logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZavarský, Valér Aurel, SJ

Tituly:

ilustrátor, teoretik sakrálneho umenia a architektúry, pedagóg, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 19. júla 1907, Velké Šúrovce, dnes Šúrovce, okr. Trnava – † 27. marca 1993, Bratislava

Životopis:

Gymnázium začal navštevovať v Trnave, 7. septembra 1922 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát si robil na Velehrade a potom v Trnave. Zmaturoval v Ružomberku v r. 1926. Filozofiu študoval v rokoch 1926-1929 v Tronchien a v Egenhovene. Potom bol magistrom školastikov v Trnave (1929-1930), v Ružomberku (1930-1931) a opäť v Trnave (1931-1932). V štúdiách teológie pokračoval v Innsbrucku (1932-1936). Za kňaza ho vysvätili 26. júla 1935 v Trnave.
Po návrate na Slovensko študoval ešte v rokoch 1936-1940 filozofiu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Na doktora filozofie bol promovaný 5. júna 1940. V r.okoch 1938-1942 pôsobil ako stredoškolský profesor na jezuitskom gymnáziu v Bratislave. Tretiu probáciu absolvoval v rokoch 1942-1943 v Trnave.
V rokoch 1944-1945 bol riaditeľom bratislavského gymnázia, ktoré však v r. 1945 poštátnili. Existovalo ďalej ako 3. štátne gymnázium v novej budove na Kalinčiakovej ulici, ktorú postavili jezuiti. Učil tam do júna 1946. Potom sa stal prézesom a operáriom v Trnave, kde v rokoch 1946-1950 prednášal kresťanské umenie na Teologickom inštitúte. Po barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 strávil v internácii v Jasove a Podolínci viac ako dva roky. Od r. 1953 bol zamestnaný v Bratislave v podniku Fotografia-Color až do odchodu do dôchodku r.1965, čiastočne aj potom. V rokoch 1968-1977 mohol pôsobiť v pastoračnej službe ako správca jezuitského kostola v Bratislave (rector ecclesiae). Dňa 1. októbra 1977 mu odobrali štátny súhlas na pastoráciu. Od r. 1980 mohol vypomáhať v kapucínskom kostole v Bratislave, pričom ďalej pracoval v podniku Fotografia-Color. Od r. 1990 bol na odpočinku a občas vypomáhal v jezuitskom kostole v Bratislave.
Vo svojej monografii Slovenské kostoly románske (Martin 1943) na základe dovtedajších archeologických výskumov vložil slovenskú románsku sakrálnu architektúru do širšieho umelecko-architektonického rámca. V štúdii Pokusy o sakrálne umenie dneška v zborníku Všeobecná Cirkev (Trnava 1948) na konkrétnych príkladoch viacerých sakrálnych stavieb na Slovensku v prvej polovici 20. storočia (napr. kostol v Hencovciach, kostol vo Svite a i.) poukázal, ako možno i v týchto prípadoch dosiahnuť umeleckú výšku. Sakrálnosť ako prejav úcty a bázne je podľa neho dnes práve taká aktuálna ako v dobe patriarchov. Naše sakrálne umenie musí vyjadrovať úctu a oddanosť Bohu práve na spôsob nášho zmodernizovaného života. Zanechal množstvo ilustrácií prevažne sakrálnej povahy ku knižným dielam, ktoré však neboli publikované.
Ilustroval knihy: Finn, F.: Pery Wynn (Bratislava 1936); Žiar, S.: Ave, Mária (Trnava 1938).
Pomáhal udomácňovať jezuitskú barokovú dramatiku úvodmi v prekladových adaptáciách hier F. Huebera - J. Zvonár-Tieň: Zmietaný v žití (Trnava 1945); Š. Blavan: Hľadanie lásky (Trnava 1945).

Pramene:

Katolícke noviny, r. 108, 1993, č. 15.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
910425Zavarský, Valér Aurel, SJSlovenské kostoly románske1943
942328Zavarský, Valér Aurel, SJPokusy o sakrálne umenie dneška1948