logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJedlička, Pavol

Iné mená:

Jedlicska Paulus. Jedlicska Pavol.

Tituly:

kanonik, vikár, cirkevný a regionálny historik, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 14. januára 1844, Dolný Lopašov, okr. Piešťany – † 26. februára 1917, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Trnave, kde potom študoval filozofiu, v Ostrihome od r. 1866 teológiu. Za kňaza bol vysvätený 25. júla 1866.
Po kňazskej vysviacke sa stal kaplánom v Častej, od 9. decembra 1869 v Budíne v Tabane. 17. júna 1870 bol vymenovaný za farára v Štefanovej pri Častej, od 30. júla 1874 pôsobil v Horných Orešanoch, pričom od 3. mája 1882 zastával aj úrad dekana dištriktu Smolenice. 13. júna 1902 bol vymenovaný za titulárneho prepošta a ostrihomského kanonika, 10. júla 1902 za arcibiskupského vikára trnavského vikariátu ostrihomskej arcidiecézy. V rokoch 1908-1916 bol zároveň aj rektorom seminára v Trnave. Aj keď bol slovenského pôvodu, už od študentských čias sa angažoval v maďarskom hnutí. Počas štúdia v Ostrihome sa stal predsedom študentského maďarského cirkevno-literárneho spolku. Ako arcibiskupský vikár zastával funkciu cirkevného naddozorcu nad činnosťou Spolku sv. Vojtecha, usiloval sa zabrániť, aby sa do jeho výborov volili mladí, národne uvedomelí kňazi. Činnosť spolku sa snažil usmerňovať v duchu uhorského vlastenectva.
Príležitostne písal aj do slovenskej tlače. V slovenčine vyšlo jeho dielo Životopis Jána Bosku ako podielová kniha Spolku sv. Vojtecha v r. 1899. V náboženskej oblasti patril k predstaviteľom konzervatívneho krídla. Po vydaní liberálnych zákonov v 90tych rokoch, týkajúcich sa poštátnenia cirkevných matrík, sobášov a školstva, bojoval proti ich uvádzaniu do praxe.
Najvýznamnejšou oblasťou jeho činnosti bola aktivita v pamiatkovej ochrane. V rokoch 1872-1875 zmapoval a vyhotovil obrazy cirkevných a svetských stavebných pamiatok v Bratislavskej a Nitrianskej župe. Vlastnil bohatú archeologickú zbierku s artefaktmi prevažne zo západného Slovenska. V r. 1873 založil Archeologický spolok Bratislavskej župy, v tom istom roku spolu s F. Römerom zhromaždil na viedenskú svetovú výstavu bohatú kolekciu slovenských ľudových krojov a výrobkov z Nitrianskej a Bratislavskej župy.

Pramene:

Uj Magyar Sion 1886, 119; Zellinger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 210; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 657; Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis. 1917, s. 334; Slovensko 4, Kultúra 2. Bratislava 1980, s. 382, 384; Loubal, A.: Neolit a eneolit v Jedlicskovej sbierke. Kultúra, r. 5, 1933, s. 589-599, 773-781; Tamtiež, r. 6, 1934, s. 472-476; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 5. Budapešť 1897, s. 446-450; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 543; nekrológ: Buditeľ katolíckeho ľudu, r. 3, 1917, č. 3, s. 26;<br /> www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1032465Jedlička, PavolNéhány szó törvényhozásunk szelleméről1874
1032466Jedlička, PavolKiskárpáti emlékek 1883
1032467Jedlička, PavolA kereszténység alapja a valódi haladásnak1885
1032468Jedlička, PavolKiskárpáti emlékek II. 1891
1032469Jedlička, PavolA keresztény szellem a társadalomban1893
1063555Jedlička, PavolŽivotopis Jána Bosku1899
1032470Jedlička, PavolTörténeti jegyzetek különféle írók műveiből a jezsuita-rend történtéhez és valódi jellemzéséhez 1900?