logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovAgnelli, Juraj Imrich

Tituly:

rektor, titulárny opát, životopisec

Životopisné dáta:

* ? Šaštín, okr. Senica – † 18. augusta 1756, Trnava

Životopis:

Medzi bohoslovcov Kňazského seminára sv. Štefana ho prijali 29. marca 1711 v Trnave, kde študoval logiku, všeobecnú filozofiu a teológiu. Po ukončení štúdia a vysviacke za kňaza údajne získal aj doktorát a stal sa podprefektom tohto seminára. Od 27. marca 1714 bol kaplánom v Levároch, potom v Šaštíne. Od 2. apríla 1715 bol farárom v Opatovciach nad Žitavou, teraz farnosť Žitavany, od júla v Závode, od júla 1719 v Uníne, kde sa v r. 1727 stal šaštínskym dekanom. Farárom bol aj v Petrovej Vsi, nakoniec od 1. júla 1728 pôsobil v Holíči.
Dňa 22. apríla 1740 ho uviedli do funkcie ostrihomského kanonika a povýšili na nitrianskeho archidiakona (1741). V tom istom roku zastával aj funkciu rektora Seminára sv. Štefana v Trnave. Bol apoštolským protonotárom a titulárnym opátom pri Kostole blahoslavenej Panny Márie v Kompolte. V záveti zanechal svoju pozostalosť v prospech holičskej i šaštínskej farnosti a založil omšovú základinu v hlavnom kostole v Trnave, v Dóme sv. Mikuláša. Existuje jeho namaľovaná podobizeň.
V rukopise sa zachovala jeho práca pod názvom Album seminarii s. Stephani regis Hungariae ab anno Domini 1683 (Album seminára sv. Štefana, kráľa Uhorska, od roku Pána 1683) v rozsahu 142 strán, ktorú použil A. Zelliger pri písaní svojho diela Egyházi írók csarnoka (Dvorana cirkevných spisovateľov, 1893). Siaha do r. 1733, zachytáva päťdesiat rokov a prináša rad mien bohoslovcov s opisom ich životnej dráhy (Vlastný Agnelliho životopis sa nachádza v uvedenom rukopise na s. 47).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, elektronický text; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 7.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887048Agnelli, Juraj ImrichAlbum seminarii s. Stephani regis Hungariae ab anno Domini 16831733