logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOčkaj, Anton

Iné mená:

Ocskay

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 5. júna 1795, Boliarov, okr. Košice-okolie – † 11. septembra 1848, Budín, dnes Budapešť

Životopis:

Študoval v Košiciach a na univerzite v Pešti, ako bohoslovec v Jágri, v Pešti a vo viedenskom Pázmaneu, kde sa stal doktorom filozofie (1813). Za kňaza ho vysvätili 2. augusta 1818, o dva roky 7. septembra 1818 získal doktorát teológie.
V r. 1823 sa stal dvorným kaplánom a prefektom Augustinea vo Viedni, 25. augusta 1826 profesorom na teologickej fakulte v Pešti, 5. júna 1827 veľkovaradínskym kanonikom, 24. mája 1832 kráľovským radcom a titulárnym báčskym biskupom. 22. novembra 1838 ho vymenovali za košického biskupa, pápež Gregor XVI. potvrdil menovanie 18. februára 1839. Biskupskú vysviacku prijal 18. augusta 1839 v Stoličnom Belehrade z rúk miestneho biskupa Ladislava Barkóczy. V Košiciach bol intronizovaný 1. októbra 1839.
Ako štvrtý košický biskup venoval zvýšenú pozornosť vzdelávaniu duchovných. Vydal osobitné nariadenie, aby sa diecézni kňazi účinkujúci v pastorácii neprestajne vzdelávali. Vážnosť pripisoval aj farským knižniciam. Každý farár musel vo svojej pôsobnosti podať na biskupský úrad písomné hlásenie o stave farskej knižnice. Podporoval aj hnutie spolkov striezlivosti. Jeho nariadenia a listy majú ráz encyklík.
V r. 1837 vyšla v Pešti jeho kázeň s názvom Beszéd, mellyel fens. nádor és örökös főispán ő cs. kir. főherczegségét Pest vármegyének 1836. nov. 3. tartott tisztujítása befejezésekor a t. Karok és Rendek nevében idvezlette. V r. 1842 predniesol v chorvátskom Osijeku Carmen excelsis honoribus ill. dni Josephi Siskovics de Almás et Gödre, dum in officium supremi comitis incl. comitatus Verőczensis die 21. Febr. 1842 solenniter introduceretur, nomine regiae litterariae palaestrae Essekiensis.
V r. 1833 vydal v Pešti dielo Jozefa Podhradského Eredeti két magyar krónikáját (Pôvod dvoch uhorských kroník).

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od roku 1804. Rkp. 1994, s. 3; Hromják, L.- Zubko, P.: Košickí biskupi. Vranov nad Topľou 1998, s. 12-13; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 150; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1039372Očkaj, AntonLipsanologia de sacris reliquiis1846?

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1033212Kohout, Václav, OPraemHonoribus ill. ac rev. d. Antonii Ocskay 1839