logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDe Camillis, Jozef, OSBM

Iné mená:

Decamilis, de Camilis, vlast. menom Ján, De Camillis Jozef, OSBM

Tituly:

biskup, organizátor cirkevného a duchovného života

Životopisné dáta:

* 7. decembra 1641 [dátum krstu], Chios, Grécko – † 22. augusta 1706, Prešov

Životopis:

Pochádzal z gréckej obchodníckej rodiny. Asi v r. 1656 ho prijali do Pápežského gréckeho kolégia sv. Atanáza v Ríme, štúdiá ukončil doktorátom filozofie a teológie. Kňazskú vysviacku prijal r. 1666. V rokoch 1668-1672 pracoval ako misionár v meste Drimades v Chimarre (Albánsko). Po návrate do Ríma vstúpil do baziliánskeho rádu, kde prijal meno Jozef.
Kyjevský metropolita ho 28. septembra 1674 vymenoval za generálneho prokurátora baziliánskeho rádu (v tejto funkcii ho potvrdila generálna kapitula rádu r. 1675), aby udržiaval kontakty medzi Kyjevskou metropoliou a Svätou stolicou. Z tohto obdobia sa zachovalo jeho teologicko-asketické dielo La vita divina ritrovata tra termini di del tutto e del nulla (Boží život znovuobjavený medzi hranicami univerza a ničoty, 1677). Funkciu generálneho prokurátora zastával až do 10. februára 1688, keď ho menovali do úradu skriptora Vatikánskej knižnice.
Vypracoval kompletný zoznam gréckych rukopisov Vatikánskej knižnice. Na žiadosť kardinála L Koloniča ho kongregácia Propaganda fide odporučila na úrad apoštolského vikára „pre Grékov (teda veriacich gréckeho obradu), žijúcich v Mukačevskej eparchii a vo všetkých ostatných nanovozískaných častiach Uhorska“.
Pápež Alexander VIII. ho 5. novembra 1689 vymenoval za titulárneho biskupa, biskupskú vysviacku pravdepodobne prijal v Ríme na prelome rokov 1689-1690. Do Uhorska odišiel v januári 1690. Dekrétom z 11. marca 1690 ho cisár Leopold I. potvrdil do úradu biskupa pre Mukačevo. Jednou z jeho najdôležitejších úloh bolo upevnenie diela Užhorodskej únie, ktorá po desaťročia veľmi trpela občianskymi vojnami a náboženskými nepokojmi. Krátko po svojej intronizácii r.1690 zvolal najprv v Mukačeve, neskôr v Satmári synodu, na ktorej 130 kňazov obnovilo svoje vyznanie katolíckej viery a zaviazalo sa dodržiavať cirkevné predpisy. V najbližších dvoch rokoch zvolal ďalších dvanásť miestnych synôd na upevnenie únie a obnovenie cirkevnej disciplíny duchovenstva, pričom viaceré z nich sa konali na Slovensku - tri v Zborove, ďalej v Stanči, Stropkove, Humennom a v Trnave pri Michalovciach. Od cisára Leopolda I. dosiahol vydanie osobitného dekrétu, tzv. Diploma Leopoldinum (1692), ktorým sa východnému duchovenstvu priznali tie isté práva a privilégiá ako latinskému.
S jeho menom sa viaže aj vydanie prvých tlačených kníh pre gréckokatolíkov Mukačevského biskupstva. Veľmi dôležitou pastoračnou pomôckou sa stal jeho 370-stranový katechizmus. O rok nato trnavská tlačiareň vydala v cyrilike aj ďalšiu jeho knihu, určenú na základnú výučbu detí.
Jeho zásluhou kardinál Kolonič r. 1703 založil v Trnave fundáciu na štúdium bohoslovcov byzantského obradu. Základina, známa ako Fundatio Janiano-Leopoldiana, vytvorila nové predpoklady na formáciu kňazov Mukačevského biskupstva. V rámci kompetenčných sporov s latinským jágerským biskupom vedel obhájiť nezávislé postavenie východného duchovenstva a vytvoril aj prvé kompromisné predpoklady na zlepšenie konfliktných medziobradových vzťahov. Pričinil sa aj o uzatvorenie únie rumunských pravoslávnych s katolíckou Cirkvou v Alba Iulii 7. októbra 1698. Počas protihabsburského povstania Františka II. Rákociho bol nútený opustiť svoje sídlo, v marci 1705 sa uchýlil na faru v Ruskej Novej Vsi pri Prešove.

Pramene:

Basilovits, J.: Brevis notitia fundationis Teodori Koriathovits 1. Košice 1799, s. 87-120; Borgia, N.: I monaci Basiliani d’Italia in Albania ss. XVI-XV1II. Rím 1935, s. 119-164: Hodinka, A.: A Munkácsi gör. szert. püspökség okmanytára, Užhorod 1911, s. 283-369; Hodinka, A.: A Munkácsi gör. kath. püspökség története. Budapešť 1909, s. 400-423; Legrand, E.: Bibliographie hellénique du XVII-e siècle 5. Paríž 1903, s. 109-114, 348-363; Pekár, A.: Tribute to bishop Joseph J. De Camillis OSBM (1641-1706). In: Analecta OSBM XVIII (1984), s. 131-164.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945424De Camillis, Jozef, OSBMLa vita divina ritrovata tra termini di del tutto e del nulla1677
945423De Camillis, Jozef, OSBMInventarium graecorum codicum manuscriptorum Bibliothecae Palatino-Vaticanae, inceptum a Josepho de Juliis et finitum a O. Josepho de Camillis, scriptoribus graecis1690?
928003De Camillis, Jozef, OSBMKatechisis dľa nauki Uhroruskim ľudem zložénnij. Ot prevelebnijš(aho) Hospodina Io: losifa: Dekamilisa Chio episkopa Sebast(ijskoho) Mukaču i proč(aja)1698
928004De Camillis, Jozef, OSBMBukvar jazyka Slovenska Pisani i čtenija učitisja chočaščim v poleznoje rukovoženije...1699