logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovNáhalka, Štefan

Iné mená:

pseudonym Michal Bystrík

Tituly:

organizátor náboženského a kultúrneho života slovenských katolíkov v zahraničí

Životopisné dáta:

* 16. marca 1916, Liptovská Teplička, okr. Poprad – † 6. marca 1975, Rím, Taliansko

Životopis:

Gymnázium skončil v Levoči. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého v Ríme, teologické štúdiá absolvoval na Pápežskej lateránskej univerzite. Sviatosť kňazstva prijal 19. decembra 1942 v Ríme. V r. 1943 sa vrátil na Slovensko. Tri roky pôsobil ako kaplán v Ružomberku a jeden rok spravoval tamojšiu farnosť. V rokoch 1946-1948 bol tajomníkom spišského biskupa Jána Vojtaššáka. V r. 1947 obhájil na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave dizertáciu Láska v duchovnom živote podľa učenia sv. Tomáša Akvinského a dosiahol doktorát teológie. V rokoch 1948-1950 vyučoval filozofiu v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.
Ako jeden z popredných katolíckych intelektuálov bol terčom komunistického režimu, takmer tri roky sa musel skrývať, v máji 1953 unikol do slobodnej cudziny. Natrvalo zakotvil v Ríme, kde sa hneď stal spolupracovníkom Slovenského katolíckeho ústredia. V r.1956 sa aktívne podieľal na založení Slovenského vydavateľstva sv. Cyrila a Metoda, v ktorom vydal a zredigoval desiatky prác slovenských exilových autorov. V r. 1957 sa stal vedúcim Slovenského katolíckeho ústredia. V tom istom roku ho vymenovali za člena Najvyššej rady pre emigráciu pri Konzistoriálnej kongregácii Apoštolskej stolice s poslaním starať sa o duchovnú službu slovenským emigrantom, čím na seba prevzal povinnosť zorganizovať duchovnú správu medzi Slovákmi v zahraničí. V tejto funkcii sa pričinil o založenie slovenských katolíckych misií v Anglicku (Londýn) a v Brazílii (Rio de Janeiro, São Paulo). Keď sa v duchu Druhého vatikánskeho koncilu reorganizovala duchovná služba emigrantom, vymenovali ho za delegáta pre duchovnú službu slovenským emigrantom. Založil slovenské katolícke misie v Sydney (Austrália), v Morges, Bazileji a Zürichu (Švajčiarsko), v Štokholme (Švédsko) a v Mannheime (Nemecko). Zúčastňoval sa na medzinárodných pastoračných kongresoch o emigrantoch a referoval na nich O slovenskej emigrácii (r. 1961, 1973). Z jeho iniciatívy vznikla v r. 1958 knižná edícia Series Cyrillo-Methodiana na vydávanie slovakistických prác vo svetových jazykoch a vedecká ročenka Slovak Studies.
Koncom r. 1959 bol signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme (spolu s M. Lackom, F. J. Litvom, Ľ. Macákom a J. Tomkom). Stal sa predsedom prípravného výboru na vybudovanie tejto ustanovizne, v rokoch 1961-1973 pôsobil ako jej prvý rektor. V rokoch 1954-1966 bol aj redaktorom časopisu slovenských katolíkov Hlasy z Ríma a dal podnet na vydávanie periodika Slovenský kňaz, ktorý sa neskôr premenil na mesačník Diakonia. Od septembra 1973 bol predsedom Slovenského ústavu v Ríme, organizácie slovenských kultúrnych, najmä vedeckých pracovníkov, od januára 1974 znova prebral redigovanie mesačníka Hlasy z Ríma. Apoštolská stolica ho poverila starať sa o slovenskú diaspóru. Precestoval skoro všetky európske krajiny a osobne ponavštevoval miesta, kde žili slovenskí emigranti. Ako delegát pre slovenských emigrantov sa zúčastňoval na pracovných stretnutiach Pápežskej komisie pre emigráciu a turizmus, kde podával referáty o stave slovenskej emigrácie, zviditeľňoval Slovensko a jeho prirodzené ašpirácie, čím si získal mnoho známostí medzi delegátmi iných národností a krajín. Zvlášť sa staral o slovenských utečencov počas ich prechodného pobytu v Taliansku.
Druhým veľkým dielom, spätým s jeho menom, je osnovanie a vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Za prvých 25 rokov jeho činnosti prešlo Slovenským gymnáziom Antona Bernoláka pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda 140 študentov, z nich si 59 zvolilo duchovnú dráhu, a z vydavateľstva vyšli približne tri milióny výtlačkov kníh, drobnotlačí a periodík (Diakonia/Slovenský kňaz, Magnifikat, Hlasy z Ríma, Slovak Studies).
Patril aj k zakladajúcim členom Svetového kongresu Slovákov. Zúčastnil sa na prvom i druhom valnom zhromaždení (v New Yorku i Toronte), ako predseda náboženského odboru na viacerých zasadaniach predsedníctva (naposledy v máji 1974 v Ríme).
Zredigoval prvé dva zväzky Slovak Studies, do ktorých aj prispel hodnotnými prácami. Po slovensky prispieval tiež do časopisu Most a do niektorých inonárodných časopisov (ĽOsservatore Romano, Der neue Ackermann a i.). V r. 1963, 1967 a 1969 spolu s inými rímskymi Slovákmi zorganizoval slovenské cyrilometodské slávnosti, pričom pri všetkých troch slávnostiach pápež Pavol VI. prijal Slovákov na osobitnej audiencii. V knižnici Ústavu zhromažďoval pamiatky staroslovenského písomníctva a produkciu svetovej literatúry o cyrilometodskej otázke. Ideovo bol stúpencom kresťanského realizmu, z tohto univerzálneho hľadiska vysvetľoval a hodnotil myšlienkové prúdy najmä 20. storočia, od novotomizmu po existencializmus. Jeho kresťanský realizmus možno považovať za osobnostnú syntézu tomizmu, blondelizmu, intuitívneho realizmu a kresťanského svetonázoru.
Napriek nemalej angažovanosti v cirkevnom a národnom živote už od začiatku 40tych rokov hojne prispieval svojimi náboženskými a filozofickými úvahami do viacerých časopisov, najprv doma a potom v zahraničí (Smer, Verbum, Most, Echo, Slovak Studies, Hlasy z Ríma a Diakonia). Patril k stálym spolupracovníkom dominikánskej revue pre duchovný život Smer, kde publikoval viacero teologických statí, ako Mnohotvárna milosť Božia (r. 3, 1943, s. 314-317), Milosť posväcujúca, účasť na božskej prirodzenosti (1948, č. 7), Náš nadprirodzený život (r. 7, 1947, č. 7), Prirodzený a nadprirodzený poriadok (r. 7, 1947, č. 10), Nadprirodzená životná úroveň (r. 8, 1948, č. 3) a Pomer prírody a nadprírody (r. 8, 1948, č. 4-6). V týchto statiach skúmal zložitú otázku vzájomného vzťahu medzi prirodzeným a nadprirodzeným životom, medzi ľudskou prirodzenosťou a milosťou. Uplatňujúc tento aspekt napísal aj dielo Sviatosť krstu (Košice 1948) a v r. 1954 zostavil v Ríme zborník K Bohu. V r. 1946 vydal preklad štúdie J. Maritaina Katolík dnes vo svete. Po vojne publikoval v kultúrnej revue Verbum filozofické state zamerané na prezentovanie existencializmu: Filozofia zúfalcov? (r. 1, 1947, č. 2) a Príchod existencializmu k nám (r. 1, 1947, č. 4-5), etiky lásky: Láska ako etos osobnosti (1947) a tomistického personalizmu: Jacques Maritain (r. 2, 1948, č. 8). Jeho obšírna práca o francúzskom filozofovi G. Marcelovi a o kresťanskom existencializme zaviazla v rukopise v istom katolíckom vydavateľstve, ktorého činnosť komunistický režim práve zlikvidoval.
K filozofii kresťanského realizmu sa hlásil v štúdiách uverejnených v zahraničí v časopise Most: O správnu orientáciu človeka (1954), Kresťanský realizmus a dialektický materializmus (1956, vyšlo tiež po francúzsky v Slovak Studies, r.2, 1962, s.69-81). Kvintesenciou jeho mysliteľského úsilia bola dizertačná práca Láska v duchovnom živote (Košice 1947). Súhrn z tejto práce vyšiel r. 1974 v zahraničí v časopise Echo. Novým spôsobom v nej reflektuje lásku z pozície kresťanského realizmu a personalizmu. Presvedčivo ukázal, že moderná, individualistický založená psychológia a filozofia si nevedia dať rady s fenoménom lásky.
Venoval sa aj mariologickej problematike. V štúdii Nepoškvrnená v literatúre a umení na Slovensku (Most, r. 2, 1955, s. 151-176) demonštroval hlbokú zakorenenosť úcty k Panne Márii v kultúre slovenského národa. Na význam Sedembolestnej pre náš národ poukázal v práci La Mater dolorosa Patrona della Slovacchia (Matka bolestivá, patrónka Slovenska, L’Osservatore Romano, 18. 10. 1965, s. 5). Rovnako vyzdvihoval význam cyrilometodskej tradície v prácach O plný zmysel cyrilometodskej misie a jej 1100. jubilea (Most, r. 10, 1963, s. 1-4), Dedičstvo našich otcov (Hlasy z Ríma, r. 13, 1964, č. 1; r. 14, 1965, č. 5-6; r. 16, r. 16, 1967, č. 1, č. 7-8; r. 17, 1968, č. 4, 6, 9-11; r. 19, 1970, č. 1-12; r. 20, 1971, č. 2, 4, 6-12; r. 21, 1972, č. 3-12; r. 22, 1973, č. 2, 5-8) a Saint Cyril and Methodius, Patrons of the Slovak Nation. Position of 1861 (Svätý Cyril a Metod, patróni slovenského národa, Slovak Studies, r. 12, 1972, s. 149-152).
Bol bytostne spojený so slovenskou emigráciou. Najmä pre ňu napísal viacero prác informujúcich o náboženských prenasledovaniach a bezpráviach na Slovensku, ako aj o úspechoch v práci slovenskej emigrácie. Ide predovšetkým o tieto práce: Náboženské položenie na Slovensku (Most, r. 1, 1954), La Slovacchia d’oggi (Slovensko dnes, Rím 1957), Naša cesta (Rím 1958), Die Entwicklung des slowakischen Katholicismus (Rozvoj slovenského katolicizmu, Sudetendeutsche Rundschau, r. 2, 1954, s. 29-43), Osudy „Memoranda slovenského“ vo Viedni. Príspevok k memorandovej storočnici na základe úradných dokumentov (Most, r. 8, 1961, s. 3-4), The Persecution of the Catholic Church in Slovakia (Prenasledovanie katolíckej Cirkvi na Slovensku, Slovak Studies, r. 1, 1961), Z borby Matice slovenskej proti úradnej presile (Letopis MS, Buenos Aires 1963), O biskupovi Vojtaššákovi (Most, r. 12, 1965), U amerických bratov (Hlasy z Ríma, r. 14, 1965, č. 10; r. 15, 1966, č. 7-8), Holy Scriptures the Slovaks (Posvätné spisy Slovákov, Slovak Studies, r. 10, 1970, s. 185-192), Emigrants for Ideological Reasons (Emigranti z ideologických príčin, Rím 1973, č. 7, s. 89), Pamätnica SÚSCM. Vznik a prvé desaťročie (Rím 1973), Mladí Slováci v zahraničí k novému spoločenstvu (Migrationi e turismo, Rím 1973, č. 6, s. 86-88), Písmo sväté u Slovákov v zahraničí (Diakonia, r. 2, 1973, s. 11), 20 rokov našej misie vo Francúzsku (Diakonia, r. 3, 1974, s. 77-78). V r. 1973 začal redigovať edíciu Dedičstvo otcov, v ktorej mienil uverejňovať staroslovenské texty a štúdie zo slovenských cirkevných dejín. Niekoľko rokov pracoval na životopise prvého slovenského svätca, cyrilometodského učeníka a prvého slovenského biskupa sv. Gorazda, ktorý zostal v rukopise. Bol zberateľom cyrilometodskej ikonografie.
Na Slovensku prispieval do časopisov Verbum a Smer. V r. 1946 vydal preklad štúdie J. Maritaina: Katolík dnes vo svete. Vydavateľstvo Verbum v Košiciach knižne vydalo jeho práce: Láska v duchovnom živote (1947) a Sviatosť znovuzrodenia (1948, o krste).
V r. 1957 vydal knihu La Slovachia oggi: un richiamo alla libertà (Slovensko dneška: volanie po slobode), v ktorej cudzinu informoval o Slovensku. V r.1958 vydal (pod krycím menom Michal Bystrík) knihu Naša cesta, katechizmus v podobe otázok a odpovedí. Mimoriadnu dokumentárnu hodnotu má jeho zborník Exsul familia Slovacorum z r. 1962, v ktorom zhromaždil množstvo informácií o živote Slovákov v rôznych častiach sveta. Vrcholným dielom jeho redaktorského úsilia bolo vydanie Rímskeho misála latinsko-slovenského (1966), čím sa umožnilo uvádzať do života slovenských katolíkov na Slovensku i v zahraničí liturgickú obnovu, ktorú stanovil Druhý vatikánsky koncil.
Zredigoval preklad Nového zákona, ktorý podľa gréckosemitskej pôvodiny spracoval Štefan Porubčan SJ (1968). V r. 1973 vydal pramennú publikáciu Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Vznik a prvé desaťročie a zostavil zborník Rozsievač perál na počesť šesťdesiatin básnika Gorazda Zvonického a 25. výročia jeho kňazstva. K filozofickým otázkam sa v rámci možností vracal aj v emigrácii a uverejnil niekoľko štúdií, v ktorých sa prejavoval ako zástanca tzv. kresťanského realizmu; dôkladne podrobil kritike dialektický materializmus. Zaoberal sa i praktickou teológiou, čiže teológiou sviatostí a duchovnou teológiou, o čom svedčia príspevky v časopisoch Smer, Most a Hlasy z Ríma.
Svojou mimoriadnou aktivitou zaujíma jedno z najpoprednejších miest v dejinách slovenského katolicizmu. Pápež Pavol VI. ho 14. augusta 1963 vymenoval za monsignora, 30. decembra 1967 za pápežského preláta.

Pramene:

Vnuk, F.: Msgr. Dr. Štefan Náhalka. Literárny almanach Slováka v Amerike, 1967, s. 195-196; Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda oslávil strieborné kňazské jubileum svojho rektora. Hlasy z Ríma, r. 17, 1968, č. 1, s. 11; Dvadsaťpäť rokov kňazského života. Hlasy z Ríma, r. 17, 1968, s. 11-13; Msgr. Štefan Náhalka. in memoriam. Zvesti Slovenského ústavu v Ríme, r. 1, 15. 5. 1975, č. 1, s. 1-2; Grutka, A. G.: Msgr. Štefan Náhalka vo večnosti. Hlasy z Ríma, r. 24, 1975, č.4, s. 7-8; Lacko. M.: Monsignor ThDr. Štefan Náhalka (1916-1975). Most, r. 22, 1975, č. 1-2, s. 76-85; Lacko, M.: Monsignor Stephen Náhalka. S. T. D. In: Slovak Studies, r. 15. Rím 1975, s. 7-22 (celý zväzok je venovaný jeho pamiatke a obsahuje súpis jeho knižných prác a dôležitejších príspevkov v periodikách); Hrušovský, D.: Pred desiatimi rokmi zomrel msgr. Štefan Náhalka. Slovenské Hlasy z Ríma, r. 34, 1985, č. 4, s. 17-18; Chovan-Rehák, J.: Ešte o osobnosti mons. Štefana Náhalku. Slovenské Hlasy z Ríma, Rím, r. 45, 1996, č. 2, s. 24-26; Chovan-Rehák, J.: K filozoficko-ideovému odkazu Štefana Náhalku. Most, r. 42, 1997, č. 1-4, s. 135-142; Vrablec, Š.: Dvadsať rokov od smrti mons. Štefana Náhalku. Slovenské Hlasy z Ríma, r. 44, 1995, č. 1, s. 26; Vragaš, Š.: Štefan Náhalka - horliteľ za cyrilometodské dedičstvo. Katolícke noviny, r. 111, 14. 4. 1996, s. 16; Rydlo, J. M.: Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988. Rím 1989.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
915702Náhalka, ŠtefanLáska v duchovnom živote podľa učenia sv. Tomáša Akvinského1947
1043257Náhalka, ŠtefanSviatosť krstu1948
666904Náhalka, ŠtefanLa Slovacchia d'oggi. Un richiamo alla liberta1957
666906Náhalka, ŠtefanNaša cesta1958
403843Náhalka, ŠtefanExsul familia Slovacorum1962
40678Náhalka, ŠtefanPamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda1973

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
16183Misál, StanislavŽivot a dielo Mons.ThDr.Štefana Náhalku2003

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
43516Kráľovná mája19392M. Nahálka. Miluješ?
219Smer19437Š. Náhalka – Michalica Mnohotvárna milosť božia
1032smer194710Dr. Štefan N á h a l k a. Náš nadprirodzený život.
996smer19477Dr. Štefan N áh a l k a. Náš nadprirodzený život.
1012smer19478-9Dr. Štefan N á h a l k a. Náš nadprirodzený život.
1042smer19481Dr. Štefan Náhalka. Náš nadprirodzený život.
1049smer19482Dr. Štefan N á h a l k a. Náš nadprirodzený život.
1057smer19483Dr. Štefan Náhalka. Náš nadprirodzený život.
1068smer19484Dr. Štefan Náhalka. Náš nadprirodzený život.
1079smer19485-6Dr. Štefan Náhalka. Náš nadprirodzený život.
1100smer19487Dr. Štefan N á h a l k a. Náš nadprirodzený život.