logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZábojský, Ladislav

Iné mená:

Zabojszky, Zábojský, Ladislav

Tituly:

biskup, mecén

Životopisné dáta:

* 31. mája 1793, Prešov – † 11. septembra 1870, Spišský Štiavnik, okr. Poprad, poch. v Spišskej Kapitule

Životopis:

Teológiu študoval v Trnave a v Pešti. V r. 1816 prijal kňazské svätenie a dosiahol doktorát posvätnej teológie.
Najprv pôsobil ako kaplán, v r. 1820 bol tajomníkom benátskeho patriarchu Jána Krstiteľa Pyrkera. V r. 1824 sa stal biskupským tajomníkom v Spišskej Kapitule a od r. 1828 pôsobil ako farár vo Veľkej, dnes mestskej časti Popradu. Povýšili ho na konzistoriálneho radcu (1832) a na titulárneho kanonika Spišskej kapituly (1833), bol farárom v Spišskej Novej Vsi, súčasne dekanom Levočského dištriktu (od r. 1840); pôsobil ako inšpektor cirkevných škôl (od r. 1849) a stal sa spišským sídelným biskupom. Jeho menovanie za spišského biskupa v r. 1850 bolo ústupkom panovníckeho dvora Slovákom za ich účasť na cisárskej strane počas revolúcie rokov 1848-1849. Maďarská cirkevná hierarchia to prijala s veľkými rozpakmi.
V národnopolitickom hnutí sa aktívnejšie neangažoval, ale ako jediný biskup na Slovensku sa pridal k iniciatíve Štefana Moysesa osláviť tisíce výročie príchodu byzantskej misie. Vtedy vydal pastiersky list, v ktorom poukázal na zásluhy slovanských vierozvestov pri rozširovaní kresťanstva medzi Slovákmi. Tlačou zverejnil pastiersky list Epistola pastoralis (Levoča 1851), ktorý vydal po svojom nástupe na biskupský stolec. V spišskom kňazskom seminári aktívne podporoval vyučovanie slovenčiny a zároveň upevňovanie národného povedomia obyvateľov diecézy. Zreformoval Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. Namiesto latinčiny zaviedol ako vyučovací jazyk pre slovenských žiakov slovenčinu, pre nemeckých nemčinu. Už v r.1852 založil v Levoči alumneum pre chudobných študentov. Ďalším študentom poskytoval podpory a štipendiá. Takisto finančne podporoval chudobných kňazov, učiteľov, vdovy a siroty. V Košiciach a v Spišskej Novej Vsi založil internáty pre praktickú výchovu dievčat. Voči cirkevným školám i sociálnym a charitatívnym ústavom vystupoval ako štedrý mecén. Staral sa aj o hospodárske povznesenie diecézy.

Pramene:

Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 163-169.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
904254Zábojský, LadislavEpistola pastoralis...1851

Články o ňom

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1884Hlasy z Ríma198012Mons. Jozef Vavrovič. SPIŠSKÝ BISKUP LADISLAV ZÁBOJSKÝ.