osveta (Košice 1965); Polonica slovaca (Martin 1967); Slovensko-ruské vzťahy po roku 1945 (Martin 1970). Literárnej vedy a kultúry sa týkali jeho práce: Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov (Martin 1961); Matica slovenská a východné Slovensko (Košice 1963); Poslanie a program MS na východnom Slovensku (Košice 1966); Prvé slovenské gymnázium v Revúcej 1862-1874 (Košice 1962).

Pramene:

Encyklopédia Slovenska 2. Bratislava 1978, s. 75 ; Babjak, J.: Zostali verní IV. Osudy gréckokatolíckych kňazov. Košice 1999, s. 2; Spolutvorca slovenskej národnej bibliografie. Slovo, r. 26, 1994, č. 16, s. 11; Babjak, J.: Naša úloha vytvárať syntézu. Gréckokatolícky kalendár, 1996, s. 86-88; Sabadošová, E.: Život a dielo Michala Fedora. Košice 1995.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
415206Fedor, Michal, SJSovietska literatúra o Slovensku1958
414943Fedor, Michal, SJSúpis periodík o slovenskej účasti na československom národnooslobodzovacom boji za druhej svetovej vojny (1939-1945)1959
186105Fedor, Michal, SJRusko-slovenský a slovensko-ruský knihovnícky a bibliografický slovník1960
941777Fedor, Michal, SJSlovník pseudonymov slovenských spisovateľov1961
941778Fedor, Michal, SJPrvé slovenské gymnázium v Revúcej 1862-18741962
941773Fedor, Michal, SJMatica slovenská a východné Slovensko1963
186767Fedor, Michal, SJBibliografia slovenských kníh 1901-19181964
941774Fedor, Michal, SJŠkolstvo, kultúra, osveta1965
417515Fedor, Michal, SJPoslanie a program Matice slovenskej na východnom Slovensku1966
941775Fedor, Michal, SJPolonica slovaca1967
417420Fedor, Michal, SJSlovenský nadrealizmus1968
941772Fedor, Michal, SJLiturgia sv. Jána Zlatoústeho1968
405515Fedor, Michal, SJBibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939-19441969
329871Fedor, Michal, SJOtázky informatiky1970
941776Fedor, Michal, SJSlovensko-ruské vzťahy po roku 19451970
404991Fedor, Michal, SJBibliografia k 1. etape rezortnej výskumnej úlohy Postavenie knižnice v informačnom systéme1975
742245Fedor, Michal, SJSpolupatróni Európy :1990
40757Fedor, Michal, SJSpolupatróni Európy1993
453864Fedor, Michal, SJZ dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 19501993
945532Fedor, Michal, SJCyrilometodská tradícia v slovenskej literatúre a kultúre1994