logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZáň, Augustín J.

Iné mená:

Záni

Tituly:

národný pracovník, misionár, spisovateľ

Životopisné dáta:

* 1. júna 1911, Prievidza – † 1. júna 1999, Danville, PA, USA

Životopis:

Ľudovú a strednú školu navštevoval v rodnom meste, teologické štúdium absolvoval na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili v Nitre 16. júna 1935.
Ako kaplán pôsobil v Dlhom Poli a v Nemšovej (1935-1936), vo Varíne (1936-1939) a v Novákoch (1939-1944). V r. 1941 zložil prosynodálne skúšky. V r. 1944 sa stal farárom vo Veľkej Bytči. Na všetkých pôsobiskách sa vyznačoval horlivosťou v duchovných i národných záležitostiach. Osobitnú pozornosť venoval výchove mládeže. Pre svoje národovectvo a nekompromisný protikomunistický postoj mu hrozilo zatknutie, preto pred príchodom frontu v marci 1945 odišiel do zahraničia. Spočiatku sa zdržiaval v rakúskom Aurolzmünsteri, kde sa ako kňaz staral o duchovné potreby tamojšej slovenskej utečeneckej kolónie. V r. 1946 ho vymenovali za delegáta pápežskej misie pre slovenských utečencov v Rakúsku a Nemecku. V tejto funkcii založil viaceré slovenské duchovné osady, ich správou poveril kňazov-utečencov. Organizoval sociálnu pomoc a jeho pričinením vznikla v Aurolzmünsteri ľudová i stredná škola pre deti slovenských utečencov. Ako pápežský delegát mal počas výkonu svojej funkcie špeciálne výsady (napr. udeľovanie sviatosti birmovania).
V r. 1951 emigroval do USA. Spočiatku sa zdržiaval u svojich príbuzných v Albany, NY, a študoval právo na Siena University. Potom pôsobil ako ľudový misionár vo viacerých slovenských osadách vo východných štátoch USA. V r. 1956 sa natrvalo usadil v Danville, PA, kde spočiatku účinkoval ako lektor teológie, súčasne ako duchovný správca v ústave Maria Joseph Manor pre staré a nevládne duchovné osoby. Neskoršie sa venoval iba duchovnej správe v tomto ústave a písaniu.
Patril k najplodnejším slovenským autorom emigrantskej duchovnej spisby. Uverejnil vyše 2000 príspevkov prevažne nábožensko-mravoučného obsahu, výkladov evanjelia, homílií, časových úvah a komentárov. Uverejňoval ich hlavne v týždenníku Jednota, ale aj v iných slovenských a americko-anglických periodikách (Hlasy z Ríma, Slovák v Amerike, Fialky, kalendáre slovenských spolkov... Priest Magazíne, Information a pod.). Knižne vydal Svetlo vo tmách. Homileticko-liturgický rozbor cirkevného roka (Johnstown, NY, 1955), Katechizmus pre dospelých (Johnstown, NY, 1957; 2. doplnené vyd. 1967), Jehovovi svedkovia - falošní svedkovia (Johnstown, NY, 1958) a niekoľko zväzkov Kázní, prvý zväzok vyšiel v r.1968. Posledné roky života strávil ako pacient v starobinci, kde bol viac než dvadsať rokov duchovným správcom.

Pramene:

Literárny almanach Slováka v Amerike, 1967, s. 243-244; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 175; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 162-163; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1947, s.180; nekrológ: Jednota, 9. 9. 1999.<br /> http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 24.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042202Záň, Augustín J.Svetlo vo tmách1955
403845Záň, Augustín J.Katechizmus pre dospelých1957
1042695Záň, Augustín J.Jehovovi svedkovia - falošní svedkovia1958
403844Záň, Augustín J.Katechizmus pre dospelých1967
731335Záň, Augustín J.Z večných prameňov1967
907726Záň, Augustín J.Kázne1968
403836Záň, Augustín J.Návrat k otcovi1969
402337Záň, Augustín J.Naša cesta1970
403580Záň, Augustín J.Naša pravda1971
875766Záň, Augustín J.Náš život1972
1042698Záň, Augustín J.NAŚE VŚETKO1973
403584Záň, Augustín J.Slovo1974
718984Záň, Augustín J.Jehovovi svedkovia1975
876466Záň, Augustín J.Podľa plánu1976
403582Záň, Augustín J.Nepotopiteľná loď1978
876776Záň, Augustín J.Veľký neznámy1979
403579Záň, Augustín J.Blahozvesť1980
718985Záň, Augustín J.Jehovovi svedkovia1991
454392Záň, Augustín J.Katechizmus pre dospelých c Zost. Augustín J. Záň1993
904294Záň, Augustín J.Svetlo vo tmách1995