logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovCsáka, Karol

Tituly:

pedagóg, historik

Životopisné dáta:

* 22. októbra 1844, Ostrihom, Maďarsko – † ? Vacov, Maďarsko

Životopis:

Gymnázium študoval v rodisku, potom študoval v Bratislave v Seminári sv. Imricha (Emericanum), v Trnave filozofiu a v Ostrihome teológiu. Kňazské svätenie mu udelili 25. júla 1886.
Bol kaplánom v Novom Meste, potom do r. 1868 v Hlohovci. V rokoch 1868-1773 vyučoval na gymnnáziu v Trnave. Potom od r. 1873 vyučoval na gymnáziu v Trstenej, v rokoch 1875-1877 tu bol pravdepodobne riaditeľom. Od októbra 1887 vyučoval na gymnáziu v Žiline, kde bol v roku 1895 bol riaditeľom rímskokatolíckeho nižšieho gymnázia (Reg. cath. Gymnasium minus) v Žiline, ktoré boli viedli tunajší františkáni. Je možné, že tu išlo aj o podporenie maďarizačných úsilí uhorských vládnych kruhov. Predtým, napríklad aj v roku 1884, bol riaditeľom Kráľovského katolíckeho gymnázia v Trstenej. Na trvalom odpočinku žil vo Vacove (Vác).
Publikoval v časopisoch Religió a Magyar Sion. na gymnáziách zostavoval Vestníky. Tlačou vydal práce o dejinách oboch týchto gymnázií, o trstenskom – „A trsztenai kir. kath. gymn. XVIII. értes. az 1886-7 tanévről“ (Trstená 1887)– i o žilinskom – „A zsolnai Kir. kath. gymnasium 100 éves törtenete“ (Žilina 1889), ako i manifest oravských inteligentov Szózat Árvamegye értelmiségéhez; A trsztenai gymnasium az első decennium végén (Trstená 1877), Novotny György emlékezete (Pamäti Juraja Novotného, Trstená 1883); Árvamegye gazdasági s közművelődési viszonyai (Trstená 1887); Középiskoláink szervezete Mária Terézia királynő által 1776-ban és azok további fejlődése (Žilina 1889-1891).

Pramene:

Szinneyi, J.: Magyar írók élete és munkái; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1021445Csáka, KarolSzózat Árvamegye értelmiségéhez1877
1021446Csáka, KarolNovotny György emlékezete1883
1021444Csáka, KarolA trsztenai kir. kath. gymn. XVIII. értes. az 1886-7 tanévről1887
1021447Csáka, KarolÁrvamegye gazdasági s közművelődési viszonyai1887
1021448Csáka, KarolA zsolnai Kir. kath. gymnasium 100 éves törtenete1889
1021450Csáka, KarolKözépiskoláink szervezete Mária Terézia királynő által 1776-ban és azok további fejlődése1889-1891