logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovCzirbusz, Gejza, SchP

Tituly:

geograf, etnograf, profesor

Životopisné dáta:

* 17. septembra 1853, Košice – † 10. júla 1920, Budapešť

Životopis:

Študoval na strednej škole v Košiciach, na univerzite v Budapešti geografiu a históriu, r. 1874 vstúpil do Rehole piaristov, v r. 1878 ho prijali medzi kandidátov kňazstva a vysvätili za kňaza. V rokoch 1876-1877 suplujúci profesor na rádovom gymnáziu v Kecskeméte, zároveň súkromne študoval teológiu, v rokoch 1878-1879 profesor v Sabinove, v rokoch 1880-1882 v Temešvári, v rokoch 1883-1884 vo Vespréme, kde bol menovaný za riadneho stredoškolského profesora histórie i geografie (1884) a v r. 1886 získal doktorát filozofie. V rokoch 1885-1888 bol profesorom v Segedíne, v rokoch 1889-1891 v Kluži, kde zároveň študoval germanistiku a v r. 1890 získal aprobáciu z nemeckého jazyka. V roku 1892 pôsobil v Leviciach, v rokoch 1893-1899 v Carei (Alba Iulia), v r. 1900 v Canise, v rokoch 1901-1904 opäť pôsobil v Temešvári, v rokoch 1905-1907 v Novom Meste pod Šiatrom. V Nagybecskereku bol profesorom v rokoch 1909-1910. V rokoch 1911-1920 bol univerzitným profesorom geografie na univerzite v Budapešti, vedúcim geografického ústavu. Počas svojho pôsobenia bol tajomníkom Temešvárskeho prírodovedného spolku, členom Sedmohradského karpatského spolku, členom Akadémie sv. Štefana.
Prispieval do desiatok odborných prírodovedných, zemepisných i národohospodárskych časopisov a príslušnými dobovými článkami do regionálnych časopisov. Vydané knižné publikácie majú široké tematické rozpätie a zasahujú rôzne kultúrnospoločenské oblasti.

Pramene:

Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 391; Encyklopédia Slovenska 1. Bratislava 1985, s. 347; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 2. Budapešť 1893, s. 532-534; Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 76.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
917855Czirbusz, Gejza, SchPA partingadozások földrajzi eloszoltsága1880
917856Czirbusz, Gejza, SchPAz óceáni medencék, mint földrajzi egyediségek1880
917857Czirbusz, Gejza, SchPA délmagyarországi bolgárok etnológial magánrajza1882
917858Czirbusz, Gejza, SchPA krassóvan bolgárok1883
917859Czirbusz, Gejza, SchPZene az ethnographiában1885
917860Czirbusz, Gejza, SchPGoethe Hermann és Dorothea címt idyllikus eposzának tartalmi fejtegetése1890
917861Czirbusz, Gejza, SchPBalbi Adorján Egyetemes földrajza 1-51893-1895
917862Czirbusz, Gejza, SchPHegyen - völgyön1896
917863Czirbusz, Gejza, SchPMagyarország1898
917864Czirbusz, Gejza, SchPFöldrajz1900-1901
917865Czirbusz, Gejza, SchPA délmagyarországi katlanvölgyekról1902
917866Czirbusz, Gejza, SchPNemzetek alakulása anthropogeografiai szempontból1910
917867Czirbusz, Gejza, SchPA nemz. művelődés geografiája és a geografiai fatalisták1912
917868Czirbusz, Gejza, SchPA délmagyarországi németek1913
917869Czirbusz, Gejza, SchPTopografikus és geológiai földleírás1913
917870Czirbusz, Gejza, SchPWagner Richárd kultusza1913
917871Czirbusz, Gejza, SchPAlbánia és az albán kérdes1915
917872Czirbusz, Gejza, SchPAz európai háborúnak geogr. alapjai1915
917874Czirbusz, Gejza, SchPAnthropogeografia1915-1919ä
917873Czirbusz, Gejza, SchPHatárnevek és hágok a Kárpátokban1916