logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovNovák, Mikuláš

Tituly:

archidiakon, kazateľ

Životopisné dáta:

* 1550? – † 1636, Trnava

Životopis:

Dátum a miesto jeho narodenia nie sú známe, rovnako ani presný dátum smrti. Stredoškolské štúdiá absolvoval vo Viedni a Olomouci, filozofiu a teológiu v Ríme.
Bol nitrianskym kapitulným kanonikom, potom pôsobil v správe Ostrihomskej arcidiecézy. 31. marca 1598 sa stal ostrihomským kapitulným kanonikom so sídlom v Trnave, takmer tri roky bol aj kaplánom ostrihomského arcibiskupa Jána Kutašiho. V rokoch 1612-1618 pôsobil ako slovenský kazateľ v Trnave. 22. júla 1608 ho František Forgáč vymenoval za zvolenského archidiakona. Napokon 29. decembra 1630 ho Peter Pázmaň vymenoval za kanonika-kantora Ostrihomskej kapituly v Trnave.
Pravdepodobne bol autorom anonymne vydaného diela Brevís instructio pro his, qui sacram confessionem... accedere volunt (Krátke ponaučenie pre tých, ktorí chcú pristúpiť k svätej spovedi, Bratislava 1624). V ostrihomskej arcibiskupskej knižnici sa zachovala jeho rukopisná práca o nákladoch na ostrihomský kňazský seminár v Trnave - Regestum expensarum pro seminario capituli Strigoníensís (Zbierka cirkevných listín pre seminár kapituly v Ostrihome, 1618).

Pramene:

Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s. 202-203; Kuzmík, J.: Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu. Martin 1976, s. 544; Ostrihomskí kanonici, slovenskí kazatelia v Trnave. Literárne listy, r. 10, 1900, č. 4, s. 30; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 304; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 365-366; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1018938Novák, MikulášRegestum expensarum pro seminario capituli Strigoníensís1618
1018937Novák, MikulášBrevís instructio pro his, qui sacram confessionem... accedere volunt1624