logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovNécsey, Eduard

Tituly:

arcibiskup, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 9. februára 1892, Oslany, okr. Prievidza – † 19. júna 1968, Nitra, poch. v katedrálnej biskupskej krypte

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Ľudovú školu navštevoval v rodisku; v rokoch 1903-1907 študoval na gymnáziu v Prievidzi a v rokoch 1907-1911 na piaristickom gymnáziu v Nitre, kde aj zmaturoval. Teologické štúdiá absolvoval na Cisársko-kráľovskej univerzite v Innsbrucku (1911-1915), tam ho vysvätili za kňaza 30. júna 1915. Po rigoróznych skúškach získal doktorát teológie (1917), predložil dizertačnú prácu Der hl. Apostel Paulus in Philippi (Svätý apoštol Pavol vo Filipách).
Nastúpil na prvé a jediné kaplánske miesto v Trenčianskej Teplej (1916-1921), kde sa výrazne prejavilo jeho sociálne cítenie, typické aj pre jeho ďalšiu činnosť (neskoršie dostal prívlastok „miláčik chudoby“, „biskup robotníctva“). Od r. 1921 trvale pôsobil v Nitre: v rokoch 1921-1925 ako špirituál v kňazskom seminári, ako profesor Svätého písma v rokoch 1922-1923 a dogmatickej teológie v rokoch 1923-1935. Okrem toho v rokoch 1922-1925 zastával úrad bibliotekára v Diecéznej knižnici. V rokoch 1922-1926 viedol aj Slovenský cirkevno-literárny spolok bohoslovcov Bernolák v Nitre, ktorého členovia vyvíjali značnú literárnu a publikačnú činnosť. Postupne zastával tieto funkcie: biskupský tajomník (1923), sídelný nitriansky kanonik-magister senior, prosynodálny sudca (1931), archidiakon hrad-ňanský (1934), riaditeľ biskupského úradu (1935), súdny viceoficiál, trenčiansky archidiakon (1936), menovaný za pápežského preláta (1940), predseda Misijného spolku (1940-1941), generálny vikár, kanonik-kantor (1941).
Dňa 16. mája 1943 bol vymenovaný za pomocného biskupa - titulárneho biskupa velicejského. Po smrti arcibiskupa Karola Kmeťka sa v r. 1948 stal kapitulným vikárom, o rok nato ho vymenovali za apoštolského administrátora Nitrianskeho biskupstva (1949-1968). V Nitre prežil ťažké časy druhej svetovej vojny a neskôr dlhoročné ponižujúce obmedzovanie výkonu biskupskej činnosti za komunizmu. V období jún 1950 - marec 1951 bol prísne internovaný v biskupskej rezidencii. Zúčastnil sa na púti do Ríma v Jubilejnom roku 1925 a na Eucharistickom kongrese v Dubline v r. 1932, ktorý bol spojený s misijnou výstavou. Jeho význam prekročil hranice Nitry aj Slovenska účasťou na všetkých štyroch zasadnutiach Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965). Bol osobnosťou, ktorú si vážili mnohí biskupi sveta, kardináli i sám pápež. Svojou účasťou a činnosťou v koncilových komisiách sa podieľal na príprave koncilových dekrétov. Bol členom viacerých koncilových komisií a v r. 1967 sa osobne zúčastnil na prvej biskupskej synode.
O jeho vrúcnej mariánskej úcte svedčili jeho kázne aj pravidelná účasť na mariánskych púťach. Posvätil Kostol sv. Cyrila a sv. Metoda v Mlynárciach (1947) i zvony tohto kostola (1951). Konsekroval chrámy zasvätené týmto svätcom v Lehote pod Vtáčnikom a v Terchovej (1949). Krátko pred svojou osobnou izoláciou posvätil 30. mája 1950 aj zvony biskupskej katedrály. Krátko pred smrťou bol vymenovaný za titulárneho arcibiskupa (5. mája 1968). 17. mája 1968 pred odletom do Ríma, kde mal prevziať menovací dekrét, v Prahe náhle ochorel; na vlastnú žiadosť ho po niekoľkých dňoch previezli do Nitry. Zomrel v povesti svätosti. Jeho biskupské heslo bolo: In omnibus caritas (Vo všetkom láska). Dňa 22. júna ho pochoval rožňavský apoštolský administrátor, biskup Msgr. Róbert Pobožný. Pochovali do krypty nitrianskych biskupov pod katedrálou v Nitre. Pohrebu sa zúčastnilo osem biskupov, asi 400 kňazov a 30 000 veriacich.
Jeho publicistická tvorba mala väčšinou časopisecký ráz a nachádza sa v rôznych týždenníkoch i mesačníkoch: Nyitramegyei Szemle, Tatranský Orol, Duchovný pastier, Svoradov, Svornosť, Náš priateľ, Svätá rodina, Katolícke noviny a i. Pri príležitosti dvadsaťpäťročného biskupského jubilea K. Kmeťka napísal štúdiu Pohľad na životné dielo arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku (Trnava 1946). Ako predseda Misijného spolku zostavil ročenku (1940 a 1941).
Najkrajšie svedectvo o ňom pochádza z pera neprajníkov Cirkvi:
„Na území celej diecézy sa udržuje intenzívny náboženský život a ani pri spriemyselňovaní týchto oblastí nepozorovať, že by náboženský život klesol... Kňazi tejto diecézy sú vedení biskupom Nécseyom k cirkevnej disciplíne a plnení si v prvom rade kňazských povinností... Celkovo možno povedať, že kňazstvo Nitrianskej diecézy je po stránke náboženskej viac aktívne ako v iných diecézach."

Pramene:

Belás, L.: Významné osobnosti Nitry. Nitra 1998, s. 104-105; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 348; Dian, D.: 30 rokov od smrti arcibiskupa Eduarda Nécseya. Duchovný pastier, r. 19, 1998, č. 7, s. 321-325; Encyklopédia Slovenska 4. Bratislava 1980, s. 66; Hetényi Varga, K.: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában III. Lámpás Kiadó Abaliget, 1996, s. 573-574; Judák, V.: Život a dielo arcibiskupa ThDr. Eduarda Nécseya. Rkp. Bratislava 1990 (dizertačná práca + 3 zv. príloha); Judák, V.: Arcibiskup svätého života. Bratislava 1992: Judák, V.: Veľký kňaz s milujúcim srdcom. Slovenské hlasy z Ríma, r. 40, 1991, č. 12, s. 11-12; Judák, V.: Hoci nebol politikom. Slovenská nedeľa, r. 3, 1992, č. 25, s. 8; Judák, V.: Miloval Nitru. Nový nitriansky hlas, r. 2, 1992, č. 6, s. l a 7; Judák, V.: Biskup robotníkov. Považan, február 1992, s. 3; Judák, V.: Arcibiskup Eduard Nécsey a rodina. Rodinné spoločenstvo, 1992, č. 2, s. 13; Judák, V.: Arcibiskup Eduard Nécsey na Druhom vatikánskom koncile. Katolícke noviny, r. 107, 1992, č. 5, s. 13; Judák, V.: Priatelia Boží. Slovenské martyrológium. Bratislava 1995, s. 191-202; Judák, V.: Nemali by sme zabudnúť: Na 25. výročie úmrtia arcibiskupa Dr. Eduarda Nécseya. Katolícke noviny, r. 108, 1993, č. 24, s. 13; Martinec, P.: Vademecum episcopi Nitriensis I. Anno 1690-1995. Rkp. Nitra, s. 14-16 (seminárna práca); Schematizmus cleri diocesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII. Nitra 1942, s. 147-148; Schematizmus cleri diocesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII. Nitra 1947, s. 163-164; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 265; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944562Nécsey, EduardDer hl. Apostel Paulus in Philippi1917
1064067Nécsey, EduardRočnica misijného spolku na Slovensku1940
556610Nécsey, EduardRočnica misijného spolku na Slovensku1941

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942949Judák, ViliamŽivot a dielo arcibiskupa ThDr. Eduarda Nécseya1991
995294Daško, JozefArcibiskup Eduard Nécsey a Druhý vatikánsky koncil2012
741608Judák, ViliamVo všetkom láska2012

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
556609Nécsey, EduardRočenka misijného spolku na Slovensku1940

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
2318Pútnik cyrilometodejský194610-11Dr. Eduard Nécsey, svätiaci biskup Darca sedmorých milostí

Články o ňom

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1618Hlasy z Ríma19788-9Andrej Jakubík. PRED DESIATIMI ROKMI ZOMREL BISKUP NÉCSEY.