logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZlatňanský, Jozef

Tituly:

biskup, spisovateľ, prekladateľ, pracovník Rímskej kúrie

Životopisné dáta:

* 13. marca 1927, Topoľčianky, okr. Zlaté Moravce – † 11. februára 2017, Nitra, poch. v Topoľčiankach

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Zlatých Moravciach, zmaturoval v r. 1946. Teológiu začal študovať v r. 1946 v Bratislave a v štúdiu pokračoval v rokoch 1947-1952 na Lateránskej univerzite v Ríme, kde ho 22. decembra 1951 vysvätili za kňaza.
V rokoch 1952-1955 bol kaplánom v Tavode (Trident). Ďalším štúdiom dosiahol v r. 1955 doktorát teológie na Pápežskej lateránskej univerzite a v r. 1959 licenciát zo sociálnych vied na Pápežskej gregoriánskej univerzite. V rokoch 1961-1964 bol profesorom filozofie v Pápežskom regionálnom seminári v Catanzare, potom do r. 1966 pracovníkom Sekretariátu vieroučnej komisie Druhého vatikánskeho koncilu. V rokoch 1966-1969 pracoval v Kongregácii pre vieroučné otázky, najprv ako študijný pomocník - popri tom bol v rokoch 1969-1975 aj technickým tajomníkom Medzinárodnej teologickej komisie - a potom v rokoch 1975-1984 ako vedúci náukového oddelenia. Medzitým ho Svätý Otec 4. februára 1981 poctil hodnosťou pápežského preláta. V r. 1984 bol vymenovaný za subsekretára Kongregácie a 11. júna 1997 za sekretára Stálej interdikasteriálnej komisie pre východnú Európu. Zároveň sa stal titulárnym biskupom diecézy Montefiascone; jeho biskupská vysviacka sa konala v Topoľčiankach 20. júla 1997. Jeho biskupským heslom bolo „Veritas - justitia - caritas“ = „Pravda - spravodlivosť - láska“. Ako zodpovedný redaktor urobil v spolupráci s inými odborníkmi revíziu slovenského prekladu Katechizmu Katolíckej cirkvi. Od júna 2004 žil na dôchodku, od r. 2006 v rodisku. Zomrel v nitrianskom Hospici sv. Bernadetky vo veku 89 rokov, v 66. roku kňazstva a 20. roku biskupskej služby. Zádušnej sv. omši v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej predsedal arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, koncelebrovali apoštolský nuncius na Slovensku Mário Giordana, košický arcibiskup Bernard Bober, prešovský arcibiskup Ján Babjak a nitriansky sídelný biskup Viliam Judák spolu s celým slovenským episkopátom, za účasti množstva kňazov, rehoľníkov, rehoľných sestier a veriacich. Homíliu predniesol biskup Viliam Judák. Rozlúčkové príhovory predniesli apoštolský nuncius Mario Giordana, ktorý prečítal aj telegram Svätého Otca Františka, František Šútor v mene J. Em. Jozefa kardinála Tomka, sr. Šebastiána, provinciálna predstavená Kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža, Martin Uher za Hnutie Focolare, starosta Topoľčianok Juraj Mesko, synovec Ján Zlatňanský a správca farnosti Jozef Daško. Po svätej omši pochovali biskupa na miestnom cintoríne. Na jeho pomníku je epitaf „Potom budeme navždy s Pánom“.
Popri náročnej a zodpovednej práci v Kongregácii vykonal cenné služby prenasledovanej katolíckej Cirkvi na Slovensku, najmä v oblasti tlačového apoštolátu. Prispieval do viacerých zahraničných časopisov (Most, Hlasy z Ríma, Diakonia-Slovenský kňaz a pod.). Je autorom dvoch filozofických spisov Jestvuje Boh? (Rím 1975); Vývojová teória a pôvod človeka (Rím 1978). Ako aktívny príslušník hnutia Focolare pripravil tri zväzky rozjímaní Slovo života (Rím 1973, 1976 a 1980). Zrevidoval a do tlače pripravil Filozofiu od L. Bogliola, Dogmatiku od M. Schmausa (doteraz 4 zväzky: Cirkev, Život milosti, Sviatosti, Božie zjavenie; Rím 1977-1988) a Morálnu teológiu od A. Günthöra (dosiaľ 5 zväzkov; Rím 1977-1996). Okrem toho vydal vieroučné spisy k aktuálnym otázkam: Dokumenty o teológii oslobodenia (Rím 1987); napísal obsažný úvod k Vyhláseniu Kongregácie pre vieroučné otázky o niektorých otázkach sexuálnej etiky (Rím 1976).
Ako dlhoročný a stály spolupracovník Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme pripravil do tlače viacero dôležitých monografií, napr. S. Magdaléna Tebe, malá sestra (Rím 1974), Aj také má dnešný svet (Rím 1976) a ďalšie. Ako zodpovedný redaktor urobil v spolupráci s inými odborníkmi revíziu slovenského prekladu Katechizmu Katolíckej cirkvi podľa typického latinského vydania.

Pramene:

Náš priateľ sa dožil sedemdesiatky. Slovenské Hlasy z Ríma, r. 46,1997, č. 1, s. 15; Rydlo, J. M.: Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988. Rím 1989;<br /> http://religiask.blogspot.sk/2017/02/mons-jozef-zlatnansky.html;<br /> http://www.biskupstvo-nitra.sk/umrtie-v-nitre-zomrel-emeritny-biskup-mons-jozef-zlatnansky/;<br /> https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170211011;<br /> https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170216017;<br /> https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170216018;<br /> https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170216019;<br /> https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170216020

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
946225Zlatňanský, JozefSlovo života 11973
946223Zlatňanský, JozefJestvuje Boh?1975
946226Zlatňanský, JozefSlovo života 21976
1040893Zlatňanský, JozefAj také má dnešný svet1976
403803Zlatňanský, JozefAj také má dnešný svet1977
946224Zlatňanský, JozefVývojová teória a pôvod človeka1978
946227Zlatňanský, JozefSlovo života 31980

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043320Guitton, JeanDialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona1969
1043332Sheed F. J.TEOLÓGIA1969
443087Kongregácia pre vieroučné otázkyDokumenty o teológii oslobodenia1987
1060465Katolícka cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi2013
1063638Guitton, JeanDialógy s Pavlom VI.2015
1063649Katolícka cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi2017

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1437Hlasy z Ríma19772Jozef Zlatňanský a Gorazd Zvonický Aj také má dnešný svet.