logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovWagner, Karol

Tituly:

univerzitný profesor, historik

Životopisné dáta:

* 3. alebo 11. apríla 1732, Zborov, okr. Bardejov – † 7. januára 1790, Sabinov

Životopis:

Po štúdiu v rodisku vstúpil do Spoločnosti Ježišovej v r. 1747 v Trnave. Po noviciáte v rokoch 1748-1749 v Trenčíne študoval v Rábe a Prešove, v rokoch 1752-1757 v Košiciach filozofiu, v rokoch 1758-1761 v Trnave teológiu, ktorú skončil doktorátom.
V r. 1762 sa stal učiteľom jezuitskej školy v Spišskej Kapitule, v r. 1764 si vykonal tretiu probáciu v Banskej Bystrici a bol kazateľom v Radvani a Mičinej, v r. 1765 bol katechétom v Pezinku. Od r. 1765, keď sa stal profesom so štyrmi sľubmi, prednášal na Trnavskej univerzite, v rokoch 1766-1769 bol rektorom konviktu v Škalici, v r. 1770 riaditeľom gymnázia v Prešove, v rokoch 1771-1773 prednášal na Trnavskej univerzite cirkevné dejiny a rečníctvo. Po zrušení rehole sa v r. 1773 stal riaditeľom Krajinského archívu v Bratislave, v r. 1777 kustódom univerzitnej knižnice v Budíne a profesorom heraldiky a sfragistiky Budínskej univerzity. Pre rôzne intrigy odišiel v r. 1784 do dôchodku do Sabinova, kde aj zomrel.
Vynikal nadaním na jazyky. Už ako stredoškolák si výborne osvojil gréčtinu a mnohé diela Homéra, Herodota, Xenofóna poznal naspamäť. V Prešove si osvojil francúzsky jazyk a prekladal divadelné hry (Corneilla) do latinčiny, ktoré potom študenti uvádzali. Pôsobenie na Spišskej Kapitule upriamilo jeho pozornosť na dejiny. Za podpory spišského prepošta J. K. Zbiška preštudoval tamojšie archívy a vydal základný spišský diplomatár Analecta Scepusii sacrí et prophani I-IV. Naň nadväzoval diplomatár šarišský Diplomatarium comitatus Sarosiensis, vydanie korešpondencie Petra z Várdy Petri de Warda epistolae..., ale aj genealogické práce, najmä Collectanea genealogico-historica illustrium Hungariae familiarum, quae jam interciderunt. V rukopise ostali viaceré jeho práce, najmä historicko-geografická práca, ktorá mala byť pokračovaním práce Mateja Bela Colectanea geographica inclyti regni Hungariae (Zemepisné zbierky slávneho Uhorského kráľovstva). Patril k zakladateľom uhorskej diplomatiky, genealógie a heraldiky.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1492-1493; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020590Wagner, KarolAnalecta Scepusii sacri et prophani I1774
1020591Wagner, KarolAnalecta Scepusii sacri et prophani II1774
1035943Wagner, KarolAnalecta Scepusii sacri, et profani.1774-78
1020594Wagner, KarolPetri de Warda epistolae... 1776
1020592Wagner, KarolAnalecta Scepusii sacrí et prophani III1778
1020593Wagner, KarolAnalecta Scepusii sacrí et prophani IV1778
1020595Wagner, KarolCollectanea genealogico-historica illustrium Hungariae familiarum1778
1020596Wagner, KarolDiplomatarium comitatus Sarosiensis 1780