logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZelliger, Alojz

Tituly:

prepošt, historik, biobibliograf, mecén

Životopisné dáta:

* 27. júna 1863, Zohor, okr. Malacky – † 27. marca 1942, Trnava

Životopis:

Po absolvovaní gymnázia v Trnave študoval filozofiu a teológiu v arcibiskupskom kňazskom seminári v Ostrihome. Kňazské svätenie prijal v r. 1885.
Najprv pôsobil ako kaplán v Budapešti, potom v Trnave, kde bol súčasne kapitulným kaplánom i pedagógom na katolíckom učiteľskom ústave. V r. 1905 sa stal zástupcom riaditeľa tohto ústavu, v r. 1907 tajomníkom, archivárom a notárom generálneho vikariátu v Trnave. Od r. 1916 bol trnavským farárom. Postupne sa stal pápežským komorníkom (1915), kanonikom (1916), opátom, pápežským prelátom, napokon prepoštom Trnavskej kapituly.
Literárnej práci sa venoval už ako študent. V rozličných časopisoch publikoval biografické štúdie, články a recenzie. Samostatne vydal monografiu o uhorskom prímasovi, ostrihomskom arcibiskupovi Jánovi Simorovi - Simor János (Budapešť 1886). Veľmi hodnotné sú jeho biobibliografické diela Esztergomvármegyei írók (Spisovatelia Ostrihomskej stolice, Ostrihom 1888) a Egyházi írók csarnoka (Dvorana cirkevných spisovateľov, Trnava 1893), či súpis trnavských tlačí Pantheon Tyrnaviense (Trnavský Pantheon, Trnava 1931). Mnohé životopisné heslá vypracoval pre maďarské encyklopédie (Révay Nagy Lexikona a Pallas-lexikon), ale aj pre monografiu o Bratislavskej stolici (Pozsony vármegye).
Bol aj štedrým mecénom. Nemalou finančnou čiastkou prispel na základinu internátu uršulínok v Trnave i na základinu na podporu chudobných. Stal sa predsedom katolíckeho chlapčenského spolku (1891), členom literárneho oddelenia Spolku sv. Štefana (1896), čestným členom Spoločnosti pre výchovu kňazov (1909) i prísediacim pri najvyššom cirkevnom súde (1932). Bol aj členom výboru Spolku sv. Vojtecha.

Pramene:

Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 550; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. VI. Martin 1934, s. 198; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942602Zelliger, AlojzSimor János1886
942603Zelliger, AlojzEsztergom-vármegyei írók1888
942604Zelliger, AlojzEgyházi írók csarnoka1893
902012Zelliger, AlojzPantheon Tyrnaviense bibliographicam continens recensionem operum typis tyrnaviensibus aa. 1578-19301931